Print

Uzgoj Avertebrata (169219)

Course coordinator

Course description

Upoznavanje studenata s uzgojem korisnih beskralješnjaka bilo kao izravna hrana (školjke puževi, glavonošci, raci, ježinci ) ili kao organizmi čiji tjelesni produkti ili tjelesna aktivnost imaju značaj u proizvodnji meda, svile, humusa (pčela, dudov svilac, kalifornijska glista). Pregled trenutnog stanja uzgoja u svijetu i kod nas te potencijalne mogućnosti interakcije s drugim industrijama. Sistematska determinacija uzgojno značajnih organizma s osnovnim biološkim i ekološkim čimbenicima na kojima se temelji tehnologija uzgoja. Osnovna konstrukcija uzgajališta sa svim posebnostima svake pojedine vrste Avertebrata. Prezentacija svih uzrasnih kategorija do završne faze uzgoja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Laboratory exercises: 10
Seminar: 8
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 66 -75%
Good (3): 76 -85%
Very good (4): 86 -93%
Excellent (5): 94 -100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje predavanja i vježbi

General competencies

Student stječe temeljna teoretska i praktična znanja o vrstama uzgoja beskralježnjaka. Upoznati su s tehnološkim postupcima proizvodnje prilagođene potrebama različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta, kako vodenih, tako i terestrijalnih beskralježnjaka. Studenti su osposobljeni za samostalno planiranje i izvođenje uzgoja. Motivirani su za daljnju edukaciju kroz module Akvakulture ili Apikulture, na diplomskim studijima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati pozicije i trendove uzgoja beskralježnjaka u zemlji i inozemstvu, te primijeniti stečena znanja u procesu njihove proizvodnje Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Vladati s tehnološkim postupcima proizvodnje različitih uzgojnih stadija pojedinih vrsta beskralježnjaka Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz ove domene Pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati važna zbivanja u uzgoju beskralježnjaka, te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, usmeni ispit
Provesti terenski i laboratorijski rad, proučiti relevantnu literaturu, obraditi podatke, te napisati i poslati rad za objavljivanje u stručnom časopisu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko - komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među ispit Pismeni I 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni II 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni III 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 27 1,2
Među ispit Pismeni IV 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 27 1,2
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 20 % 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3 27 1,2
Predavanja + vježbe 45 45
UKUPNO 100% 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima četiriju pismenih ispita tijekom semestra, te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Weekly class schedule

 1. Definicija uzgoja beskralješnjaka i svrha uzgoja te pregled stanja u svijetu (P).
 2. Taksonomski pregled uzgojnih vrsta beskralješnjaka s osnovnim pregledom organskih sustava (P).
 3. Biologija i ekologija gujavica(P); Upoznavanje morfoloških i anatomskih osobina gujavica(L)
 4. Lumbrikultura (P); Načini određivanja osnovnih fizičko kemijskih pokazatelja staništa (L)
 5. Biologija i ekologija bodljokožaca (P); Sekcija ježinaca, morfološka mjerenja (L)
 6. Uzgoja ježinaca i trpova (P); Mjerenje i određivanje strukture gonada (L); Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 7. Biologija i ekologija školjkaša i različite tehnologije uzgoja (P); Metode određivanja rasta(L); Pismeni ispit(I)
 8. Uzgoj kamenica, dagnji, kapica i kučica (P); Upoznavanje morfoloških i anatomskih osobina kamenice i dagnje (L)
 9. Međusobni utjecaj uzgajališta i okoliša (P), Fizičko kemijski pokazatelji uzgojne sredine (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 10. Biologija i ekologija puževa, helicikultura (P); Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 11. Uzgoj bumbara i solitarnih pčela (P); Pregled staništa opnokrilaca (L); Pismeni ispit (II)
 12. Biologija i ekologija dekapodnih rakova značajnih za uzgoj (kozice) i potencijalno interesantnih (jastog i hlap) (P); Sekcija rakova (L)
 13. Uzgoj slanišnog škrgonošca (Artemia salina) i drugih planktonskih račića kao primarna hrana ribljih ličinki (P)
 14. Uzgoj glavonožaca (P); Upoznavanje s najčešćim bolestima kultiviranih avertebrata (L)
 15. Pismeni ispit (III) Prezentacija seminara (S)

Obligatory literature

 1. Predavanja i Power Point prezentacije
 2. Aničić, I., Matulić, D.(2009.) Biologija i ekologija pojasnika i njihov uzgojni potencijal. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju. pp33.
 3. Aničić, I., Tomšić, S., Matulić, D. (2010.) Biologija ekologija i uzgoj bodljokožaca. Interna skripta. Zavod za ribarstvo, pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju. pp 46
 4. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464
 5. Milanović, V. (2004.): Mini farme puževa. Stajer-graf. Zagreb, pp 191

Recommended literature

 1. Spencer, B. E. (2000.): Molluscan Shellfish Farming. Blackwell Publishing, pp 274
 2. John F. Wickens and Daniel O'C. Lee. Hardcover (2002.) Publisher: Wiley-Blackwell, Edition 2, 464 pages

Similar course at related universities

 • Biology for Aquaculture – Invertebrates- The University of St Andrews Scotland
 • Aquatic Invertebrate Culture - The University Malaysia Terengganu
 • Vermiculture -Washington State University

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.