Print

Krmno bilje na oranicama (143887)

Course coordinator

Course description

Modul „Krmno bilje na oranicama“ obuhvaća najznačajnije krmne biljke koje se proizvode na oranicama, a koriste se za namirenje potreba hranidbe domaćih životinja s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata. Tijekom studija studenti će upoznati najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih biljaka koje se koriste u hranidbi domaćih životinja, a proizvode se na oranicama:
Korjenasto–gomoljaste krmne kulture: stočne repe, korabe, mrkve, postrne repe
Krmne žitarice: ječam, raž, tritikale, pšenica, zob, kukuruz, sirak, sudanska trava
Jednogodišnje krmne mahunarke: grašak, grahorice, djeteline: inkarnatka, perzijska, aleksandrijska, kokotac
Krmne kupusnjače: ogrštice, repice, rotkve, stočni kelj i križanci
Višegodišnje krmne mahunarke: lucerna, djeteline: crvena, bijela, hibridna, jagodasta; smiljkita roškasta, esparzeta.
Višegodišnje krmne trave: pahovka rana, klupčasta oštrica, mačji repak, vlasulje: livadna, trstikasta, nacrvena, ovčja; vlasnjače: livadna, obična, godišnja, rosulje: bijela i obična, lisičji repak, blještac, stoklasa bezosata i dr.
Upoznavanje s proizvodnjom krme na oranicama u slijedu po vremenu prispijevanja, odnosno, vegetacijskim stadijima korištenja biljnih vrsta za različitu namjenu.
Načini spremanja viškova proizvedene krme sa oranica.
Sastavljanje i sjetva djetelinsko travnih smjesa te travno-djetelinskih i travnih smjesa na oranicama.
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima, kroz praktičan i samostalan rad, savladavanje osnovnih postupaka u izračunavanju norme sjetve za svaku krmnu kulturu te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnog bilja na oranicama.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih pismenih testova znanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Laboratory exercises: 30
Seminar: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Student savladava suvremene postupke u proizvodnji i korištenju krmnog bilja na oranicama, uz održivo korištenje postojećih agroekoloških potencijala za namirenje hranidbenih potreba različitih vrsta i kategorija domaćih životinja na kvalitetnoj voluminoznoj, konzerviranoj, a dijelom i koncentriranoj krmi.

Types of instruction

 • Predavanja
  Modul „Krmno bilje na oranicama“ obuhvaća najznačajnije krmne biljke koje se proizvode na oranicama, a koriste se za namirenje potreba hranidbe domaćih životinja s kvalitetnom voluminoznom krmom tijekom vegetacije, konzerviranje proizvedenih viškova kao sijeno, silaža, sjenaža te proizvodnja i korištenje nekih zrnatih kultura kao koncentrata.
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz izračunavanja norme sjetve za svaku krmnu kulturu te izračunavanje krmne i hranidbene vrijednosti krmnog bilja. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama (pet skupina od 10 studenata).
 • Seminari
  Seminar je vezan za proizvodnju krmnog bilja na oranicama. Stjecanje vještina u skupinama (3-5 studenata) koje samostalno izrađuju i prezentiraju tematiku proizvodnje i korištenja vezanu za pojedine krmne kulture na oranicama

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Odrediti ulogu i značenje uzgoja krmnog bilja na oranicama u strukturi ukupne poljoprivredne proizvodnje u Republici Hrvatskoj i u Europskoj Uniji, parcijalni ispit 1
Iskazati važne aspekte mikroklime značajne za fiziologiju uzgoja krmnog bilja na oranicama, parcijalni ispit 1
Grupirati najznačajnije porodice i biljne vrste unutar porodica koje imaju najveće gospodarsko značenje po kakvoći i produktivnosti, parcijalni ispit 2
Prepoznati najznačajnije morfološke i biološke osobine najvažnijih krmnih kultura koje se koriste za hranidbu različitih kategorija domaćih životinja, parcijalni ispit 2
Prilagoditi načine proizvodnje krmnih kultura njihovom korištenju i parcijalni ispit 3
Dizajnirati „zeleni krmni slijed“, odnosno, plodosmjenu kontinuiranog uzgoja krmnih kultura na oranicama vodeći brigu o svim značajnim ekološkim parametrima. parcijalni ispit 3

