Print

Melioracije u poljoprivredi (143828)

Course coordinator

Course description

Za gradnju melioracijskog sustava u nekom području potrebna su određena ulaganja rada i financijskih sredstava, koja nazivamo investicijama. Uporaba melioracijskog sustava nameće nova ulaganja svake godine pa njih nazivamo godišnjim troškovima njihova održavanja, odnosno, eksploatacije. U sklopu ekonomskih efekata izvedenih melioracijskih sustava najčešće se utvrđuje produktivnost rada, ekonomičnost proizvodnje te rentabilnost dodatnih ulaganja ili ulaganja u melioracije. Zbog složenosti materije sadržaj predmeta je podijeljen u nekoliko poglavlja koji omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja o osnovama ekonomike i melioracijama u poljoprivredi kao tehničkoj disciplini s ciljem da bi znanja mogli primijeniti u procjenu potrebe investiranja u melioracijske sustave odvodnje i navodnjavanja i poslije pratiti učinak izvedenih sustava. U ekonomskom poglavlju predmet obuhvaća investicije, godišnje troškove, ekonomske učinke i vijek trajanja nekog melioracijskog sustava. U poglavlju poljoprivrednih melioracija predmet obuhvaća sagledavanje potrebe za hidrotehničkim zahvatima koji se poduzimaju u prostoru s ciljem melioracijske odvodnje tala s prekomjernim vlaženjem i navodnjavanjem kao mjerom za nadoknadu vode tijekom uzgoja biljaka. S obzirom na značaj vode kao prirodnog resursa, velika se pozornost daje njenom očuvanju i navode se mogući izvori onečišćenja, s posebnim osvrtom na poljoprivredu, koja je vezana uz prirodnu sredinu i koja kao veliki potrošač vode utječe na kakvoću voda.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz samostalan rad izračunavati troškove investicija za melioracijski sustav odvodnje i navodnjavanja na nekom području kao i izračunati podatke i dizajnirati projekt melioracijske odvodnje i navodnjavanja sustavom kišenja. Seminarski rad omogućuje, kroz pojedinačan ili timski rad, sastaviti i prezentirati određene podatke iz postojećih studija i projekata.
Polaganje ispita se provodi polaganjem pismenog ispita i završnog usmenog ispita.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Auditory exercises: 6
Seminar: 2
Field exercises: 2

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje isplativosti financijskih ulaganja pri donošenju odluka o melioracijskim zahvatima odvodnje i navodnjavanja na nekom području i mogućnost praćenja investicijskih troškova, a nakon uspostave melioracijskih sustava predviđanje troškova održavanja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi izrađuju se četiri programa. 1. Izračunavaju se investicijski troškovi u jednom segmentu melioracijske odvodnje. 2. Izračunavaju se investicijski troškovi u jednom segmentu navodnjavanja (troškovi opreme u navodnjavanju). 3. Izračunavaju se ekonomski i gospodarski učinci melioracijskih sustava ne temelju postojećih podataka. 4. Izrađuju se skice određenog sustava odvodnje i navodnjavanja. Vježbe se provode u skupinama od 10 do 15 studenata.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  U sklopu seminarskog rada izrađuju se na temelju postojećih podataka varijantna rješenja melioracijskih zahvata odvodnje ili navodnjavanja.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Iskazati sposobnost racionalne primjene melioracijskih zahvata i prihvatljivosti financijskih ulaganja za njihovu provedbu Pismeno, usmeno
Povezati osnove planiranja i analize investicija u melioracijama za donošenje pravilne odluke o izgradnji građevina za melioracijsku odvodnju i različite sustave za dovođenje i raspodjelu vode na zemljište predviđeno za navodnjavanje Pismeno, usmeno
Prepoznati ekonomsku i financijsku ocjenu projekata i procijeniti rizike investiranja Pismeno, usmeno
Pratiti pokazatelje ekonomske dobiti i financijskog uspjeha poslovanja na izgrađenim melioracijskim sustavima Pismeno, usmeno
Isplanirati slijed pojedinih postupaka-planiranje, predinvesticijske i investicijske studije u melioracijama Pismeno, usmeno

