Print

Objekti i oprema u stočarstvu (143901)

Course coordinator

Course description

Veći dio vremena ovisno o načinu držanja i tipu staja životinje provode u stajama u kojima treba osigurati optimalne uvjete za proizvodnju. O primijenjenom sustavu držanja ovisi produktivnost rada, troškovi gradnje i dobrobit i životna proizvodnja životinja. O ugrađenoj oprema i njezinoj funkcionalnosti ovisi mehaniziranost procesa proizvodnje, uvjeti rada i proizvodnje u stajama i zdravlje životinja. Preko programskih dijelova modula: sustavi i načini držanja po vrstama životinja, staje za pojedine vrste životinja, oprema za hranidbu, napajanje, izgnojavanje, mužnju, hlađenje mlijeka, spremanje stočne hrane, studenti će biti upoznati s različitim načinima držanja i tipovima opreme (potrebnih za postizanje profitabilne proizvodnje) i dobiti osnovna znanja o projektiranju i izgradnji staja uz primjenu računala.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Auditory exercises: 10
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje programa izvođenja nastave i vježbi (minimalno 80%)

General competencies

Nakon odslušanog predmeta student je osposobljen raspoznati sastavnice farmskog gospodarskog dvorišta sukladno vrsti domaćih životinja, kapacitetu farme i tehnologiji proizvodnje. Vlada znanjima o prostornim, mikroklimatskim i drugim normama koje treba poštivati u držanju goveda, kopitara, ovaca, koza, svinja i peradi. Poznaje suvremenu opremu koja se koristi u farmskoj proizvodnji te prati suvremene trendove. Usvojio je osnova znanja o projektiranju farmi i gospodarskih dvorišta. Sposoban je sačiniti idejni nacrt gospodarskog dvorišta i farme.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Terenske vježbe
  Upoznavanje s farmskim cjelinama u stočarskoj proizvodnji.
 • Seminari
  Studenti u skupinama (2 studenta) izrađuju i prezentiraju izlaganje vezano za odabrana područja).

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati i imenovati osnovne sastavnice suvremenih gospodarskih dvorišta i objekata namijenjenih smještaju životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Nabrojiti i opisati objekte koje se koristi u stočarskoj proizvodnji sukladno tehnologiji proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Iskazati i obrazložiti prostorne, mikroklimatske i druge zahtjeve za smještaj domaćih životinja sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Isplanirati i obrazložiti prostorne i organizacijske norme primarnih objekata za smještaj domaćih životinja, sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Izračunati i obrazložiti prostorne norme farmskih pomoćnih objekata namijenjenih uzgoju i korištenju domaćih životinja Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Prepoznati i nabrojiti opremu koja se koristi sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Nabrojiti i opisati objekte i opremu namijenjenih pripremi i skladištenju krmiva, prikupljanju, deponiranju i distribuciji stajnjaka. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Isplanirati i demonstrirati osnove korake u projektiranju farmskog gospodarskog dvorišta sukladno tehnologiji farmske proizvodnje, vrsti i kategoriji domaćih životinja. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Argumentirati suvremene zahtjeve na objektima i opremi farmi domaćih životinja, mogućnosti integriranja novih dostignuća u europske proizvodne i poslovne standarde. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja u stjecanju novih znanja i spoznaja iz animalnih znanosti (nastavak obrazovanja kroz formalne i neformalne oblike). Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja
Izložiti predviđeni program auditornih vježbi
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Pomoći u pripremi dodijeljenih tema seminara

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program auditornih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program terenskih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pripremiti i izložiti dodijeljene teme seminara

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 38 38 1,27
Pohađanje auditorni i terenskih vježbi 14 30 1,00
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) 15% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 22 0,72
1. Test znanja: pismeni 25% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
35 1,17
2. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,67
3. Test znanja: pismeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,67
Završni ispit: usmeni 20% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 0,50
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) Seminarski rad s temom vezanom uz programski sadržaj studenti zadužuju samostalno na početku semestra. Pisani rad predaju na pregled tjedan dana prije izlaganja. Studenti pojedinačno izlažu seminarski rad. Ocjenjuje se oblikovanje seminarskog rada i prezentacije, vještina prezentacije, kritičnost i analitičnost problematike. 7. i 15. tjedan izvođenja nastave u semestru. Nije moguća u naknadnom terminu.
1. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 1.'' obuhvaća izloženo gradivo u prvom dijelu nastave 7. tjedan izvođenja nastave u semestru. Moguća putem naknadnog pristupa.
2. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 2.'' obuhvaća izloženo gradivo u drugom dijelu nastave. 11. tjedan izvođenja nastave u semestru. Moguća putem naknadnog pristupa.
3. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 3.'' obuhvaća izloženo gradivo u trećem dijelu nastave. 15. tjedan izvođenja nastave u semestru. Moguća putem naknadnog pristupa.
Završni ispit: usmeni Usmeni ispit sastoji se od šest pitanja. Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Uvažava se aktivnost studenta tijekom održavanja nastave i vježbi. Ispitni rokovi. Prijavljuje se putem ISVU sustava.

