Print

Proizvodnja mesa divljači (226300)

Course coordinator

Course description

Promjene socio-ekonomskih prilika pokretač su i promjena prehrambenih navika ljudi. Tržište sve više zahtjeva hranu koja ne dolazi iz intenzivnih i komercijalnih uzgoja te pored kvalitete pažnja je usmjerena i na doprinos proizvodnje hrane onečišćenju okoliša. U kategoriji hrane animalnog podrijetla koja zadovoljava ove kriterije je i meso divljači. Cilj ovog modula je omogućiti studentima stjecanje znanja o kvaliteti i čimbenicima kvalitete mesa pojedinih vrsta divljači. Studenti će se upoznati sa osobitostima farmskog uzgoja divljači te postupanjem i obradom trupova pojedinih vrsta divljači, a sve u cilju sprječavanja mikrobiološke kontaminacije trupova i kontrole zdravstvene ispravnosti mesa divljači. Ujedno, studentima će se prikazati korištenje mesa divljači kao sirovine u proizvodnji specifičnih mesnih proizvoda.

Type of course

ECTS: 3.00

Teaching hours: 45
Lectures: 24
Practicum: 12
Seminar: 9

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Prezentiran seminarski rad

General competencies

Tijekom nastavnog procesa će se razvijati sposobnosti analize i sinteze informacija, planiranja i organiziranja, rješavanja problema i odlučivanja. Kroz seminarske radove i pisane zadatke razvijat će se sposobnost kritike i samokritike te timski rad. Poticat će se istraživačke vještine, sposobnost prilagođavanja novim situacijama, kreativnost, te sposobnost samostalnog rada.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti socio-ekonomske aspekte proizvodnje i potrošnje mesa divljači Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja
Poznavati i preporučiti zakonske okvire stavljanja mesa divljači na tržište Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja
Opisati komparative razlike u kvaliteti mesa pojedinih vrsta divljači Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja
Analizirati čimbenike koji određuju kvalitetu mesa pojedinih vrsta divljači Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja
Planirati i preporučiti odgovarajuće postupke i tehnologije u farmskom uzgoju divljači Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja
Argumentirati i raspravljati o prednostima i ograničenjima u proizvodnji mesa divljači Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati i provoditi predavanja i vježbe, radne zadatke te pripremu i obranu seminarskih radova.
Pripremiti literaturne izvore za učenje.
Organizirati i provoditi testove znanja i usmene ispite.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i vježbi.
Izvršavanje radnih zadataka.
Izrada i obrana seminarskog rada.
Polaganje testova znanja.

Weekly class schedule

 1. Stanje i trendovi u proizvodnji i potrošnji mesa divljači
 2. Zakonska regulativa u proizvodnji, preradi i stavljanju na tržište mesa divljači
 3. Organizacija i funkcioniranje farme za uzgoj jelenske divljači
 4. Organizacija i funkcioniranje farme za uzgoj divljih svinja
 5. Prijevoz i postupci s divljači iz uzgoja prije klanja
 6. Randman, klasiranje i konformacija trupova divljači iz farmskog uzgoja
 7. Fizikalna svojstva kvalitete mesa mesa divljači
 8. Nutritivna vrijednost mesa divljači
 9. Čimbenici kvalitete mesa divljači
 10. Vježbe u praktikumu: disekcija
 11. Vježbe u praktikumu: mjerenje boje, pH vrijednosti, kapaonog gubitka, kala kuhanja mesa različitih vrsta divljači
 12. Vježbe u praktikumu: obrada trupa
 13. Proizvodi od mesa divljači
 14. Seminarski radovi
 15. Zdravstvena i higijenska ispravnost mesa divljači

Obligatory literature

 1. 1. Predavanja i prezentacije (preko Merlin sustava za e-učenje)

Similar course at related universities

 • Tehnologija mesa i proizvoda od divljači, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Fakultet agrobiotehničkih znanosti

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.