Working methods

Teachers' obligations

Predaje nastavno gradivo, povezuje teme predavanja s primjerima iz prakse, postavlja studentima tijekom predavanja kraća pitanja, potiče studente na komentare-raspravu, traži odgovarajuće odgovore-rješenja u svezi određenog problema obuhvaćenog temom predavanja.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, samostalna izrada vježbi te grupna izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni 50 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1,5
Usmeni 50 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1,5
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski radovi Tijekom semestra studenti obrađuju određenu temu u sklopu seminarskih radova (manja skupina radi na jednoj temi). Neposredno nakon završetka semestra slijedi pregledavanje i rasprava na temu seminarskih radova. Ako su seminarski radovi uspješno obrađeni, asistent potpisom u indeks stavlja znak da je seminarski rad uspješno obrađen i obranjen i da može pristupiti usmenom dijelu ispita. Ako su seminarski radovi manjkavi, vraćaju se na korekciju, a zatim slijedi ponovni pregled. Neposredno nakon završetka semestra Dva tjedna nakon završetka semestra
Pismeni ispit Pismeni ispit je oblik završnog ispita Ocjena na završnom pismenom ispitu čini 50% ukupne ocjene predmeta, s tim da student mora biti pozitivno ocijenjen na usmenom ispitu Pismeni ispit održava se tijekom ispitnih rokova. Postoje dva ljetna, dva jesenska i dva zimska ispitna roka. Ako je pismeni ispit pozitivan isti dan pristupa se usmenom dijelu ispita Ako je pismeni ispit negativan, student ponovno pristupa pismenom ispitu na jedan od ponuđenih ispitnih rokova
Usmeni ispiti Nakon uspješno završenih vježbi, seminarskih radova i završnog pismenog ispita, student pristupa usmenom ispitu. Ako je usmeno ispitivanje pozitivno, student se ocjenjuje pozitivno, a konačna ocjena je prosječna koja se sastoji od ocjene na pismenom i usmenom ispitu. Za usmene ispite postoje dva ljetna ispitna roka, dva jesenska i dva zimska ispitna roka. Već prema studentovu planu i programu pripremanja ispita, student prijavljuje i pristupa na jedan od ponuđenih ispitnih rokova Ako je usmeni ispit bio neuspješan, student pristupa ponovno pismenom ispitu na jedan od zadanih ispitnih rokova, a nakon uspješnog pismenog ispita u istom danu obavlja se usmeno ispitivanje.

Weekly class schedule

 1. Uvodne napomene o predmetu poljoprivredne melioracije, potrebe za izvođenjem melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja- P.
 2. Odvodnja suvišnih voda tla- vodoprijemnik, oplav i građevine za melioracijsku odvodnju - P.
 3. Podjela odvodnje, površinska odvodnja pomoću kanala -P.
 4. Podzemna odvodnja pomoću cijevi i kombinirana odvodnja pomoću kanala i cijevi -P.
 5. Investicijski troškovi u melioracijske sustave odvodnje i godišnji amortizacijski troškovi sagrađenih melioracijskih sustava odvodnje - P.
 6. Investicijski troškovi pri izvedbi melioracijskih zahvata odvodnje kanalima i podzemnim odvodnim cijevima -P.
 7. Navodnjavanje, pozitivni učinci navodnjavanja, distribucija vode do površine i po površini - P.
 8. Metode, načini i sustavi navodnjavanja - P.
 9. Investicijski troškovi sustava navodnjavanja kišenjem i lokaliziranog navodnjavanje i godišnji amortizacijski troškovi instaliranih sustava - P.
 10. Investicijski troškovi u segmentu sustava navodnjavanja kišenjem i lokaliziranog navodnjavanja - V.
 11. Ekonomski i gospodarski učinci izvedenih melioracijskih sustava odvodnje i navodnjavanja - P.
 12. Skiciranje glavnih dijelova sustava odvodnje podzemnim cijevima i sustava navodnjavanja kišenjem -V.
 13. Principi održivog gospodarenja na melioriranim površinama - P.
 14. Prezentacija seminarskih radova i rasprava - S Obilazak melioracijskih građevina na terenu (akumulacija, retencija, sustava melioracijske odvodnje ili navodnjavanja), analiza i interpretacija o sagrađenim objektima - TV.
 15. Pismeni ispit.

Obligatory literature

 1. Šimunić, I.: Uređivanje voda (sveučilišni udžbenik), Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2013.
 2. Vidaček, Ž.: Osnove ekonomike u: Gospodarenje melioracijskim sustavima odvodnje i natapanja, Agronomski fakultet Sveučilišta u zagrebu i Hrvatsko društvo za odvodnju i navodnjavanje, Zagreb, 1998.
 3. Grgić, Z.: Ocjena učinkovitosti poslovanja i razvojne sposobnosti obiteljskog gospodarstva (primjer govedarske proizvodnje)- interni priručnik za studente na kolegiju "Bankarstvo i kreditiranje u poljoprivredi", Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2001.

Recommended literature

 1. Petošić, D., Tomić, F.: Reguliranje suvišnih voda tla (sveučilišni udžbenik), Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011.
 2. Tomić, F.: Navodnjavanje, Savez poljoprivrednih inženjera i tehničara Hrvatske i Fakultet poljoprivrednih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1988.
 3. Cigula, M.: Kako izraditi poslovni plan i investicijski elaborat: priručnik za poduzetnike i menadžere, RRiF-plus (Ekonomska biblioteka/RRiF-plus), Zagreb, 2001.

Similar course at related universities

 • Suvremeni sustavi natapanja i odvodnje- Agronomski prehrambeno tehnološki fakultet Sveučilišta u Mostaru.
 • Poljoprivredne melioracije- Poljoprivredni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.