Print

Krmne kulture (26646)

Course coordinator

Course description

U uvodu u modul „Krmne kulture“ studenti se upoznaju s važnošću, površinama, plodoredom i biološkim karakteristikama krmnih kultura te o interakciji između proizvodnje biomase krmnih kultura u odnosu na tlo i agrotehničke mjere i utjecaju na okoliš. Nadalje, upoznaju najvažnije čimbenike značajne za uspješan uzgoj krmnih kultura u održivim komplementarnim plodorednim sustavima, uključujući značajne aspekte mikroklime kao što su: svjetlo, voda, emisija CO2, zrak, turbulencija, temperatura, smrzavanje i promjene u protoplazmi, suša, kserofitizam i prilagodbe, teorija vegetacijskog vrha te defolijacija i njen utjecaj na rast i razvoj itd. U specijalnom dijelu studenti se upoznaju sa specifičnim osobinama krmnih kultura, sastavljanjem plodoreda za namirenje hranidbenih potreba životinja po sezonama, vrstama i kategorijama stoke, planom proizvodnje i korištenja te načinima korištenja: zelena krma, silaža, sijeno, sjenaža, zrno. Predviđamo sprečavanje ili smanjenje gubitaka u proizvodnji i korištenju te podizanje konkurentnosti proizvodnje kontinuiranom ekonomskom analizom proizvodnje. Kod različitih krmnih kultura studenti se upoznaju sa suvremenim hibridima, sortama, zahtjevima prema klimi, tlu, načinima proizvodnje i korištenja te interpolacijom i sjetvom za zelenu gnojidbu. Detaljno proučavaju ozime i jare, naknadne i postrne krmne kulture za namjensku proizvodnju u slijedu, njihovu kakvoću, prinose, interpolaciju, plodored i proizvodnju sjemena nekih kultura. Također, upoznaju višegodišnje krmne kulture, njihov značaj, mjesto u proizvodnji i korištenju, načine konvencionalne i reducirane obrade sa svrhom boljeg korištenja zemljišnih resursa te krmne smjese i monokulture za namjensko korištenje u slijedu s preciznim kalendarom korištenja u slijedu prema potrebama različitih kategorija domaćih životinja (goveda, konji, ovce, koze itd.).
Terenske i laboratorijske vježbe omogućuju studentima, kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih postupaka u izračunavanju norme sjetve za različite krmne kulture te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnih kultura na oranicama, uz rješavanje zadataka organiziranja proizvodnje krmnih kultura u komplementarnim plodorednim sustavima,
Polaganje ispita provodi se usmenim putem.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 26
Laboratory exercises: 28
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Osposobljavanje studenata za intenzivnu, namjensku i modificiranu proizvodnju kvalitetne krme u slijedu i interpolacijom za namirenje hranidbenih potreba domaćih životinja u različitim agroekološkim uvjetima. Studenti se osposobljavaju za proizvodnju biomase krmnih kultura za različitu namjenu (krma, hrana, zelena gnojidba, energija) te za rješavanje agrotehničkih problema uz primjenu suvremenih biotehnoloških metoda, te visokih ekoloških standarda za ovakav oblik biljne proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
  Osposobljavanje studenata za suvremenu intenzivnu, namjensku i modificiranu proizvodnju kvalitetne krme za namirenje hranidbenih potreba domaćih životinja u različitim agroekološkim uvjetima.
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz izračunavanja norme sjetve za svaku krmnu kulturu te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnog bilja. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (3 skupine od 10 studenata).
 • Seminari
  Seminar je vezan uz suvremene biotehnološke metode proizvodnje krmnih kultura. Stjecanje vještina u skupinama (3-5 studenata) koje samostalno izrađuju i prezentiraju tematiku proizvodnje i korištenja vezano uz određenu zadanu tematiku.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Izračunati osnovne agrotehničke parametre uzgoja pojedinih kultura, usmeni ispit na kraju semestra
Objasniti prednosti i nedostatke uzgoja krmnog bilja u monokulturi i smjesama te odabrati one biljne vrste koje se uklapaju u suvremeni sustav proizvodnje krme na oranicama u zadanim agroekološkim uvjetima, usmeni ispit na kraju semestra
Izdvojiti najproduktivnije kulture i kultivare te usporediti njihov uzgoj u okviru konvencionalne i ekološke poljoprivrede, usmeni ispit na kraju semestra
Ustanoviti i izračunati ekonomsku korist, odnosno isplativost proizvodnje najvažnijih krmnih kultura na oranicama, usmeni ispit na kraju semestra
Primjeniti stečena znanja o inokulaciji sjemena mahunarki na apsoprciju dušika iz zraka, te smanjenje emisije CO2 uzgojem pojedinih krmnih kultura u plodoredu i usmeni ispit na kraju semestra
Evaluirati ekološki potencijal uzgoja krmnih kultura sa stajališta njihove primjene u neposrednoj poljoprivrednoj proizvodnji i pozitivnom utjecaju na okoliš. usmeni ispit na kraju semestra

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 58 90 3,0
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit (usmeni) 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 90 3,0
Ukupno 100% 60 180 6,0

Weekly class schedule

 1. 1.Suvremeni koncepti gospodarenja krmnim resursima i programi proizvodnje krme P,V
 2. 2.Fiziologija proizvodnje krmnih kultura P,V
 3. 3.Kratkotrajne krmne kulture P
 4. 4.Korjenasto-gomoljaste kulture P,V
 5. Ozime i jare žitarice i mahunarke, Smjese žitarica i krupnozrnih mahunarki za krmu P,V
 6. Ozime, jare i naknadne kulture iz porodice trava, te krmne kulture iz ostalih porodica P,S
 7. Višegodišnje sitnozrne mahunarke Djetelinske, djetelinsko-travne i travno-djetelinske smjese na oranicama P,V
 8. 8.Testiranje tla i osnovni čimbenici plodnosti tla, te kakvoća sjemena P
 9. 9.Inokulacija sjemena mahunarki V
 10. Kakvoća krme: Suvremeni načini proizvodnje i gospodarenja za različite namjene P,V
 11. 11.Krmne kulture za mesna i mliječna goveda V
 12. Krmne kulture za konje, ovce, koze i nojeve P
 13. 13.Krmne kulture i okoliš S
 14. 14.Terenske vježbe V
 15. 15.Ispit

Obligatory literature

 1. Ball, D.: Practical forage concepts, Alabama, USA
 2. Erić i sur., Krmne okopavine, NS, 2004.
 3. Stjepanović, M., Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z.: Lucerna, Poljoprivredni institut, Osijek, 2009.
 4. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner,R.: Grašak, Osijek, 2012.
 5. Stjepanović, M., Štafa, Z., Bukvić, G.: Trave za proizvodnju krme i sjemena, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 2008.
 6. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G.: Konzerviranje i korištenje krme, Agroekološko društvo, Osijek, 2002.
 7. Grupa autora: 1985. Poljoprivredni savjetnik (str. 237-293). Zagreb
 8. Mišković, B. 1986. Krmno bilje. Bg
 9. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)

Recommended literature

 1. D. Ball, Practical forage concepts, Alabama, USA
 2. D. Ball., Hoveland, C. and Lacefield, G. 2002. Southern forages. PPI. USA
 3. Erić i sur. Jednogodišnje krmne mahunarke, NS, 2007.
 4. Fahey, G. (urednik) Forage quality, evaluation and utilisation. ASA. 1994.

Similar course at related universities

 • Krmovinarstvo, Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Travništvo in pridelovanje krme, Univerza v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, Slovenija
 • Forage Utilisation, Newcastle University, GB

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.