Print

Fiziologija bilja (143875)

Course coordinator

Course description

Fiziologija bilja je egzaktna znanost koja proučava životne procese u biljkama, od klijanja sjemena, vegetativnog rasta i razvoja, cvatnje, stvaranja sjemena do starenja i ugibanja.
Modul „Fiziologija bilja“ podijeljen je u tri nastavne cjeline. U prvoj cjelini studenti stječu znanja o strukturi i funkciji biljne stanice, fiziološkoj ulozi vode za biljni organizam, primanju, transportu i načinima izlučivanja vode iz biljke, ulozi mineralnih hranjivih elemenata te njihovog primanja i transporta u biljci. Druga nastavna cjelina razmatra ciklus ugljika koji obuhvaća građu i funkciju fotosintetskog aparata, proces fotosinteze, nastanka asimilata i njihov transport i metabolizam, fotorespiraciju, stanično disanje i vrenja. U trećoj nastavnoj cjelini studenti se upoznaju s procesima rasta, razvoja na razini stanice, organa i čitave biljke, nastankom i ulogom hormona rasta te reakcijama i prilagodbama biljke na čimbenike okoliša. Studenti se upoznaju s reakcijama biljke na stresne biotske i abiotske čimbenike, oštećenjima izazvanim stresom kao i mehanizmima adaptacije i tolerantnosti na stres. Razmatraju se fiziološki procesi esencijalni za produkciju biomase, formiranje sjemena i ploda tj. za postizanje optimalnog biološkog odnosno poljoprivrednog prinosa.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Compulsory course, 2 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Compulsory course, 2 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Compulsory course, 2 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 2 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Compulsory course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Laboratory exercises: 28
Seminar: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti postižu teorijska znanja o osnovnim fiziološko-biokemijskim procesima u biljnom organizmu, potrebnim za razumijevanje agronomske znanosti i prakse.
Studenti razvijaju vještine u primjeni znanstvenih metoda rada s osnovnim laboratorijskim tehnikama u fiziologiji bilja.
Osposobljeni su za primjenu stečenih znanja u uzgoju poljoprivrednih kultura.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Provjere znanja
 • Laboratorijske vježbe
  u sklopu laboratorijskih vježbi izvodi se dvanaest vježbi koje obuhvaćaju mehanizme primanja i transporta vode (plazmoliza i deplazmoliza, osmoza, difuzija, koncept vodnog potencijala), dokazivanja pigmenata kloroplasta – građa fotosintetskog aparata; demonstracijske vježbe intenziteta i produktivnosti fotosinteze, intenziteta disanja, određivanja lisne površine, fiziologija gibanja, diferencijacija i stadiji rasta i razvoja, koncept biološkog i poljoprivrednog prinosa.
 • Seminari
  Seminari – tematski vezani uz osnovne fiziološke procese, osiguravaju stjecanje dodatnog znanja i vještina iz Fiziologije bilja

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
poznavati i razumjeti osnovne biokemijsko-fiziološke procese u biljci, kao temelj za razumijevanje ostalih agronomskih predmeta, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
prepoznati i objasniti utjecaj agroekoloških uvjeta na fiziološke procese u biljci, Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
povezati biokemijsko-fiziološke procese u biljci sa specifičnim procesima rasta i razvoja biljaka te stvaranja prinosa u proizvodnim uvjetima Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
razumjeti djelovanje prirodnih i sintetiziranih fiziološki aktivnih tvari na procese u biljci i njihovu primjenu u poljoprivrednoj praksi i Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit
biti sposobni koristiti osnovne metode istraživanja fizioloških procesa. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – analize studija slučajeva, seminarski rad, pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave (predavanja i vježbi), održavanje konzultacija, osiguravanje nastavnih materijala; organizacija i provođenje testova znanja i završnog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i vježbi. Polaganje testova znanja tijekom semestra ili završnog ispita u redovitim ispitnim rokovima.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
II Test znanja 33,3% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
III Test znanja 33,3%* <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Ukupno 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit* 100% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I Test znanja Obuhvaća prvi programski dio modula: teoriju iz domene građe biljne stanice, mehanizama primanja translokacije i izlučivanja vode, mehanizama primanja i uloge hranjivih tvari. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (4. Tjedan nastave) U slučaju nedovoljne ocjene, postoji mogućnost ispravka navedenog testa znanja na kraju semestra. Uvjet za ispravak je da se u druga dva testa znanja ostvari pozitivna ocjena.
II Test znanja Obuhvaća drugi programski dio modula: asimiaciju ugljika, svjetlosne reakcije fotosinteze i reakcije u tami, fotorespiraciju, mehanizme predfiksacije ugljičnog dioksida, disanje, vrenja i floemski transport. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (8. Tjedan nastave) U slučaju nedovoljne ocjene, postoji mogućnost ispravka navedenog testa znanja na kraju semestra. Uvjet za ispravak je da se u druga dva testa znanja ostvari pozitivna ocjena.
III Test znanja Obuhvaća treći programski dio modula: biljne hormone, mehanizme gibanja biljka, fiziologiju stresa, procese rasta, diferencijacije i razvoja. 25 pitanja Prijavljuje se kod administrativnog osoblja (15. Tjedan nastave) U slučaju nedovoljne ocjene, postoji mogućnost ispravka navedenog testa znanja na kraju semestra. Uvjet za ispravak je da se u druga dva testa znanja ostvari pozitivna ocjena.
Završni ispit* Obuhvaća ukupno gradivo modula Fiziologija bilja. Polaže se u slučaju da student ne položi ispit putem testova znanja (I, II i III Test znanja) Prijavljuje se u sustavu ISVU (redoviti ispitni rokovi)

