Print

Uljarice (144330)

Course coordinator

Course description

Modul Uljarice obuhvaća najznačajnije kulture u svijetu koje se uzgajaju na oranicama za dobivanje ulja. U sklopu modula studentima se kroz predavanja, vježbe u praktikumu i terenske vježbe daju specijalistička, teoretska i praktična znanja o cilju proizvodnje ovih kultura (prehrambene i neprehrambene svrhe), regionalnoj važnosti proizvodnje i okolišnim problemima proizvodnje. Razmatra se utjecaj okolišnih biotskih i abiotskih čimbenika na rast i razvoj usjeva, formiranje prinosa i željene kvalitete sjemena (ploda) uljane repice i suncokreta kao najznačajnijih uljarica u Hrvatskoj. Modul omogućuje studentima razumijevanje primijenjenih agrotehničkih mjera i managment usjeva.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Practicum: 6
Seminar: 10
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Poznavanje pozicije i trendova u proizvodnji i korištenju uljarica u zemlji i svijetu i osnovnih elemenata poljoprivredne struke u širem smislu. Sposobnost za samostalno donošenje odluka i obavljanje organizacijskih poslova u tehnološkim i istraživačkim procesima u proizvodnji uljarica.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Analize morfoloških svojstava uljane repice, opis etapa organogeneze, određivanje kvalitete uljarica, standardi kvalitete uljarica u otkupu u RH i EU.
 • Terenske vježbe
  Na pokušalištu Fakulteta analiziraju se morfološka i agronomska svojstva uljarica.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz područja uljarica.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati biološka svojstva, etape organogeneze uljane repice i suncokreta, fiziologiju i metabolizam lipida Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi komponente prinosa te ih povezati s abiotskim i biotskim čimbenicima u proizvodnji Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Procijeniti potencijal rodnosti novih sorata i hibrida uljane repice i suncokreta za uzgoj u specifičnim agroekološkim uvjetima Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Prepoznati i analizirati probleme u domeni proizvodnje uljane repice i suncokreta te ih znati riješiti na temelju stečenih znanja i vještina Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Razviti i prihvatiti proizvodne tehnike koje ih osposobljavaju za proizvodnju uljane repice i suncokreta, kao i za znanstveno-istraživački rad Sudjelovanje u raspravi. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Opisati i odrediti kvalitetu sjemena i ploda uljane repice i suncokreta te je usporediti sa standardima u Hrvatskoj i EU Radni zadaci tijekom nastave. Seminarski rad. Parcijalni ispit. Pismeni ispit. Usmeni ispit
Utvrditi ekonomske aspekte proizvodnje (isplativost) uljane repice, suncokreta i drugih kultura u Hrvatskoj Seminarski rad. Pismeni ispit. Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada i prezentacija seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Aktivnost na nastavi 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Parcijalni ispit 1. (P1) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Parcijalni ispit 2. (P2) 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Seminar 25% <60%
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni pismeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
24 72 2,4
Završni usmeni ispit (ukoliko nisu položeni parcijalni ispiti) 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
36 108 3,6
Ukupno 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Proizvodnja i trgovina uljaricama u svijetu, najznačajnije uljarice u svijetu i Europi, korištenje biljnih ulja i masti, trendovi proizvodnje uljarica. Značaj i cilj proizvodnje uljane repice (prehrambene i neprehrambene svrhe).
 2. Biologija uljane repice. Analize morfoloških svojstava uljane repice prije ulaska u zimu.
 3. Fiziologija uljane repice, metabolizam lipida. Etape organogeneze, fiziološki aspekti formiranja prinosa uljane repice, sastavnice prinosa uljane repice.
 4. Biotski i abiotski činioci u proizvodnji uljane repice. Mineralna ishrana uljane repice, suvremeni sortiment uljane repice.
 5. Dostignuća i daljni pravci u oplemenjivanju uljane repice, proizvodnja sjemena uljane repice. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje uljane repice.
 6. Specifičnosti u proizvodnji uljane repice za neprehrambene svrhe. Biodizel i dr. biogoriva, upotreba nusproizvoda od proizvodnje biodizela u poljoprivredi.
 7. Njega i zaštita usjeva uljane repice. Ekonomski aspekti proizvodnje uljane repice.
 8. Testiranje znanja iz prvog dijela modula. Značaj i cilj proizvodnje suncokreta (uljni i proteinski tip)
 9. Anatomija i biologija suncokreta. Fiziologija suncokreta.
 10. Etape organogeneze suncokreta, fiziološki aspekti formiranja prinosa suncokreta. Sastavnice prinosa suncokreta.
 11. Biotski i abiotski činioci u proizvodnji suncokreta. Mineralna ishrana suncokreta.
 12. Suvremeni sortiment suncokreta, rajonizacija proizvodnje suncokreta u RH. Dostignuća i daljni pravci u oplemenjivanju suncokreta, proizvodnja sjemena suncokreta.
 13. Njega i zaštita usjeva suncokreta. Tehničko-tehnološki aspekti proizvodnje suncokreta, ekonomski aspekti proizvodnje suncokreta.
 14. Principi i metode ocjene kvalitete sjemena i plodova uljarica (uljana repica, suncokret, soja, uljne buče, lan). Primarna prerada sjemena (plodova) uljarica.
 15. Standardi kvalitete sjemena (plodova) uljarica u RH i EU, proizvodi od uljarica. Testiranje znanja iz drugog dijela modula.

Obligatory literature

 1. Pospišil, M. (2013). Ratarstvo II. dio. Industrijsko bilje. Čakovec: Zrinski d.d.
 2. Pospišil, Ana, Pospišil, M. (2013). Ratarstvo: praktikum. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 3. Weiss, E. A. (1983). Oilseed Crops. London, New York: Longman.
 4. Mustapić, Z., Vratarić, Marija, Rajčić, L. (1984). Proizvodnja i prerada uljane repice. Sarajevo: NIRO Zadrugar.
 5. Vratarić, Marija …et al. (2004). Suncokret Helianthus annus L., Osijek: Poljoprivredni institut Osijek.
 6. Škorić, D. …et al. (1989). Suncokret. Beograd: Nolit.
 7. Grupa autora (2008). Zaštita uljane repice. Glasilo biljne zaštite, br. 5, Zagreb:Hrvatsko društvo biljne zaštite.
 8. Sinčić, D. (2008). Biodizel: svojstva i tehnologija proizvodnje. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet.
 9. Znanstveni radovi iz područja fiziologije i proizvodnje uljarica

Recommended literature

 1. Schuster, W., H. (1992). Őlpflanzen in Europa. Frankfurt am Main: DLG Verlag.
 2. Cramer, N. (1990). Raps: Zűchtung-Anbau und Vermarktung von Kőrnerrraps. Stuttgart: Eugen Ulmer.
 3. Hugger, H. (1989). Sonnenblumen: Zűchtung-Anbau Verarbeitung. Stuttgart: Eugen Ulmer.
 4. Schneiter, A. A. (1997). Sunflower Technology and Production. Madison: ASA, CSSA, SSSA.
 5. Heyland, K. U., Herbert, H, Keller, E. R. (2006). Őlfrüchte, Faserpflanzen, Arzneipflanzen und Sonderkulturen. Stuttgart, Hohenheim: Eugen Ulmer

Similar course at related universities

 • Field Crop Production, University of Ljubljana, Biotechnical Faculty

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.