Print

Ekonomija rada u poljoprivredi (26176)

Course coordinator

Course description

Uvodna razmatranja. Povijest ekonomije rada. Nezaposlenost u ekonomskoj teoriji. Teorija individualne ponude rada. Kvaliteta rada: investiranje u ljudski kapital. Određivanje nadnica i alokacija rada. Sindikati i kolektivno pregovaranje. Država i tržište rada: zakonodavstvo i regulacija.
Pučanstvo, stope participacije i radni sati. Struktura nadnica. Distribucija osobnih zarada. Izvori informacija u ekonomiji rada.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 5
Seminar: 15

Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave.

Description

Studenti su dužni nazočiti najmanje 80% ukupnog broja sati izravne nastave.

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje mikro i makro ekonomskog tržišta rada, određivanja ponude i potražnje za radom na razini poduzeća i nacionalne ekonomije. Razumijevanje procesa određivanje nadnica u poduzećima kroz alternativne načine plaćanja zaposlenika i menadžera. Određivanje najefikasnijih shema plaćanja radnika. Uloga i utjecaj sindikata u pregovorima o određivanju nadnica i ostalih uvjeta rada i zapošljavanja. Utjecaj zakona koji reguliraju tržište rada na efikasnost poduzeća i gospodarstva u cjelini. Uzroci nezaposlenosti i politike za njeno smanjivanje

Types of instruction

 • Predavanja
  Uvodna razmatranja i povijest ekonomije rada. Nezaposlenost u ekonomskoj teoriji. Teorija individualne ponude rada. Kvaliteta rada: investiranje u ljudski kapital. Određivanje nadnica i alokacija rada. Sindikati i kolektivno pregovaranje. Država i tržište rada: zakonodavstvo i regulacija. Pučanstvo, stope participacije i radni sati. Struktura nadnica. Distribucija osobnih zarada. Izvori informacija u ekonomiji rada.
 • Auditorne vježbe
  Model tržišta rada. Ocjena isplativosti ulaganja u rad. Povezanost cijene rada i nezaposlenosti.
 • Seminari
  Seminar na odabranu temu: (1) Pribavljanje i selekcija kadrova u tvrtkama; (2) Praćenje i mjerenja radne učinkovitosti; (3) Strategije materijalnog nagrađivanja zaposlenika; (4) Prednosti i nedostaci timskog rada; (5) Investiranje u ljudski kapital; (6) Humani resursi u poljoprivredi Republike Hrvatske; (7) Tema prema dogovoru s nastavnikom.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Pravilno interpretirati temeljne pojmove ekonomije rada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I.
Opisati osnovne čimbenike koji utječu na ponudu rada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I.
Opisati i interpretirati investiranje u ljudski kapital Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Definirati ulogu sindikata i kolektivnog pregovaranje Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Definirati i razlikovati strukturu nadnica i distribuciju osobnih zarada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Analizirati uspjeh, dileme i izazove organizacija; planiranje potreba za ljudskih resursima Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad
Opisati i definirati ulogu obrazovanja u izgradnji ljudskog kapitala i razvoju tržišta rada Aktivnost na nastavi, pismeni ispit I., seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Prenijeti studentima znanje iz područja vezanog uz cilj, ishode učenja i kompetencije ovog modula, putem predavanja, primjera za vježbu i vođenja izrade seminara. Nastavnik održava stalnu komunikaciju sa studentima te im stavlja na raspolaganje nastavne materijale i važne informacije u svezi modula korištenjem suvremenih metoda učenja, uključivo i e-učenje. Također provjerava nazočnost, vrednuje stupanj usvajanja znanja i ocjenjuje studente.

