Print

Repelentno i insekticidno bilje (143880)

Course coordinator

Course description

Studenti će biti upoznati s općim biološkim, kemijskim, ekološkim i agronomskim značajkama insekticidnog i repelentnog bilja, njihovom tehnologijom uzgoja, preradom i mogućnostima primjene u ekološkoj biljnoj proizvodnji. Kroz vježbe u praktikumu, auditorne vježbe i seminarske radove studenti će biti upoznati s praktičnim aspektima ovog predmeta, što će osigurati potrebno znanje i vještine za zapošljavanje u ekoproizvodnji ili samozapošljavanju.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Auditory exercises: 4
Practicum: 4
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Kroz predmet studenti stječu znanja o teoretskim i primijenjenim aspektima repelentnog i insekticidnog, nematocidnog, fungicidnog te ostalog bilja kao i primjeni pripravaka u ekološkoj proizvodnji bilja.

Types of instruction

 • Predavanja
  predavanja će biti provedene pomoću PP prezentacija. Kroz pojedine tematske cjeline student će aktivno sudjelovati u izvođenju predavanja korištenjem metoda suradničkog učenja.
 • Vježbe u praktikumu
  studenti se upoznaju s sistematikom i morfologijom repelentnog i insekticidnog bilja.
 • Seminari
  prema specifičnim interesima studenata

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nabrojati i prepoznati repelentne i insekticidne biljne vrste Usmeni
Imenovati aktivne tvari odabranih repelentnih i insekticidnih vrsta i njihovo djelovanje Usmeni
Objasniti mehanizme djelovanja aktivnih tvari repelentnog i insekticidnog bilja Usmeni
Pripremiti ekološke pripravke za zaštitu bilja Usmeni
Odabrati odgovarajuće stanište i tehnologiju proizvodnje pojedinih repelentnih i insekticidnih biljnih vrsta Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Obveza nastavnika je održavanje predavanja te auditornih vježbi i vježbi u praktikumu te osiguravanje nastavnog materijala. Ujedno, nastavnik pruža pomoć studentima u izradi seminara osiguravanjem dostupne literature kao i stručnim i praktičnim savjetima.

Students' obligations

Obveze studenata uključuju redovito pohađanje nastave, aktivno sudjelovanje u njenom izvođenju te izrada seminarskog rada što su i preduvjeti za pristup završnom ispitu. Uz navedeno, za pristup završnom ispitu potrebno je položiti kolokviji iz prepoznavanja biljaka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja- usmeni ispit 100% 28 75 2,5
Seminarski rad 0% 2 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Uvod: definiranje osnovnih pojmova, prirodni insekticidi, prednosti/nedostaci korištenja prirodnih pesticida, zakonodavstvo (P)
 2. Upoznavanje studenata s Kolekcijom ljekovitog i aromatičnog bilja (PK), Kolokvij prepoznavanja repelentnih i insekticidnih biljnih vrsta.
 3. Tradicionalni biljni insekticidi: povijest korištenja botaničkih insekticida; pregled najznačajnijih vrsta i njihovih aktivnih sastavnica (P)
 4. Dalmatinski buhač – najznačajniji izvor prirodnog insekticida; morfologija, kemijska svojstva, tehnologija uzgoja i prerade, upotreba u zaštiti bilja (P)
 5. Eterična ulja i njihova primjena u zaštiti bilja; vrste s eteričnim uljima, kemijski sastav eteričnih ulja, metode izolacije eteričnih ulja, prednosti/nedostaci primjene (P)
 6. Pregled insekticidnih i repelentnih vrsta iz porodica Apiaceae, Asteraceae i Lamiaceae (P)
 7. Pregled insekticidnih i repelentnih vrsta iz porodica Lamiaceae, Zingiberaceae, Brassicaceae, Rutacea, Poaceae, Laureaceae, Myrtaceae (P)
 8. Agroekološki uvjeti: osnove agroekoloških uvjeta uzgoja repelentnog i insekticidnog bilja. Odabir lokacije za vrste, rajonizacija proizvodnje prema vrstama (P)
 9. Uzgoj: osnove tehnološkog postupka proizvodnje; plodored, hranidba, sjetva/sadnja, gospodarenje usjevom i žetva (berba, vađenje) (P)
 10. Tehnologija proizvodnje i upotreba odabranih vrsta (P)
 11. Izrada pripravaka za zaštitu bilja na poljoprivrednom gospodarstvu (PK)
 12. Vrste s fungicidnim, nematocidnim i herbicidnim potencijalom (A)
 13. Prirodna zaštita u skladištima sjemena (A)
 14. Stanje i perspektiva proizvodnje i upotrebe vrsta s repelentnim i insekticidnim svojstvima (P)
 15. Izlaganje seminara (S)

Obligatory literature

 1. Nemčević, N. i sur. (2009). Uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja. Jan-Spider d.o.o., Pitomača
 2. Grdiša, M, Carović-Stanko K., Kolak, I., Šatović, Z. (2009). Morphological and Biochemical Diversity of Dalmatian Pyrethrum (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.). Agric. conspec. sci. 74(2):73-80
 3. Grdiša M., Gršić K. (2013). Botanical Insecticides in Plant Protection. ACS-Agriculturae Conspectus Scientificus. 78 (2): 85-93
 4. PowerPoint prezentacije predavanja

Recommended literature

 1. Carović-Stanko, K., Orlić, S., Politeo, O., Strikić, F., Kolak, I., Miloš, M. Šatović, Z. (2010). Composition and Antibacterial Activities of Essential Oils of Seven Ocimum Taxa. Food Chemistry. 119 , 1: 196-201
 2. Hornok (ur.) (1992). Cultivation and Processing of Medicinal Plants. Akademia Kiado, Budimpešta, Mađarska
 3. Kolak, I., Šatović, Z. i Rukavina, H. (1997) Mogućnosti proizvodnje i prerade ljekovitog i aromatičnog bilja na hrvatskim prostorima. Sjemenarstvo. 3-4: 203-229
 4. Kolak, I.; Rukavina, H. i Rozić I. (1997) Kamilica (Matricaria chamomila L.) - Stanje i mogućnosti. Znanstveni glasnik. 3: 25-34.
 5. Šilješ, I. Grozdanić, Đ. i Grgesina, I. (1992) Poznavanje, uzgoj i prerada ljekovitog bilja. Školska knjiga, Zagreb

Similar course at related universities

 • Cultivation of Medicinal and Aromatic Plants, Biotehniška fakulteta, Ljubljana

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.