Weekly class schedule

 1. P - Uvod u fiziologiju. Citofiziologija. Građa, sastav i funkcija tkiva, organa i stanice. L – Laboratorijske vježbe
 2. P - Voda u životu biljaka. Primanje i transport vode kroz biljku. Izlučivanje vode iz biljaka: transpiracija, gutacija, suzenje. Čimbenici koji utječu na transpiraciju. L – Laboratorijske vježbe
 3. P - Mineralne tvari. Koncept primanja i transporta. Fiziološka funkcija i biogenost hranjiva. L – Laboratorijske vježbe
 4. Test znanja (1)
 5. P - Fotosinteza. Mehanizam apsorpcije svjetla. Pigmenti kloroplasta i apsorpcija svjetlosti. Transport elektrona i sinteza ATP, Calvinov ciklus. Značaj i specifičnosti fotosinteze. L – Laboratorijske vježbe
 6. P - Prerada primarnih produkata fotosinteze. Tipovi fotosinteze (C3, C4, CAM). Čimbenici koji utječu na proces fotosinteze. Kemosinteza. Vrenja: alkoholno vrenje, mliječno vrenje, octeno vrenje. L – Laboratorijske vježbe
 7. P - Biološka oksidacija. Tvari disanja. Glikoliza. Kemizam i mehanizam disanja; transformacija energije. Čimbenici koji utječu na disanje. Pokazatelji disanja. Međusobni odnosi disanja i fotosinteze. L – Laboratorijske vježbe
 8. Test znanja (2)
 9. P - Procesi u biljci od oplodnje do pune zrelosti. Dužina trajanja sjemena. Period mirovanja - dormantnost. Čimbenici koji utječu na klijanje sjemena. L – Laboratorijske vježbe
 10. P - Regulatori rasta (fitohormoni). Sinteza, funkcija, prijenos. L – Laboratorijske vježbe
 11. P - Alelopatija. Abscisija. Starenje i uginuće biljaka. Čimbenici koji utječu na rast biljaka. Razvoj biljaka: termo stadij - jarovizacija. Svjetlosni stadij. L – Laboratorijske vježbe
 12. P - Fiziologija gibanja: Fizikalna ili mehanička gibanja. Higroskopska gibanja. Podražajna gibanja. Tropizmi. Nastije. Autonomna gibanja. Nutacije. Povijuše. Slobodna, lokomotorna gibanja (lokomocije). L – Laboratorijske vježbe
 13. P - Fiziologija otpornosti biljaka i fiziologija stresova: Otpornost biljaka prema niskim i visokim temperaturama. Otpornost biljaka prema suši i njihova prilagodba na nedostatak vode. L – Laboratorijske vježbe. S – Seminarski radovi
 14. P - Fiziologija otpornosti biljaka i fiziologija stresova: Otpornost poljprivrednih kultura prema solima. Svjetlosni I UV stres. Stresovi izazvani bolestima. Stresovi nastali uslijed zagađenosti zraka i interakcija zagađenja zraka i drugih stresova. L – Laboratorijske vježbe. S – Seminarski radovi
 15. Test znanja (3)

Obligatory literature

 1. Pevalek-Kozlina B. 2003. Fiziologija bilja. Profil International, Zagreb, Kaptol 25. ISBN: 953-2000-775-x
 2. 2. Lazarević B. i Poljak M. 2016. Fiziologija bilja – interna skripta. Agronomski fakultet, Zavod za ishranu bilja, Zagreb.
 3. Taiz L., Zeiger E. 2002. Plant Physiology. Sinauer Associates, Inc. Publishers, Sunderland, ISBN: 0-87893-823-0

Recommended literature

 1. Hopkins W. G. 1999. Introduction to Plant Physiology. 2nd ed. John Wiley and Sons, New York, ISBN: 0-471-9281-3
 2. Reiss C. 1994. Experiments in Plant Physiology, Prentiace Hall, New Jersey, ISBN: 0-13-701285-3

Similar course at related universities

 • Fiziologija rastlin, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 • Fiziologija bilja, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet.
 • Crop Physiology (3401-470), University of Hohenheim.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.