Students' obligations

Studenti su obavezni nazočiti predavanjima, vježbama i seminarskim vježbama te raditi na izradi seminarskog rada i pripremi za pisanu provjeru znanja (ispit). Studenti su također dužni redovito pratiti obavijesti vezane uz nastavu i prijaviti se na sustav e-učenja kao korisnici modula. Kod predaje seminarskih radova i prijavljivanja ispita dužni su se držati zadanih rokova

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (N) 5% 22 25 0,5
Završni ispit 75% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 40 1,5
Priprema i prezentacija seminarskih radova (S) 20% 0-29
30-35
36-40
41-45
46-50
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 25 1
Ukupno 100% 0-59%, 60-70%, 71-80%, 81-90%, 91-100% Ukupna ocjena = (Završni ispit)x0,75+(Seminar)x0,20+(Pohađanje nastave)x0,05 1: 0-59%, 2: 60-70%, 3: 71-80%, 4: 81-90%, 5: 91-100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (N) Studenti su obavezni nazočiti minimalno traženom broju sati izravne nastave. Dodatni zadatak u obliku seminara ili eseja.
Završni ispit Provjera znanja putem pisanog ispita. Polaganje tijekom redovnih ispitnih rokova
Priprema i prezentacija seminarskih radova (S) Provjera poznavanja pojmova i sposobnosti primjene stečenog znanja na hipotetskom ili stvarnom primjeru problema povezanog s tematikom modula.

Weekly class schedule

 1. Ekonomija rada – definicija i područje istraživanja. Ponuda i potražnja u sektoru poljoprivrede i agrobiznisa. Čimbenici migracije zaposlenika iz poljoprivrednih u nepoljoprivredne djelatnosti.
 2. Kvantitativne odrednice ponude rada s naglaskom na poljoprivredu. Brojnost poljoprivrednih gospodarstava. Udio poljoprivrednog pučanstva u aktivnom stanovništvu. Utrošak sati rada i naknada za rad u djelatnostima agrobiznisa.
 3. Pokazatelji učinkovitosti rada. Metodologija izračuna proizvodnosti u specijaliziranoj i diverzificiranoj proizvodnji. Usporedba proizvodnosti rada u hrvatskim i europskim tvrtkama.
 4. Intelektualni kapital. Primjena metoda diskontiranja i neto sadašnje vrijednosti u valorizaciji vrijednosti ulaganja u ljudski kapital.
 5. Uloga obrazovanja u izgradnji ljudskog kapitala i razvoju tržišta rada. Obrazovni kanali u poljoprivredi.
 6. Potražnja za radom. Analiza aktualnog stanja na tržištu rada na području poljoprivrede i agrobiznisa. Pregled potražnje za stručnjacima agronomske i agroekonomske struke.
 7. Određivanje nadnica i alokacija rada. Odluke privatnih poduzeća o zapošljavanju.
 8. Kadrovsko popunjavanje kao funkcija menadžmenta. Primjeri selekcijskog postupka kadrova u tvrtkama u Hrvatskoj.
 9. Motivacijske tehnike u funkciji povećanja proizvodnosti. Razlike u motiviranosti zaposlenika korporacija i obiteljskih gospodarstava. Materijalne i nematerijalne strategija motiviranja.
 10. Stilovi vođenja. Utjecaj stila vođenja na učinkovitost zaposlenika.
 11. Čimbenici zadovoljstva radom. Utjecaj zadovoljstva radom na učinke zaposlenika. Mjerenje zadovoljstva. Prikaz relevantnih rezultata istraživanja zadovoljstva radom.
 12. Vježbe
 13. Seminarska nastava
 14. Seminarska nastava
 15. Seminarska nastava

Preconditions

Obligatory literature

 1. McConnell,C.R., Brue, S.L (1992). Suvremena ekonomija rada. -3. izd., Zagreb: MATE.

Recommended literature

 1. Ehrenberg, R. G.,Smith ,R. S. (2009). Modern labor economic: theory and public policy. -10th ed., Pearson Education, Addison-Wesley
 2. Borjas, G. J. (2008). Labor economics. -4th. ed., Irwin: McGraw-Hill.

Similar course at related universities

 • Labour Economics, Faculty of Economics, Chulalongkorn University
 • Labour economics I, McMaster University, Ontario, Canada

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.