Print

Hranidba u akvakulturi (226265)

Course coordinator

Course description

Hrana kao izvor osnovnih hranjivih tvari i energije. Vrste hrane i njihova proizvodnja. Fizikalno-kemijske značajke industrijski proizvedene hrane i njezina postojanost na uvjete skladištenja
Upoznavanje studenata s anatomijom i fiziologijom probavnog sustava riba, rakova, školjkaša i bodljokožaca. Upoznavanje s normativima hranidbenih potreba uzgajanih vrsta. Metode određivanja obroka i njihova disperzija. Praćenje osnovnih proizvodnih pokazatelja
Rad na hranidbi u sklopu laboratorijskih akvarijskih istraživanja (maseno dužinski rast i njihovi odnosi, FCR, WG, CF, HSI, VSI )
Sekcija životinja u cilju određivanja visceralnog i gonadosomatskog indeksa te ukupnog randmana. Kroz terenske vježbe studenti se upoznaju hranom i hranidbom različitih uzrasnih kategorija ciprinidnih i salmonidnih vrsta kao i s vrstama hrane i načinima hranidbe u marikulturi. Studenti pripremaju i prezentiraju seminarski rad u suradnji s nastavnicima modula.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 20
Laboratory exercises: 12
Seminar: 8
Field exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 66 -75%
Good (3): 76 -85%
Very good (4): 86 -93%
Excellent (5): 94 -100%

Conditions for obtaining signature

Uredno ispunjene studentske obveze u vidu dolaska na nastavu i izvođenje vježbi.

General competencies

Student stječe teoretska i praktična znanja o vrstama riblje hrane, njezinoj strukturi, hranidbenoj i energetskoj vrijednosti. Svladat će tehnološke postupke proizvodnje riblje hrane, prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija i vrsta vodenih organizama. Osposobljeni su za samostalno planiranje i izvođenje hranidbe u uzgoju vodenih organizama.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Konzultacije
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu, te primijeniti stečena znanja iz hranidbe riba i drugih vodenih organizama u području kopnene akvakulture i marikulture. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Vladati s tehnološkim postupcima proizvodnje riblje hrane, prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija i vrsta vodenih organizama. Pismeni ispit, usmeni ispit
Analizirati konkretne probleme nutritivne domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina iz anatomije i fiziologije probavnog sustava riba, rakova, školjkaša i bodljokožaca. Pismeni ispit, usmeni ispit
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz hrane i hranidbe riba i drugih vodenih organizama kao i načine zaštite prirode od intenzivne akvakulture. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području akvakulture, u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima lokalne uprave u ovoj domeni. Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Voditi poslove prometa riblje hrane i opreme za hranidbu u akvakulturi Pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni, te ih prezentirati u medijima i publicistici Seminar
Postaviti istraživanje iz svoga područja, provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, statistički obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom ili znanstvenom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavnih aktivnosti.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pisani ispit 30 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 50 2
Seminarski rad 30 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 50 2
Usmeni ispit 40 % 0 – 65% - Nedovoljan
66 -75% - Dovoljan
76 -85% - Dobar
86 -93% - Vrlo dobar
94 -100% - Izvrstan
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 80 2
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima pisanog ispita tijekom semestra te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pisani ispit Moguć ispravak pisanog ispita sa izmjenjenim režimom evaluacije

Weekly class schedule

 1. Uvodno predavanje. Uvod u koncept modula "Hranidba u akvakulturi". Osnovne značajke hrane kao izvor hranjivih tvari i energije u akvakulturi. Osnovne značajke biljnih i životinjskih krmiva u izradi riblje hrane. (P)
 2. Osnovne značajke biljnih i životinjskih krmiva u izradi riblje hrane - nastavak. Vrste i tehnologije proizvodnje riblje hrane. Hrana i zdravlje (P)
 3. Anatomija i fiziologija probavnog sustava riba (P)
 4. Anatomija i fiziologija probavnog sustava rakova, školjkaša i bodljokožaca (P)
 5. Sekcija riba u laboratorijskim uvjetima. Osnovne kalkulacije pokazatelja rasta u akvakulturi (V)
 6. Alternativne hranidbene komponente riblje hrane (P)
 7. Zamjena ribljeg brašna u ribljoj hrani (P)
 8. Fizikalno-kemijske značajke industrijski proizvedene hrane i njezina postojanost ovisno o uvjetima skladištenja (P) Hrana i način hranjenja pri uzgoju ciprinida i salmonida Hrana i način hranjenja pri uzgoju orade i brancina (P)
 9. Terenska nastava - posjet instituciji/gospodarskom objektu u skladu s tematikom modula (V)
 10. Hrana i način hranjenja pri uzgoju tuna, jegulja, plosnatica te nekih bezkralješnjaka(P).
 11. Naputci i trikovi prezentiranja tematike u struci (P) - Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 12. Utjecaj intenzivne hranidbe na uzgojnu sredinu i stanje okoliša (V).
 13. Pripreme i konzultacije za pisani i usmeni ispit te seminarski rad (P, V)
 14. Pismeni ispit. Prezentacija seminara (S)
 15. Usmeni ispit

Obligatory literature

 1. Predavanja s nastave i Power Point prezentacije
 2. Bogut i sur. (2016): Hranidba riba. HAZU Mostar
 3. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464

Recommended literature

 1. Halver, J.E., Hardy, R.W. (2002): Fish nutrition. Third Edition, Elsevier Science (USA).
 2. Članci iz znanstvenog časopisa "Aquaculture Nutrition" te odabrani članci iz znanstvenih časopisa "Aquaculture International" i "Aquaculture Research"

Similar course at related universities

 • Aquaculture nutrition, Nord University, Post box 1490 8049 Bodø, Norway
 • Aquaculture nutrition, TOKYO UNIVERSITY OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY , Faculty of Marine Sience, Japan
 • Aquaculture nutrition, Institute of Aquaculture, University of Stirling, Stirling
 • Aquaculture nutrition, WAGENINGEN UNIVERSITY, THE AQUACULTURE AND FISHERIES GROUP, AFI. NETHERLANDS

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.