Print

Prirodni neprijatelji i načela biološkog suzbijanja (116648)

Course coordinator

Course description

Ekološki prihvatljive mjere zaštite bilja su one mjere koje uz stručnu primjenu nisu opasne za ljude i korisne organizme, koje ne onečišćuju (ili samo kratkotrajno onečišćuju – nikada ne zagađuju) okoliš, koje minimalno narušavaju uspostavljenu ravnotežu organizama i što manje negativno djeluju na raznolikost vrsta u prirodi, što znači da maksimalno čuvaju biodiverzitet. Vrste koje najviše treba čuvati u životinjskoj fauni, korisne su vrste tj. prirodni neprijatelji štetočinja. Modul će upoznati studente s biologijom i ekologijom prirodnih neprijatelja, te potencijalnim mogućnostima njihova korištenja u svrhu biološkog suzbijanja. Nakon povijesnog prikaza, detaljno će se obraditi načini biološkog suzbijanja, prag korisnosti i neke druge specifičnosti. Dati će se prikaz današnjeg stanja u svijetu i u nas te realne mogućnosti korištenja prirodnih neprijatelja na otvorenom i u zatvorenom prostoru (staklenici, plastenici). Posebno će se ukazivati na sve prednosti: nema primjene pesticida, nema ostataka pesticida u tlu, okolišu, hrani, nema mogućnosti trovanja ljudi i drugo. Kroz auditorne vježbe studenti će se upoznati sa najvažnijim morfološkim karakteristikama svih sistematskih skupina prirodnih neprijatelja.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 16
Auditory exercises: 4
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave (minimum 11 bodova)
Izrada crteža na vježbama (minimum 6 bodova)
Izrada i prezentacija seminrskog rada (minimum 11 bodova)

Description

Bodovi ostvareni dolascima na nastavu zbrajaju se s ostalim bodovima. Minimum za potpis 11 bodova
Bodovi ostvareni izradom crteža na vježbama zbrajaju se s ostalim bodovima. Minimum za potpis je 6 bodova
Bodovi ostvareni pisanim dijelom seminarskog rada i prezentacijom zbrajaju se s ostalim bodovima. Minimum za potpis 11

General competencies

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primijeniti stečena znanja u teoriji i praksi, moći će argumentirati i riješiti problem, bit će sposobni snalaziti se u novonastalim situacijama, generirati nove ideje te će imati sposobnost timskog učenja. Predmet osposobljava za razumijevanje mogućnosti i načina korištenja prirodnih neprijatelja u svrhu biološkog suzbijanja štetočinja. Studenti će samostalno moći temeljem zadanih uvjeta u nasadu (vrsta štetnika, intenzitet napada, razvojni stadij, vrsta objekta, ekološki uvjeti ispuštanja) odabrati najpovoljniju vrstu prirodnog neprijatelja i odabrati način i vrijeme ispuštanja za postizanje maskimalnog uspjeha primjene ove mjere.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Auditorne vježbe - u sklopu vježbi izvode se dvije vježbe iz dijela morfologije kukaca. Prve vježbe opisuju građu kukaca prirodnih neprijatelja iz skupine Heterometabola, a druge vježbe građu kukaca prirodnih neprijatelja iz skupine Holometabola. Studenti samostalno proučavaju entomološki materijal putem binokulara te izrađuju crteže. Vježbe se provode u skupinama (šest skupina po 10 do 12 studenata).
 • Seminari
  Seminar - vezan za najvažnije skupine i vrste prirodnih neprijatelja, način i mogućnosti njihova korištenja u biološkom suzbijanju štetočinja. Studenti samostalno istražuju literaturu, izrađuju pismeni seminarski rad i prezentiraju usmeno predavanje.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati biološke mjere suzbijanja biljnih štetočinja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Objasniti glavne načine biološkog suzbijanja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit
Prepoznati najvažnije skupine prirodnih neprijatelja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Opisati biologiju i ekologiju najznačajnijih vrsta prirodnih neprijatelja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Prepoznati morfološke značajke pojedinih skupina prirodnih neprijatelja. Radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Sistematizirati odnose između kukaca s obzirom na način prehrane. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Ustanoviti potencijalne mogućnosti korištenja prirodnih neprijatelja u svrhu biološkog suzbijanja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Definirati prednosti biološkog suzbijanja kao ekološki najprihvatljivije metode u zaštiti bilja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Usporediti biološko suzbijanje sa konvencionalnim mjerama suzbijanja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.
Integrirati novostečeno znanje sa drugim modulima iz zaštite bilja. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, vježbi i seminara, pismeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema nastavnom planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima.