Weekly class schedule

 1. Objekti i oprema u stočarstvu; P - norme i načela dobrobiti koje treba poštivati u sustavima držanja i korištenja domaćih životinja; P - suvremeni objekti i oprema u uzgoju i korištenju konja.
 2. Objekti i oprema u stočarstvu; P – suvremeni objekti i oprema u mliječnom i mesnom govedarstvu; V – razmatranje primjera farmi iz prakse.
 3. Objekti i oprema u stočarstvu; P - suvremeni objekti i oprema u ovčarskoj i kozarskoj proizvodnji.
 4. Objekti i oprema u stočarstvu; P - suvremeni objekti i oprema u svinjogojskoj proizvodnji.
 5. Objekti i oprema u stočarstvu; P - suvremeni objekti i oprema u peradarskoj proizvodnji.
 6. Objekti i oprema u stočarstvu; T - suvremeni objekti i oprema u stočarskoj proizvodnji (terenske vježbe, posjeta gospodarstvima).
 7. Objekti i oprema u stočarstvu; S - prezentacija studentskih seminara po temama o suvremenim objektima i opremi u animalnoj proizvodnji.
 8. Osnove projektiranja farmi; P - specifičnosti izgradnje farmi za stočarsku proizvodnju, osnove projektiranja gospodarskog dvorišta.
 9. Osnove projektiranja farmi; P - osnove projektiranja farmi i gospodarskih dvorišta za stočarsku proizvodnju.
 10. Osnove projektiranja farmi; V - projektiranje farmi i gospodarskih dvorišta za stočarsku proizvodnju.
 11. Oprema u stočarskoj proizvodnji; P – oprema i objekti za mužnju i čuvanje mlijeka.
 12. Oprema u stočarskoj proizvodnji; P – oprema i objekti za pripremu i čuvanje stočne hrane.
 13. Oprema u stočarskoj proizvodnji; V – oprema za pripremu stočne hrane, mužnju i čuvanje mlijeka.
 14. Objekti i oprema u stočarskoj proizvodnji; S - projektiranje farmskih objekata; S - oprema za pripremu stočne hrane, mužnju i čuvanje mlijeka.
 15. Objekti i oprema u stočarstvu; P – suvremeni objekti i oprema u stočarskoj proizvodnji, usklađivanje s tehnologijama i trendovima; usklađivanje investicija s dohodovnošću.

Obligatory literature

 1. Ivanković, A., Filipović, D., Mustać, I., Mioč, B., Luković, Z., Janječić, Z. (2016.): Objekti i oprema u stočarstvu (Sveučilišni udžbenik). Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet.

Recommended literature

 1. Caput, P. (1996.). Govedarstvo, Celeber, Zagreb.
 2. Ivanković, A. (2004.): Konjogojstvo, Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb.
 3. Katalinić i sur. (2004.): Izgradnja i adaptacija govedarskih staja, Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, Zagreb.
 4. Mioč, B., Pavić, V. (2002.): Kozarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 5. Mioč, B., Pavić, V., Sušić, V. (2007.): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 6. Mužic, S. (1999.): Proizvodnja kokošjih jaja, Priručnik, Hrvatski zadružni savez, Zagreb.
 7. Nemanić, J. (1995.): Peradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb.
 8. Uremović, M., Uremović, Z. (1997.): Svinjogojstvo, sveučilišni udžbenik, Agronomski fakultet Zagreb.
 9. Brunsch, R., Kaufman, O., Lüpfert, T. (1996.): Rinderhaltung in Laufställen. UlmerStuttgart, Germany.

Similar course at related universities

 • Building And Equipment of Livestock Facilities; Biotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.