Print

Primijenjene tehnologije uzgoja voća (144484)

Course coordinator

Course description

Program predmeta omogućuje studentima upoznavanje sa osnovnim tehnološkim postupcima u uzgoju različitih voćnih vrsta. Obrađuju se suvremeni pristupi pomotehničkim zahvatima (rezidba nadzemnog i podzemnog dijela voćaka, prorjeđivanje plodova i sl.) kao i uporabi kemijskih preparata i regulatora rasta (stimulatora, inhibitora, defolijanata, retardanata i dr.) u cilju poboljšanje ravnoteže vegetativne i generativne aktivnosti voćke te postizanja bolje produktivnosti voćke i smanjenja pojave alternativne rodnosti. Studentima se pruža informacija o tehnologiji i mjerama zaštite voćaka od negativnog djelovanja stresnih čimbenika (tuča, mraz, suša), te mogućnosti uzgoja različitih voćnih vrsta u zatvorenom prostoru. Terenske vježbe omogućuju praktičnu primjenu teorijskog znanja te razlike u pristupu i primjeni tehnologiji uzgoja u manjim odnosno veći - plantažnim nasadima voćaka.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i seminara, te završnog usmenog ispita.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 4
Seminar: 8
Field exercises: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60 - 70 %
Good (3): 71 - 80 %
Very good (4): 81 - 90 %
Excellent (5): 91 - 100 %

General competencies

Student će usvojiti informacije o problemima u uzgoju voćaka, steći teorijska i praktična znanja o tehnološkim postupcima proizvodnje različitih voćnih vrsta te mogućnostima njihove primjene u uzgoju voća. Kroz samostalan i timski rad studenti će steći praktično iskustvo u izvođenju određenih zahvata u voćnjaku.

Types of instruction

 • Predavanja
  Nastava se održava kontinuirano tijekom semestra i predavanja su studentima unaprijed dostupna u obliku power point prezentacija (preko sustava Merlin).
 • Provjere znanja
  Pismeni (međuispit i završni), usmeni ispit, prezentacija seminarskog rada.
 • Konzultacije
  Termin konzultacija objavljuje se na prvim predavanjima u dogovoru sa studentima.
 • Laboratorijske vježbe
  Vježbe u laboratoriju su organizirane kroz provođenje fizikalno-kemijskih i senzornih analiza te održavanje degustacije plodova.
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe su organizirane u dva navrata na plantažnim nasadima različitih voćnih vrsta i različitih sustava uzgoja.
 • Seminari
  Studentima se predloži tema seminarskog rada (ili sami odaberu) sukladno interesima te je samostalno obrađuju i prezentiraju.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati tehnologiju uzgoja određene voćne vrste u voćnjaku Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, Parcijalni ispit/usmeni ispit
Utvrditi vrijeme i način primjene određenih zahvata ovisno o voćnoj vrsti Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, Parcijalni ispit/usmeni ispit
Definirati značaj biljnih hormona i regulatora rasta u voćarstvu Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, Parcijalni ispit/usmeni ispit
Primijeniti određeni regulator rasta ovisno o njegovoj funkciji i fazi rasta voćaka Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, Parcijalni ispit/usmeni ispit
Odabrati optimalne rokove i sredstva za prorjeđivanje plodova Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, Parcijalni ispit/usmeni ispit
Razlikovati značaj primjene defolijanata u rasadničarstvu i rodnim nasadima Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, Parcijalni ispit/usmeni ispit
Utvrditi potrebu primijene retardanata u voćarstvu Terenske vježbe, sudjelovanje u raspravama, Parcijalni ispit/usmeni ispit
Odabrati pravilne oprašivače u cilju postizanja dobre rodnosti voćaka Parcijalni ispit
Utvrditi stupanj otpornosti određene voćne vrste na niske temperature Parcijalni ispit/Usmeni ispit
Odabrati adekvatne metode zaštite voćaka od niskih temperatura i tuče Parcijalni ispit/Usmeni ispit
Procijeniti isplativost i mogućnost uzgoja voćnih vrsta u zatvorenom prostoru Terenske vježbe, Parcijalni i usmeni ispiti
Organizirati tehnologiju proizvodnje određene voćne vrste obzirom na zahtjeve vrste i područje uzgoja Terenske vježbe, Parcijalni i usmeni ispiti
Analizirati i prezentirati rezultate pojedinih nastavnih aktivnosti Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Osigurati pripremu materijala prema nastavnim cjelinama i njihovu dostupnost u sustav za e-učenje Merlin; pravovremeno informirati studente o važnim informacijama i događanjima na modulu; održavati predavanja sukladno sadržaju predmeta, organizacija i izvedba terenskih te laboratorijskih vježbi i seminara; redovito provjeravati i adekvatno ocjenjivati stečeno znanje i vještine kroz seminare, parcijalne ispite i usmeni ispit.

