Print

Poljoprivreda i okoliš (173818)

Course coordinator

Course description

Modul treba u agronomu razviti osjećaj odgovornosti za okoliš, napose tlo kao jedinstveno, ograničeno, nezamjenjivo, neprenosivo nacionalno blago i prirodnu baštinu kojom on upravlja, a za posljedice štetnih utjecaja preuzima odgovornost. Student će biti upoznati sa ulogama tla: proizvodne, ekološko - regulacijske, gospodarsko - socijalne i kulturne i suvremenim konceptom VUPT – MFCAL.
U modulu će biti objašnjen utjecaj najvažnijih biljno uzgojnih, i zahvata u uzgoju stoke na tlo, preko njega na vodu i okoliš, odnosno druge terestričke i akvatične ekosustave, kulturne krajobraze i ruralni prostor. Kako poljoprivredna proizvodnja utječe na okoliš i njegovu održivost. Studentima će biti predstavljeno suvremeno načelo na kojemu se temelji zaštita okoliša od zahvata u poljoprivredi: “Kodeks za okoliš prihvatljivog gospodarenja” te utjecaj okolišnih pitanja na promjene u svjetskim sustavima gospodarenja u poljoprivredi iznuđene utjecajem biljno-uzgojnih zahvata na tlo i terestričke ekosustave. Odnosno, kako te promjene utječu na gospodarsku politiku i ruralni razvitak u nas i svijetu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 10
Auditory exercises: 10
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Nakon završetka modula studenti će moći demonstrirati temeljno znanje i razumijevanje osnovnih teoretskih i praktičnih principa iz područja ekologije u smislu kruženja tvari i energije u agroekosustavu, fizičkih i kemijskih procesa u tlu i okolišu, prepoznati uloge tla i utjecaje zahvata uzgoja bilja i stoke na okoliš, kako ih učiniti ekološki prihvatljivim, ili djelotvorno sanirati štetne utjecaje prouzročena tim zahvatima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Laboratorijske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
- Iskazati sveobuhvatno temeljno znanje o ekologiji i funkcijama agroekosustava u smislu kruženja tvari, vodenih resursa, bioraznolikosti i uloga tla. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
- Objasniti prirodne i antropogeno izazvane promjene u agroekosustavu i njihov utjecaj na tlo, vodene resurse i poljoprivrednu proizvodnju. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
- Razumjeti povezanost i interdisciplinaronost poljoprivrede i njene uloge u očuvanju okoliša i prirodnih resursa na nacionalnoj i globalnoj razini. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
- Analizirati zahvate u poljoprivredi, koji neprijeporno utječu na okoliš, i učiniti ih održivim, dakle gospodarski, socijalno i etički prihvatljivim. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
- Argumentirati kako promjene ka održivom gospodarenju utječu na gospodarsku politiku, ruralni razvitak u nas. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja
- Pratiti i primjenjivati najvažnije aktualne poljoprivredno okolišne programe FAO i EU i programe znanstvenih istraživanja u poljoprivredi EU. 2 pitanja iz nastavih cijelina koja obuhvaćaju navedeni ishod učenja

Working methods

Teachers' obligations

Oblici nastave
Predavanja – nastava se izvodi PPT prezentacijama
Seminari – studentima se zadaju zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku
Auditorne vježbe – na vježbama se riješavaju računski zadaci vezani uz trenutnu nastavnu tematiku te se znanje zadataka ocjenjuje putem parcijalnih ispita
Laboratorijske vježbe – na vježbama se studenti upoznaju sa detaljnim izvođenjem pojedinih laboratorijskih tehnika s ciljem utvrđivanja kemijskih parametara tla

Students' obligations

Predavanja – redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)
Seminari – uredeno ispunjene obaveze unutar zadanih zadataka
Vježbe - redovno pohađanje nastave (uvjet za potpis)

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1.parcijalni ispit 50% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 50 2
2.parcijalni ispit 50% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 50 2
Pismeni ispit 100% 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 80 2
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Studentima se jednom tokom semestra zadaje zadatak vezan uz nastavnu tematiku, te se izvršenje zadatka vrednuje na skali od 1-5. Da bi se seminarski rad smatrao izvršenim, student mora ispuniti obavezu zadanu seminarskim radom. 10 tjedana Neograničeno – do ispunjenja obaveze
Parcijalni ispiti Studenti dva puta tokom semestra polažu parcijalne ispite iz cijelina obrađenih na nastavi. Parcijalni ispit ima 10 pitanja. Ispit ima ukupno 10 bodova. Dovoljan (2) 60%-70% Dobar (3) 71%-80% Vrlo dobar (4) 81%-90% Izvrstan (5) 91%-100% Sredina i kraj semestra Studenti imaju mogućnost nadoknade nepoloženog parcijalnog ispita na redovnim ispitnim rokovima
Pismeni ispit Uvjet za izlazak na pismeni ispit (potpis o izvršenim obavezama tijekom semestra), završen i predan seminarski rad i uredno pohađanje nastave i vježbi. Na pismenom ispitu student polaže onaj parcijalni ispit kojeg nije položio tijekom semestra odnosno oba ako je potrebno. Ukoliko student piše oba dijela ispita tada mu se ispit sastoji od ukupno 20 pitanja (10 + 10 – prvi i drugi dio ispita). Završna ocjena se izražava kao srednja ocijena oba parcijalna ispita. Dovoljan (2) 60%-70% Dobar (3) 71%-80% Vrlo dobar (4) 81%-90% Izvrstan (5) 91%-100% 3 puta godišnje po 2 redovna roka u sječanj/veljača + lipanj/srpanj + kolovoz/rujan 3+1