Students' obligations

Studenti su obavezni redovito prisustvovati na nastavi, a evidenciju nastave provodi predmetni profesor. Za ostvarivanje prava na potpis, studenti su obavezni tijekom cijelog semestra nazočiti na najmanje 80 % predavanja i 80 % vježbi i seminara. Ukoliko je student izostao sa nastave više od dopuštenog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen te je dužan ponovno upisati predmet u idućoj akademskoj godini. Studenti su obavezni prisustvovati vježbama i seminarima, gdje se od njih očekuje aktivan angažman i sudjelovanje u raspravi. Tijekom vježbi student je obavezan izraditi četiri crteža, a tijekom seminarskog dijela nastave napisati i izložiti seminarski rad. Dozvoljen je opravdan izostanak s ukupno dvije vježbe tijekom semestra. Nije dozvoljen izostanak s termina izlaganja seminarskog rada. Studenti polažu predmet putem završnog pismenog ispita po završetku nastave. Za ostvarenje konačne ocjene student je dužan ostvariti minimalne bodove iz pohađanja nastave, pismenog i usmenog dijela seminara, crteža te pismenog ispita. Studenti koji predmet ne polože po završetku semestra, dužni su polagati završni ispit u vrijeme redovnih ispitnih rokova.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Sudjelovanje i pohađanje nastave 13 16 16 0,33
Seminar - 19 10 16 0,53
Crteži 8 4 4 0,13
Pisani ispit 60 0-35
36-42
43-48
49-54
55-60
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
54 1,68
UKUPNO 100% 60-70 71-80 81-90 91-100 Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Odličan (5) 30 90 3
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pisani ispit za studente koji nisu položili tijekom semestra 60 0-35
36-42
42-48
49-54
55-60
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 54 1,68
Prijenos bodova- Seminarski rad, vježbe, pohađanje nastave 40 0-24
25-28
29-32
33-36
37-40
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 46 1,32
Ukupno 100 0-59 60-70 71-80 81-90 91-100 Nedovoljan (1) Dovoljan (2) Dobar (3) Vrlo dobar (4) Izvrstan (5) 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Sudjelovanje i pohađanje nastave Za potpis je potrebno ostvariti minimalno 11 bodova iz dolazaka na nastavu Tijekom semestra Nema
Seminar - Na svakom seminaru bilježi se nazočnost studenata (na početku i kraju bloka). Izlaganja seminarskih radova počinju u 8. i traju do 11. tjedna nastave u semestru, prema dogovorenom rasporedu. Izlažu svi članovi radne skupine. Ocjenjuju se prezentacijske vještine unutar zadanog vremena izlaganja, analitičnost i sposobnost zaključivanja, izgled prezentacije i timski rad. Studente se potiče na aktivnu raspravu i postavljanje pitanja vezanih uz teme izlaganih seminarskih radova tijekom semestra Nema
Crteži Crteži- Na svakoj vježbi bilježi se nazočnost svih studenata (na početku i kraju bloka) te se prati sposobnost aktivnog praćenja i sudjelovanja na vježbama. Moguće je opravdati izostanak sa najviše dvije vježbe/seminara tijekom semestra, pri čemu su studenti, bez obzira na izostanak, dužni donijeti sve zadane crteže.Tijekom ukupno četiri sata vježbi, student je obvezan voditi dnevnik vježbi u obliku crteža, odnosno mora odraditi četiri samostalna zadatka (dva crteža heterometabolnih i dva crteža holometabolnih kukaca). Na svakom crtežu student treba označiti najvažnije karakteristike i dijelove tijela kukca tijekom semestra Dozvoljene i opravdane izostanke moguće je opravdati ispričnicom školskog liječnika, uz naknadno predavanje crteža
Pisani ispit Pismeni ispit se sastoji od određenog broja teoretskih pitanja. Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava 15.tjedan Redoviti ispitni rok
Pisani ispit za studente koji nisu položili tijekom semestra Pismeni ispit student može polagati samo ako je ostvario ostale uvjete potrebne za potpis tijekom semestra. Ispit se sastoji od određenog broja teoretskih pitanja. Pitanja uključuju: nadopunjavanje, prepoznavanje ili opisno odgovaranje. Prepisivanje se kažnjava sukladno pravilnicima institucije te se u tom slučaju ispit poništava Redoviti isitni rokovi Student može izaći na ispit 3 puta te četvrti put na ispit pred povjerenstvom -komisijski ispit
Prijenos bodova- Seminarski rad, vježbe, pohađanje nastave Zbroj bodova kojeg student prenosi urednim ispunjenjem obaveza tijekom semestra. Tijekom semestra Nema