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja, terenskih i laboratorijskih vježbi; aktivno sudjelovanje u nastavi; izrada i prezentacija seminara; polaganje parcijalnih ispita i polaganje usmenog ispita; Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja, materijale za seminare i dr.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit 1 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
28 60 2
Seminarski rad 20 8 30 1
Parcijalni ispit 2 30 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 60 2
Usmeni ispit (UI) 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Na početku semestra studenti sami odaberu temu seminarskog rada (samostalan prijedlog ili s popisa tema prijedloga nastavnika) i prema unaprijed zakazanim rokovima predaju seminarski rad u elektronskom i tiskanom obliku. Ocjenjuje se kvaliteta napisanog rada, a nakon prezentacije i izlaganje rada (održava se obično krajem semestra) ocjenjuje se i prezentacijske vještine i sposobnost zaključivanja) 2. tjedan 12. tjedan 14. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit Studenti tijekom semestra pišu dva parcijalna ispita nakon odslušanih povezanih nastavnih cjelina. Ukoliko polože oba ispita te zadovolje ostale uvjete polažu kratak usmeni ispit i upisuje im se prosječna ocjena u indeks (ili korigirana ocjena (zaslužena prethodnom aktivnošću u nastavi (++). Ukoliko ne polože parcijalne ispite, moraju polagati cijelo gradivo na usmenom ispitu. P1 – 7. tjedan P2 – 13. tjedan Ako studenti ne polože jedan ili oba parcijalna ispita, omogućuje se polaganje parcijalnih ispita na kraju semestra – ali samo je jedan rok za popravne parcijalne ispite
Usmeni ispit Sastoji se od pet pitanja. Na temelju odgovora ocjenjuju se znanje i sposobnost studenata u povezivanju usvojenih činjenica kao i sposobnost logičnog zaključivanja. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanja: upoznavanje sa organizacijom provedbe nastave i ispita, pregled nastavnih cjelina. Tehnologije uzgoja voćaka sa prednostima i nedostacima - P.
 2. Biljni regulatori rasta i njihova primjena u voćarstvu -P.
 3. Rast i razvoj voćaka. Aktivnost biljnih hormona tijekom godišnjeg ciklusa voćaka - P.
 4. Terenska nastava- V.
 5. Pomotehnički postupci u voćarstvu. Rezidba nadzemnog dijela voćaka. Rezidba voćaka u vegetaciji. Rezidba korijena - P.
 6. Prorjeđivanje plodova. Postupci za utvrđivanje roka prorjeđivanja plodova. Načini i sredstva za prorjeđivanje plodova -P.
 7. Defolijacija u voćarstvu. Primjena retardanata u voćarstvu - P.
 8. Parcijalni ispit (kolokvij I). Uloga oprašivača u postizanju produktivnosti voćaka, značaj kontroliranog oprašivanja voćaka - P
 9. Otpornost voćaka na niske temperature. Mjere zaštite voćaka od niskih temperatura- P.
 10. Utjecaj tehnoloških zahvata na diferencijaciju i razvoj partenokarpnih plodova - P.
 11. Tehnologija proizvodnje jezgričavog i koštićavog voća -P.
 12. Tehnologija proizvodnje breskve, trešnje i limuna u zaštićenom prostoru -P.
 13. Tehnologija proizvodnje jagodastih voćaka (otvoreni i zaštićeni prostor) -P.
 14. Fizikalno kemijska i senzorna ocjena kakvoće plodova uzgojenih različitim tehnologijama - V.
 15. Prezentacije seminarskih radova, Međuispit (kolokvij II). Završni ispit. Ispitni rok -S.

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 2. Jemrić, T. (2007). Cijepljenje i rezidba voćaka. Zagreb: Uliks.
 3. Krpina, I. i suradnici ( 2004). Voćarstvo. Zagreb: Globus.
 4. Pevalek Kozlina, Branka (2003). Fiziologija bilja. Zagreb: Profil International.

Recommended literature

 1. Ferree, D. C , Warrington, I. J. (2003). Apples: Botany, Production, and Uses. Wallingford: CABI.
 2. Westwood, M. N. (1995). Temperate-zone pomology, physiology and culture, -3rd ed., Portland, Oregon: Timber Press.
 3. Badenes, M. L., Byrne ,D. H. (2012). Fruit Breeding: Handbook of Plant Breeding. Springer Science+ Business Media B.V.
 4. Kozlowski, T. T., Pallardy, S. G., (1997). Growth control in woody plants. San Diego: Academic press.
 5. Taiz, L., Zeiger, E. (1991). Plant Physiology. Benjamin Cummings Publishing Company Inc.

Similar course at related universities

 • Fruitproduction – Practice, BOKU
 • Specific fruitproduction, BOKU

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.