Print

Kinetika probave hrane u životinja (226269)

Course coordinator

Course description

Svi procesi oko nas mogu se definirati kinetikom koja daje uvid u dinamičnost procesa te brzinu i doseg pojedinih procesa. Tako možemo definirati kinetiku reakcija/procesa koji su katalizirani ili nekatalizirani, jednostavni ili kompleksni, inhibirani produktima ili supstratima te zatim kinetiku različitih mikrobnih procesa npr. rasta ili sinteze različitih produkata ali i kinetiku različitih procesa prerade i proizvodnje hrane kao na primjer proizvodnja silaža ili sjenaža, sijena, zatim kinetiku probave/razgradnje hranjivih tvari i metabolizam, kinetiku sinteze i drugo.
Svaki proces ima svoju specifičnu kinetiku, stacionarno sagledavanje modela više nije adekvatno. Tako se danas suvremena hranidba životinja sagledava kao izrazito dinamičan proces orijentiran na kinetiku procesa prerade, probave i metabolizma hranjivih tvari, proizvodnje proizvoda ali i otpada od životinja te njihovo zbrinjavanje ali i izračunavanje ekološkog otiska animalne proizvodnje.
U ovom predmetu studenti će biti upoznati i naučiti će izračunati kinetičke parametre najčešćih procesa u domeni hranidbe životinja kao što su: brzina, brzo i sporo probavljiva frakcija, vrijeme prilagodbe, efektivna probavljivost i brzina pasaže i drugi.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Laboratory exercises: 8
Seminar: 2
Field exercises: 2

Grading

Sufficient (2): 61-70 %
Good (3): 71-80 %
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): 91-100 %

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave i vježbi prema satutu AF. Prezentirani seminar i položeni kolokvij.

General competencies

Studenti će naučiti savladati metode izračuna kinetičkih parametara koristeći suvremene eksperimentalne metode te će paralelno naučiti i direktno izračunati kinetičke parametre iz eksperimentalnih podataka koristeći software za analizu podataka kao i povezati te podatke s klasifikacijom kvalitete hrane za životinje te potrebama različitih kategorija životinja i njihovom proizvodnjom kao i ekološkim otiskom animalne proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Eksperimentalne metode određivanja kinetike hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje te kinetike proizvodnje/procesiranja hrane za životinje i stabilnosti proizvoda od životinja te gospodarenja otpadom.
 • Laboratorijske vježbe
  Određivanje kinetičkih parametara, njihov izračun i primjena na temelju eksperimentalnih podataka. Korištenje softwarea za izračun parametara
 • Seminari
  Kritička analiza znanstvenog rada, prezentacija i rasprava

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati osnovne tipove reakcija i njihovu kinetiku te vezane kinetičke parametre Kolokvij, Seminar, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike procesa prerade i proizvodnje hrane te kroz iste definirati hranidbenu i zdravstvenu vrijednost hrane za životinje Kolokvij, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike razgradnje/probave, pasaže i metabolizma hranjivih tvari te kroz njih usporediti potrebe različitih kategorija životinja te procijeniti njihovu opskrbljenost hranjivim tvarima Kolokvij, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike sinteze animalnih proizvoda te kroz njih procijeniti proizvodni potencijal životinja Kolokvij, Usmeni
Opisati i izračunati parametre kinetike razgradnje animalnih proizvoda te kroz iste procijeniti stabilnost, zdravstvenu i higijensku vrijednost animalnih proizvoda Kolokvij, Usmeni
Predvidjeti ekološki otisak animalne proizvodnje kroz definiranje parametara kinetike proizvodnje i eliminacije animalnog otpada Kolokvij, Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanje i auditornih vježbi.
Konzultacije. Pomoć i vođenje pri izradi seminara i diplomskih radova.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi.
Polaganje kolokvija. Izrada i prezentacija seminarskog rada. Usmeni dio ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) - 28 22,5 0,5
Aktivno sudjelovanje u nastavi* Korektivni bodovi 15 0,5
Seminarski rad 20 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 12,5 0,5
Kolokvij 40 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 25 1
Usmeni ispit 40 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 15 0,5
Ukupno 100 % 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) Na svakom predavanju studenti se potpisuju Prije izlaska na usmeni ispit Dodatni seminarski rad – tema iz gradiva predavanja/vježbi dana izostanka
Seminarski rad Prezentacija znanstvenog rada i sudjelovanje u raspravi prilikom prezentacije svih studenata Predzadnji tjedan nastave
Kolokvij Određivanje kinetičkih parametara, njihov izračun i primjena Nakon odrađenih eksperimentalnih vježbi
Usmeni ispit Usmeni ispit se sastoji od pet pitanja kojima se testira razumijevanje i primjena usvojenih teorija i činjenica Redovni ispitni rok

Weekly class schedule

 1. P-Uvod u kinetiku procesa
 2. P-Kinetika proizvodnje/procesiranja hrane za životinje.Kinetika različitih procesa prerade hrane za životinje (određivanje brzine, visine/dosega, proračun šaržnih procesa, proračun kontinuiranih procesa).
 3. P-Kinetika proizvodnje/procesiranja hrane za životinje. Usporedba kinetičkih parametara s procjenom kvalitete hrane za životinje.
 4. P-Kinetika hranjivih tvari definirana kroz anatomske i fiziološke specifičnosti različitih kategorija životinja
 5. P-Kinetika hranjivih tvari definirana kroz tip hranjivih tvari i njihovo međudjelovanje
 6. P-Kinetika probave ugljikohidrata
 7. P-Kinetika probave proteina
 8. P-Kinetika sinteze proizvoda i kinetika stabilnosti/razgradnje proizvoda od životinja
 9. V-Metode procjene kinetike hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje te kinetike proizvodnje/procesiranja hrane za životinje - osnove
 10. V-Metode procjene kinetike stabilnosti proizvoda od životinja te gospodarenja otpadom - osnove
 11. V-Metode procjene kinetike hranjivosti i iskorištenja hrane za životinje te kinetike proizvodnje/procesiranja hrane za životinje - primjena
 12. V-Metode procjene kinetike stabilnosti proizvoda od životinja te gospodarenja otpadom - primjena
 13. P-Kinetika proizvodnje i odlaganja animalnog otpada – njihov utjecaj na smanjenje ekološkog otiska stočarske proizvodnje
 14. TN-Terenska nastava
 15. S- Kritička analiza znanstvenog rada / kolokvij / Ispitni rok / Završni ispit (usmeni)

Obligatory literature

 1. McDonald, P., Edwards, R. A., Greenhalgh, J.F.D., Morgan, C.A. (2010). Animal Nutrition, 7. izdanje, Edinburg: Pearson Education Limited.
 2. France, J., Dijkstra, J., Bannink, A., Gerrits, W.J. (2006). Nutrient digestion and utilization in farm animals: modeling approaches. Cambridge: CABI Pub.
 3. Interna skripta i PowerPoint prezentacije

Recommended literature

 1. Dijkstra, J., Forbes, J. M., France, J. (2005). Quantitative aspects of ruminant digestion and metabolism. Cambridge: CABI Pub.
 2. Sauvant, D., Van Milgen, J., Faverdin, P. and Friggens, N. (2011). Modeling nutrient digestion and utilization in farm animals. Springer Science & Business Media.
 3. Lente, G. (2015). Deterministic kinetics in chemistry and systems biology: the dynamics of complex reaction networks. Springer.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.