Print

Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)

Course coordinator

Course description

Tradicijski seoski vrtovi su sastavni dio kulturne baštine određenog kraja. Oblikovanje tradicijskog vrta, odabir cvjetnih i drvenastih vrsta te ,naročito, primjena autohtonih biljnih vrsta određuju regionalnu pripadnost pridonoseći tako očuvanju autohtonog ruralnog prostora i njegovih ambijentalnih vrijednosti. Primjenom starih kultivara i autohtonih vrsta, od kojih su neke i ugrožene, na prirodnim staništima, tradicijski seoski vrt je važan i u smislu očuvanja biološke raznolikosti. Nastavom u dvorani studente će se upoznati s razvojem seoskih vrtova kroz povijest, u različitim kulturama, s važnošću očuvanja autohtonog ruralnog prostora, cvjećarskim i drvenastim vrstama uobičajenim u tradicijskom seoskom vrtu, s posebnim naglaskom na autohtone biljne vrste. Dobit će uvid u specifčnosti tradicijskog seoskog vrta po regijama Hrvatske. Na auditornim vježbama studenti će (u grupama) raspravljati o stručnim i znanstvenim radovima vezanim za navedenu problematiku. Obilaskom terena upoznat će se sa stvarnim stanjem u praksi, problemima i mogućnostima njihovog rješavanja. Izrada seminarskog rada bit će prilika za aktivno sudjelovanje u nastavnom procesu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Practicum: 6
Seminar: 14
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Predmet upoznaje studente s važnošću očuvanja autohtonog ruralnog prostora. Upoznaje tradicijske seoske okućnice i njihove sastavnice te ukazaje na smjernice znanstvenog istraživanja predstavljene problematike.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu izvode se u 2 termina pri čemu se dobiva uvid u znanstvenu literaturu iz tematike modula, a preostala satnica obuhvaća terenske vježbe.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  Identifikacija i analiza hortikulturne flore na okućnicama i predstavljanje terenskog istraživanja, esej na temu vezanu uz hortikulturnu floru ruralnih područja, njen značaj i raspored.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati problem i ulogu biljnih vrsta kućnog vrta u krajobrazu Esej, pismeni ispit
Odabrati adekvatnu literaturu i izvore podataka pri proučavanju biljnih vrsta okućnica Esej, pismeni ispit
Odabrati adekvatne metode za proučavanje hortikulturne flore i njenog rasporeda na okućnici Seminarski rad, pismeni ispit Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Prepoznati uzroke promjena u odabiru biljnih vrsta kućnih vrtova Pismeni ispit Kolokviji, Usmeni, Pismeni
Interpretirati dobivene rezultate i svrsishodno ih upotrijebiti Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi, seminara, ispita, konzultacija, praćenje rada i ocjenjivanje studenata.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, vježbi, terenske nastave, izrada i prezentacija seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Ispit 50 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Esej 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 20 1
Seminarski rad 25 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 42 1,5
Kolokvij 0 +/-
Insufficient (1)
6 18 0,5
UKUPNO 100% - 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Problem i cilj (P) - Doživljaj ruralnog vrta, prepoznavanje problema, promjene koje su dovele do izmjena u načinu gospodarenja, oblikovanja i korištenja kućnih vrtova na selu.
 2. Vježbe u praktikumu (PK) i terenske vježbe – Obliazak 'Željezničarskog naselja' koje je nastalo po uzoru na cottage garden na periferiji grada i objašnjenje problema. Objašnjenje i podjela zadataka za seminarske radove.
 3. Uvod (P) - Definiranje pojma 'seoski vrt', razvoj seoskog vrta na području Velike Britanije, germaskog govornog područja, Hrvatske. Utjecaj na odabir vrsta i oblikovanje seoskog vrta u povijesti, utjecaj vrtlarskih priručnika i publikacija.
 4. Vježbe u praktikumu (PK) – Čitanje znanstvenih radova na temu analize flore kućnih vrtova, rasprava o temi, načinu prikazavianja problema, pregleda literature, rezultata, korištena metodologija.
 5. Ruralni prostor kao resurs (P) - Seoski vrt kao spona između tradicijske seoske arhitekture i šireg ruralnog prostora na koji se svakim danom postavljaju novi zahtjevi.
 6. Materijal i metode (P) - Način prikazivanja obuhvata istraživanja, izvori podataka prilikom istraživanja kućnih i tradicicijskih vrtova, metode analize flore, metode obrade i prikazivanja prikupljenih podataka.
 7. Zeljaste vrste tradicijskog vrta (P) – Razmještaj povrtnih vrsta, začinskog, ljekovitog i ukrasnog bilja na oklućnici, pregled zeljastih ukrasnih vrsta, njihov značaj i simbolika.
 8. Drvenaste vrste tradicijskog vrta (P) – Razmještaj voćnih i ukrasnih drvenastih vrsta na okućnici, pregled drvenastih ukrasnih vrsta, njihov značaj i simbolika.
 9. Auto- i alohtone vrste, odnos ukrasnog i utilitarnog bilja, ostali elementi vrta (P) - Porijeklo vrsta, opasnosti alohtonih biljnih vrsta za autohtnou floru, odnos ukrasnog i utilitarnog bilja u tradicionalnom i suvremenom kućnom vrtu, funkcije okućnice nekad i sad te s tim u vezi elementi i detalji okućnice (gospodarske zgrade, ograde, staze, bunari, krušne peći, vrtni namještaj, detalji).
 10. Specifičnosti vrtova po regijama (P) – Pregled specifičnosti tradicionalih vrtova po regijama s obzirom na odabir ukrasnog bilja, raspored funkicja i elemenata na okućnici, korištene materijale
 11. Terenske vježbe (V)
 12. Terenske vježbe (V)
 13. Seminarski rad (SR)
 14. Seminarski rad (SR)
 15. Ispit

Obligatory literature

 1. Cnolly, S., Dillon, H. (1995). In an Irish Garden. London: Weidenfeld and Nicolson.
 2. Lloyd, C., Bird, R. (1990). The cottage garden. London: Dorling Kindersley.
 3. Hansen, R., Stahl, F. (1993). Perennials and their garden habitats. Cambridge University Press.
 4. Hessayon, D.G. (2001). Cvijeće u vrtu. Zagreb: Mozaik knjiga.
 5. Hessayon, D.G. (2001). Cvatuće grmlje. Zagreb: Mozaik knjiga.
 6. Šilić, Č. (1990). Ukrasno drveće i grmlje. Sarajevo: Svjetlost.

Recommended literature

 1. Znanstveni i stručni članci u časopisima

Similar course at related universities

 • ECOLOGIES, TECHNIQUES, TECHNOLOGIES – Harvard University
 • Use of ornamental and scented plants – BOKU, Beč

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.