Working methods

Teachers' obligations

Redovno izvoditi nastavu
Pratiti prisustvo studenata na nastavi
Održavati konzultacije sa studentima po potrebi
Organizirati 3 testa znanja tijekom semestra i cjelovite ispite u redovitim ispitnim rokovima

Students' obligations

Uredno pohađati nastavu
Izraditi seminar
Polagati parcijalne ispite znanja tijekom semestra ili cjelovit ispit u redovitim ispitnim rokovima

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 57 57 1,5
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit 1 34% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,5
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijalni ispit 2 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,5
Parcijalni ispit 3 33% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 43 1,5
Ukupno 100% (P1+P2+P3)/3 60 180 6

Završni ispit: U slučaju da student ne položi ispit putem parcijalnih ispita tijekom semestra, polaže cjeloviti ispit usmeno koji uključuje cjelokupno gradivo.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.
Parcijalni ispit 2 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.
Parcijalni ispit 3 Tijekom ispitnih rokova, prije izlaska na ispit. Nadoknada (samostalni zadatak): Ukoliko student izostane s vježbi moguća je izrada seminarskog rada o temi s koje je izostao i izlaganje pred nastavnikom.

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul krmno bilje na oranicama P,V
 2. I Opći dio-agrofiziološke osnove P,V
 3. II Specijalni dio-proizvodnja voluminozne krme P,V
 4. Načini proizvodnje i korištenja voluminozne krme P,V
 5. Kratkotrajne krmne kulture V,S
 6. Korjenaste kulture i sitnozrne žitarice P,V
 7. 7.Krmni međuusjevi P,V
 8. Ozimi i naknadni krmni međuusjevi, postrni krmni usjevi P
 9. Višegodišnje krmne kulture na oranicama: sitnozrne mahunarke V
 10. Trave, djetelinske, djetelinsko-travne i travno-djetelinske smjese na oranicama P,V
 11. 11.Seminari S
 12. Sastavljanje krmnih smjesa na oranicama, zeleni krmni P,V
 13. Načini skladištenja krmnih kultura P
 14. Terenske vježbe V
 15. Ispit

Obligatory literature

 1. Stjepanović, M, Zimmer, R., Tucak, M., Bukvić, G., Popović, S., Štafa, Z.: Lucerna, Poljoprivredni institut, Osijek, 2009.
 2. Stjepanović, M., Čupić, T., Gantner, R.: Grašak, Osijek, 2012.
 3. Stjepanović, K., Štafa, Z., Bukvić, G.: Trave za proizvodnju krme i sjemena, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb, 2008.
 4. Stjepanović, M., Steiner, Z., Domaćinović, M., Bukvić, G.: Konzerviranje i korištenje krme, Agroekološko društvo, Osijek, 2002.
 5. Grupa autora: 1985. Poljoprivredni savjetnik (str. 237-293). Zagreb
 6. Mišković, B. 1986. Krmno bilje. Bg
 7. Štafa i Stjepanović, 2015. Ozime fakultativne i krmne kulture proizvodnja i korištenje

Recommended literature

 1. Erić i sur. Jednogodišnje krmne mahunarke, NS, 2007.
 2. Štafa, Z. Kako postići kakvoću svježeg sirovog mlijeka zadanu pravilnikom.(Krmni slijed) HMU. Zg. 2000.
 3. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)

Similar course at related universities

 • The basic fodder crops production, Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Osnove hranidbe i proizvodnje krmnog bilja, Sveučilište J. Jurja Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Forages in crop rotation, Iowa State University

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.