Print

Osnove statističke analize podataka (226162)

Course coordinator

Course description

Predmet obuhvaća temelje deskriptivne i inferencijalne statistike. Pri izboru gradiva i primjera vodi se računa o specifičnom kontekstu agroekološke struke. Dio o deskriptivnoj statistici obuhvaća sadržaje o tipovima podataka, njihovoj organizaciji, prezentaciji i interpretaciji, skalama mjerenja i numeričkim deskriptivnim pokazateljima. Posebna se pozornost poklanja razvoju statističke pismenosti i opće kulture pri interpretaciji statističkih pokazatelja, te ovladavanju vještinama nužnima za uspješnu primjenu statističkih metoda u problemima koji proizlaze iz znanstveno-istraživačke problematike. U kratkom dijelu o osnovama teorije vjerojatnosti izlažu se elementi nužni za razumijevanje složenijih koncepata. Uvode se i opisuju pojmovi kontinuirane slučajne varijable, normalne i Student-t, te njihove raspodjele. Nadalje, obrađuju se sadržaji vezani uz usporedbe dviju populacija, Chi-kvadrat (χ2) raspodjelu i analizu varijance, linearnu regresiju i analizu vremenskih nizova.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Compulsory course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 15
Seminar: 5

Grading

Sufficient (2): 54-65 %
Good (3): 66-75%
Very good (4): 76-85%
Excellent (5): 86-100%

Conditions for obtaining signature

Na svakom ispitu znanja studenti trebaju skupiti minimalno 35% bodova da bi ostvarili pravo na
potpis

General competencies

Stjecanje statističke pismenosti te statističkih znanja i vještina primjenjivih u analizi i rješavanju
statističkih problema iz prakse u agroekološkoj struci. Razvijanje sposobnosti kritičkog pristupa
podatcima i interpretaciji rezultata u cilju izbjegavanja uobičajenih grešaka. Stjecanje sigurnosti u
upotrebi statističkih paketa za obradu podataka.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja s primjerima
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Klasificirati skale mjerenja i tipove podataka. Organizirati podatke i grafički ih prikazati. Računati osnovne numeričke deskriptivne mjere podataka Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Primijeniti Excelove alate za deskriptivnu statistiku Sudjelovanje u radu u praktikumu, grupni rad na zadatcima, samostalno izrađena zadaća
Identificirati i razlikovati razne neprekidne vjerojatnosne raspodjele Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća
Komentirati izgled grafa funkcije gustoće normalne raspodjele u ovisnosti o veličini standardne devijacije Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Odrediti linearni trend vremenskog niza, sezonskih i cikličkih efekata, te koristiti model u predviđanju Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Analizirati varijancu ANOVA testom u sklopu modela linearne regresije Izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

1. Ustrojiti i redovito i savjesno izvoditi nastavu i druge oblike nastavnog rada
2. Pripremati nastavne i ispitne materijale
3. Razraditi i provoditi odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja rada studenata
4. Bodovati i ocijeniti rad studenata na ispitima znanja, zadaćama i seminarskim radovima
studenata te na projektnom zadatku
5. Poticati studente na samostalan rad i razvijati njihovo zanimanje za predmet
6. Biti dostupan za pitanja studenata na nastavi, u vrijeme konzultacija i prema dogovoru
u drugo vrijeme

Students' obligations

1. Redovito prisustvovati nastavi
2. Izvršavati nastavne obveze (predavati zadaće, izraditi seminarski rad i praktični rad na
računalu, pristupati ispitima znanja)
3. Aktivno sudjelovati u nastavi pitanjima, davanjem odgovora na problemska pitanja
4. Angažirano sudjelovati u radu, raditi u grupama, svladati predviđene vježbe
5. Na svakom ispitu znanja studenti trebaju skupiti minimalno 35% bodova da bi ostvarili pravo na potpis

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.ispit znanja 45% 2 20 1
2.ispit znanja 45% 2 20 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi 5%
Pohađanje nastave i izrada zadaća i seminara 10% 26 50 1

Weekly class schedule

 1. Što je i čemu služi statistika
 2. Organizacija i prezentacija podataka
 3. Numeričke deskriptivne mjere
 4. Primjena Excela I
 5. Uzorkovanje
 6. Osnovni elementi teorije vjerojatnosti
 7. Slučajne varijable i njihove raspodjele
 8. Usporedba dviju populacija
 9. Linearna regresija 1
 10. Linearna regresija 2
 11. F-razdioba
 12. Analiza vremenskih nizova 1
 13. Analiza vremenskih nizova 2
 14. Analiza vremenskih nizova 3
 15. Seminar i ispit

Obligatory literature

 1. David F. Groebner, Patrick W. Shannon, Philip C. Fray, Kent. D. Smith: Business Statistics : a Decision-Making Approach, 8th Ed. Upper Saddle River, NJ :Prentice Hall, 2011.
 2. P. Newbold, W. L. Carlson, B. Thorne: Statistika za poslovanje i ekonomiju, Mate d.o.o, Zagreb, 2010

Recommended literature

 1. L. Kazmier, Schaum's Easy Outline of Business Statistics, McGraw-Hill, N.Y., 2003.
 2. B. Petz, Statistika za nematematičare, Školska knjiga, Zagreb

Similar course at related universities

 • Matematik und Statistik, BOKU
 • Statistika, Sveučilište u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.