Weekly class schedule

 1. Biološko suzbijanje P - Uvod, definicija i povijest biološkog suzbijanja.
 2. Prirodni neprijatelji P - Interspecijski i intraspecijski odnosi, odnos entomofagnih kukaca prema hrani.
 3. Seminari S - Podjela tema za seminarske radove i odabir literature.
 4. Prirodni neprijatelji A - Morfološke karakteristike prirodnih neprijatelja iz skupine Heterometabola, samostalan rad studenata na prepoznavanju entomološkog materijala: određivanje položaja glave, oblika ticala, usnog ustroja, oblika krila i nogu pod binokularom te crtanje vanjske građe kukaca.
 5. Prirodni neprijatelji P - Biologija i ekologija najvažnijih prirodnih neprijatelja iz skupine Heterometabola.
 6. Prirodni neprijatelji A - Morfološke karakteristike prirodnih neprijatelja iz skupine Holometabola, samostalan rad studenata na prepoznavanju entomološkog materijala: određivanje položaja glave, oblika ticala, usnog ustroja, oblika krila i nogu pod binokularom te crtanje vanjske građe kukaca.
 7. Prirodni neprijatelji P - Biologija i ekologija najvažnijih prirodnih neprijatelja iz skupine Holometabola.
 8. Prirodni neprijatelji P - Način umnažanja, proizvodnje i stavljanja u promet prirodnih neprijatelja.
 9. Seminari S - Izlaganje, analiza i diskusija seminarskih radova na zadanu temu.
 10. Seminari S - Izlaganje, analiza i diskusija seminarskih radova na zadanu temu.
 11. Seminari S - Izlaganje, analiza i diskusija seminarskih radova na zadanu temu.
 12. Seminari S - Izlaganje, analiza i diskusija seminarskih radova na zadanu temu.
 13. Biološko suzbijanje P - Načini biološkog suzbijanja - konzervativan način biološkog suzbijanja sa primjerima, klasični način biološkog suzbijanja i preduvjeti za njegovo provođenje.
 14. Biološko suzbijanje P - Augmentativni način biološkog suzbijanja, bioinsekticidi - primjeri i primjena raspoloživih živih organizama.
 15. Biološko suzbijanje P - Ostali agensi za biološko suzbijanje.

Obligatory literature

 1. Igrc Barčić, Jasminka, Maceljski, M., (2001). Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika. Čakovec: Zrinski d.o.o.
 2. Odabrana poglavlja iz knjiga- prema sugestijama koordinatora;
 3. Materijali za nastavu (predavanja i vježbe) - dostupni na moodle.srce.hr

Recommended literature

 1. Flint, M.,L., Dreistadt, S.,H. (1998): Natural enemies handbook, Regents od the University of California, USA
 2. Bellows, T.,S., Fisher, T.,W. (1992): Handbook od biological control, Academic press, California, USA
 3. Ferrari, M., Marcon, E., Menta, A. (2000): Lotta biologica, Edagricole-Edizioni Agricole della Calderini, Bologna
 4. Malais, M.,H., Ravensberg, W., J. (2003): Knowing and recognizing the biology of glasshouse pests and their natural enemies, Koppert, Netherlands

Similar course at related universities

 • Biopesticides - Faculty of Agriculture, University of Bari „Aldo Moro“, Bari, Italy
 • Plant Medicine - Faculty of Agriculture, University of Bari „Aldo Moro“, Bari, Italy
 • Integrated Plant Protection - Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Szent István University, Gödöllő, Hungary
 • Plant Protection Strategies and Systems - Faculty of Agricultural and Environmental Sciences, Szent István University, Gödöllő, Hungary
 • Plant Protection - University of Hohenheim, Stuttgart, Germany
 • Insect Pest Management - College of Agriculture, Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.