Print

Sportski i rekreacijski ribolov (143915)

Course coordinator

Course description

Značaj i svrha sportsko rekreacijskog ribolova od pojave prije 250 godina do današnjih dana. Trendovi razvoja različitih vrsta i tehnika ribolova u svijetu i kod nas. Podjela ribolovnih štapova s osnovnim spoznajama o strukturnim i građevnim elementima specifičnima za svaku vrstu. Vrste i primjena ribolovnih mamca. Svladavanje različitih tehnika ribolova na tekućicama stajačicama i moru. Složeni udičarskih alati i njihova primjena te stupanj selektivnosti. Osnovne tehnike podvodnog ribolova te struktura sportske ribolovne opreme.
Tradicijski ribolov ostima pod svijeću te lov glavonožaca umjetnim varalicama. Razvoj i perspektive sportsko rekreacijskog i natjecateljskog ribolova. Znanstvena istraživanja sportsko-ribolovnim tehnikama. Uloga sportskog ribolova u planovima gospodarenja i konzervaciji.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 28
Seminar: 12
Field exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti stječu znanja o ribolovnim alatima za potrebe rekreativne aktivnosti te osnovne spoznaje o plovilima nužnim za određenu vrstu i tehniku ribolova. Prepoznavati okoliš te staništa riba. Modul omogućava studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja o vrstama i tehnikama sportsko rekreacijskog ribolova na slatkim vodama i moru. Upoznaju se sa stanjem, tendencijama i perspektivama razvoja sportsko rekreacijskog ribolova prema potrebama današnjeg načina života. Stječu znanja o metodologiji istraživanja putem sportsko ribolovnih tehnika te stječu znanja kako koristiti podatke u svrhu izrade planova gospodarenja na slatkim vodama. Također stječu znanja o korištenju ribolovnih metodau svrhu očuvanja ugroženih ribljih vrsta.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Analizirati konkretne probleme ove domene u praksi, te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz ribolova u funkciji rekreacije i sporta Pismeni ispit, usmeni ispit
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području sportskog, natjecateljskog i rekreacijskog ribolova, te u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima lokalne uprave Pismeni ispit, usmeni ispit
Pokazati sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika u tijelima državne uprave, te za izvedbu nastave i tečajeva u osnovnim, srednjim i višim školama iz područja sportskog i rekreacijskog ribolova Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području sportskog, natjecateljskog i rekreacijskog ribolova, te u radu u savjetodavnoj službi, te vođenju službi u tijelima lokalne uprave Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Voditi poslove prometa sportske ribolovne opreme Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni, te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Raspravljati na stručnim sastancima i u javnosti o aktualnim problemima odnosa rekreacijskog ribolova i zaštite prirode Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među ispit Pismeni I 20 % <60
60-70
71-80
81-90
91 -100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,2
Među ispit Pismeni II 20 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,2
Među ispit Pismeni III 20 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,2
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 40% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2,4
UKUPNO 100% 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima triju pismenih ispita tijekom semestra, te završnom usmenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Weekly class schedule

 1. Stanje i tendencije razvoja u svjetskom sportsko - rekreacijskom ribolovu (P)
 2. Povijesni razvoj rekreacijskog ribolova i današnja uloga i značaj (P). Biologija i ekologija važnijih toplovodnih vrsta riba (L)
 3. Osnovna ribolovna oprema(P). Biologija i ekologija važnijih salmonidnih vrsta riba Vrste i tipovi udica njihova klasifikacija način vezivanja(L)
 4. Vrste štapova i motovila (rola), materijali za njihovu izradu te fizičke performanse (P). Vrste olovnica i njihova primjena na različitim lokalitetima.(L).
 5. Prirodni, svježi, živi i umjetni mamci i načini vezivanja(P). Slaganje ribolovnog sustava(L) Pismeni ispit(I)
 6. Ribolov na tekućicama različitim tehnikama i sustavima (P). Ribolov (L)
 7. Ribolov na jezerima i akumulacijama, različitim tehnikama i sustavima, prilagođeni vrsti lovljene ribe (P). Ribolov (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 8. Ribolov mušičarenjem na salmodnidnoj vodi (L)
 9. Prirodni čimbenici. Ruža vjetrova. Osobine dominantnih vjetrova po kvadrantima. Morske mijene (P)
 10. Vrste i tehnike udičarenja na moru. Ribolov s obale. (P). Građa i struktura ribolovnog pribora, prema ciljanoj vrsti ulova. (L).
 11. Ribolov iz plovila (P). Pravila za plovidbu. Vrste pomorskih karata i njihovo čitanje Vrste i značaj signalnih svjetala na ribarskim plovilima (L). Pismeni ispit(II)
 12. Ribolov na velike ribe(P). Biologija i ekologija vrsta riba koje ulaze u klasifikaciju prema svjetskoj organizaciji IGFA (L) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 13. Podvodni ribolov, oprema, tehnike i načini ribolova (P). Određivanje ribolovnog napora po jedinici ulova (L)
 14. Ribolov pod svijeću ostima, te varalicama za glavonošce (P). Slaganje ribolovnog sustava.
 15. Pismeni ispit (III) Prezentacija seminara (S)

Obligatory literature

 1. Predavanja i Power Point prezentacije
 2. Aničić, I., Matulić, D. (2012.) Ribolov podvodnom puškom. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 52
 3. Aničić, I., Matulić, D. (2013.) Ribolov velikih riba (Big Game Fishing). Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 57
 4. Aničić, I., Matulić, D. (2012.) Ribolov složenim udičarskim alatima. Interna skripta. Zavod za ribarstvo pčelarstvo lovstvo i specijalnu zoologiju, Agronomski fakultet. pp 60.
 5. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995.): Ribarstvo. Globus, Zagreb, pp 464
 6. Treer, T., Piria, M. (2019) Osnove primijenjene ihtiologije. Agronomski fakultet, Zagreb

Similar course at related universities

 • Agricultural University, Oceanic Platform of the Canary Islands; Spanish
 • Food Sciences and Fisheries, Agricultural University of Szczecin, Poland
 • Faculty of Fisheries and Marine Sciences &amp; Technology, University of Ruhuna, Wellamadama, Matara (81000), Sri Lanka
 • Hokkaido University, Faculty of Fisheries, Japan.
 • Aegean University, Faculty of Fisheries Izmir Turkey

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.