Weekly class schedule

 1. Uvod, Aktualno stanje svjetske poljoprivrede, Poljoprivreda kao korisnik prostora u Svijetu, EU, Hrvatskoj, Poljoprivredno-okolišni problemi
 2. Poljoprivredni sustavi svijeta
 3. Poljoprivredno-okolišni indikatori
 4. Poljoprivreda i utjecaji na tlo – obrada, gnojidba, plodored, navodnjavanje, šume, pašnjaci, livade, višegodišnji nasadi, oranice
 5. Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje voda – problem dušika i fosfora, eutrofikacija, lizimetri, drenske cijevi, monitoring, nitratna
 6. Bilanca dušika
 7. Parcijalni ispit
 8. Poljoprivreda i klimatske promjene - Emisija stakleničkih plinova iz poljoprivrede (Poljoprivreda i zrak)
 9. Proračun emisije stakleničkih plinova iz poljoprivrede (CH4, NOx) prema IPCC-u
 10. Uloge i oštećenja tla; Održiva poljoprivreda, Zajednička poljoprivredna politika EU
 11. Postojeća legislativa o okolišu i održivom gospodarenju zemljištem u poljoprivredi, Načela dobre poljoprivredne prakse
 12. GMO i okoliš
 13. Obrada tla i okoliš – problem erozije tla vodom i vjetrom
 14. Zaštitna sredstva i okoliš – problem herbicida i pesticida u okolišu
 15. 2. Parcijalni ispit pismeni

Obligatory literature

 1. Nastavni sadržaji svih predavanja i vježbi, koji će studentu biti dostupni na web stranici Zavoda najkasnije tjedan dana prije izvedbe nastave. Aktualne web stranice European Soil Bureau Network (ESBN) Joint Research centre EU – Ispra, zatim web stranica FAO i Encarta-enciklopedija.
 2. Bašić,F., Agroekologija, pisana predavanja, Rukopis za studente Prirodoslovno – matematičkog fakulteta, Zavod za OPB, Zagreb, 2000.
 3. Bašić,F., Višeznačna uloga tla kao temelj održivog gospodarenja tlom na pragu novog milenija, Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem u povodu 140. obljetnice poljoprivrednog školstva u Križevcima, Zbornik radova, 71-87, Križevci, 2000.
 4. Bašić, F., Održivo gospodarenje tlom i zaštita tla – ključna pitanja održive poljoprivrede i razvitka, Zbornik radova I Hrvatska konferencija Ekoinženjerstvo 2002, st. 20-29, Plitvička jezera, 2002.
 5. Mesić,M., Flajsig-Ćosić Gorana, Bašić,F., Kisić,I., Pokazatelji onečišćenja voda iz poljoprivrede. Zbornik radova: 3. Hrvatska konf. o vodama – Hrv. vode u 21. st. str. 599-612, Zagreb, 2003.

Recommended literature

 1. Bašić,F., Franić Ramona, Nature and Man in Croatian Agriculture, Croatian Agriculture, Food and Food Processing Industry, PRO-TIM, p 87, Zagreb, 2003.
 2. Bašić,F., Mesić,M., Butorac,A., Kisić,I., Izazovi pred znanostima o tlu na pragu trećeg tisućljeća. XXXV znanstveni skup Hrvatskih agronoma, plenarno izlaganje, str. 31-41, Opatija, 1999.
 3. Lang,I., Jolanakai,M., Komives,T., Pollution processes in agrienvironment, Akaprint, p. 277, Budapest, 2004.
 4. Kisić,I., Bašić,F., Mesić,M., Butorac,A., Procjena erozije tla vodom prema vodnim slivovima Republike Hrvatske, Zbornik rad. 3. Hrvatska konf. o vodama – Hrv. vode u 21.st. st. 301-308, Zagreb, 2003.
 5. Mesić,M., F.Bašić, I.Kisić, Prilagodba poljoprivrede mogućim klimatskim promjenama. XXXVII znanstveni skup Hrvatskih agronoma, str. 43, Opatija, 2001.

Similar course at related universities

 • Environmental aspects in plant production, BOKU
 • Soil in the environment, BOKU
 • Plant and Environment, BOKU
 • Osnove agroekologije, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
 • Terrestrische Ökologie, Universitat Hohenheim
 • Principles of Plant Ecology and Environmental Conservation, Sveučilište u Ljubljani
 • Agroecosystems and Environmental Protection, Sveučilište u Ljubljani

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.