Print

Kemija s osnovama biokemije (26251)

Course coordinator

Course description

Uspješan rad u bilo kojem segmentu agronomske struke danas je gotovo nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova prirodnih znanosti, posebno kemije i biokemije.
Program modula omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz kemije koja su neophodna za uspješan studij, razumijevanje i primjenu u svim segmentima poljoprivrednih znanosti (osnovni kemijski zakoni, kemijsko računanje - stehiometrija, osobine kemijskih elemenata / spojeva te organski spojevi važni u biokemijskim procesima, proučavanje metaboličkih procesa biljnih i životinjskih stanica). Programski dijelovi modula su:
Opća i anorganska kemija daje studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje kemijskih reakcija, energijskih promjena kod kemijskih reakcija te fizikalnih i kemijskih svojstava biogenih elemenata (primijenjena kemija za agronome).
Organska kemija obrađuje strukturu i kemijsku reaktivnost organskih spojeva što je temelj za mnogobrojne primjene. Na jednostavan način upoznaje studente s podjelom i kemizmom organskih spojeva što je osnova za razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa.
Biokemija – Temeljni elementi biokemije upoznaju studente s osnovnim metaboličkim procesima u stanici te pohranom, prijenosom i iskazivanjem genetičke informacije.
Laboratorijske vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih laboratorijskih postupaka kvalitativne i kvantitativne kemijske analize.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja tijekom semestra te završnog usmenog ispita.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Agroekologija (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Ekološka poljoprivreda (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 1 semester, 1 year)
 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Compulsory course, 1 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 15
Seminar: 5

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja osnovnih kemijskih promjena i procesa koji su temelj za razumijevanje i primjenu u agronomskoj struci.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja iz Opće i anorganske, Organske i Biokemije
 • Laboratorijske vježbe
  Laboratorijske vježbe – se izvode u turnusima (5 vježbi po 3 sata) iz kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. Laboratorijske vježbe se provode u malim skupinama (10 do 15 studenata).
 • Seminari
  Seminar – vezan za kemijski račun (stehiometrija), oksido - redukcijske procese i pisanje kemijskih reakcija.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
iskazati povezanost temeljnih kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija, biokemija)) sa specifičnim zahtjevima u poljoprivredi, Test znanja, pisani
prepoznati važnost primjene kemijskih znanja (opća, anorganska i organska kemija i biokemija) u poljoprivrednoj proizvodnji, Test znanja, pisani
isplanirati slijed pojedinih aktivnosti u laboratoriju i proizvodnji, Test znanja, pisani
objasniti i primijeniti osnovne kemijske zakonitosti (opća, anorganska, organska kemija i biokemija) u složenim biološkim sustavima, Test znanja, pisani
prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti na predavanju i u laboratoriju, Seminar
opisati i izračunati osnovne kemijske računske probleme (stehiometrija), Kolokviji, Usmeni, Pismeni
grupirati važne anorganske, organske i biokemijske spojeve u poljoprivredi, te njihovu važnost na poboljšanju poljoprivredne proizvodnje Kolokviji, Usmeni, Pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su prema nastavnim cjelinama dostupni u MERLIN sustavu; kalendar važnijih događanja unutar kolegija; obavijesti o testovima znanja, ispitima; zadaci za utvrđivanje znanja po nastavnim cjelinama, rezultati, pisanih ispita, raspored održavanja usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno: studenti moraju sudjelovati u učenju gradiva u okviru predmeta putem sustava za e-učenje. Studenti se na početku akademske godine obavezno prijavljuju u sustav za e-učenja Merlin u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije predavanja, primjere riješenih zadataka sa seminara i ostale materijale. Nakon svake vježbe student mora napisati referat te ga predati voditelju vježbi u roku od 7 dana. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi (sve su vježbe obavezne – u slučaju bolesti propuštenu vježbu treba nadoknaditi.) i izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I test znanja - Opća i anorganska kemija 25 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
13 predavanja, 5 seminari, 15 Laboratorijske vježbe 60 2
II test znanja - Organska s osnovama biokemije 25 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
27 predavanja 90 2
Usmeni ispit 45 % 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 2
Prisustvo na predavanju 5 %
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
I test znanja - Opća i anorganska kemija I test znanja - Opća i anorganska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
II test znanja - Organska s osnovama biokemije II ispit znanja - Organska kemija Tijekom semestra Usmeni ispit
Usmeni ispit Usmeni ispit - Završni ispit Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Opća kemija, P - osnovni kemijski zakoni, relativna atomska i molekulska masa, množina tvari (mol) S - kemijski račun L - sistematika kationa
 2. Opća kemija, P - građa atoma, periodni sustav elemenata, kemijska veza i struktura molekula S - kemijski račun L - sistematika aniona
 3. Opća kemija, P - otopine elektrolita, teorija kiselina i baza, stupanj disocijacije elektrolita, redoks reakcije. S - rješavanje primjera oksido-redukcijskih jednadžbi L - kvalitativna analiza soli
 4. Opća kemija, P - zakon kemijske ravnoteže. konstante disocijacije kiselina i baza, hidroliza soli, puferske otopine. S - neutralizacija i hidroliza L - acidimetrija i alkalimetrija
 5. Opća kemija, P - pH i pOH, termokemija – osnove, konstanta ravnoteže kemijskih reakcija S - kemijski račun L – određivanje dušika u nitratnoj soli, određivanje glukoze
 6. Opća kemija, P - plinovito stanje materije, plinski zakoni, plinska jednadžba
 7. Anorganska kemija I test znanja, P - biogeni elementi i njihovi spojevi u prirodi, makro- i mikroelementi
 8. Organska kemija, P – ugljikovodici, izomerija alkana i alkena, podjela organskih spojeva prema funkcionalnoj skupini: alkoholi, aldehidi, ketoni.
 9. Organska kemija, P – polivalentni alkoholi, karboksilne kiseline, derivati karboksilnih kiselina, polifunkcionalne kiseline (dikarboksilne, hidroksi, keto i amino)
 10. Organska kemija II test znanja, P – Ugljikohidrati, aromatski i heterociklički spojevi
 11. Biokemija, P - Enzimi. Kemijska priroda enzima. Nomenklatura i klasifikacija enzima. Koenzimi i vitamini.
 12. Biokemija, P - Stvaranje i pohrana metaboličke energije. Probava ugljikohidrata. Glikoliza. Krebsov ciklus. Oksidacijska foosforilacija.
 13. Biokemija, P - Probava lipida. Oksidacijska razgradnja masnih kiselina. Ketogeneza. Probava proteina. Razgradnja amino kiselina: transaminacija, oksidativna deaminacija, dekarboksilacija.
 14. Biokemija, P - Sinteza uree. Pohrana, prijenos i iskazivanje genetičke informacije.
 15. Biokemija III test znanja, P – Replikacija DNA, Biosinteza RNA, Biosinteza proteina.

Obligatory literature

 1. Kemiija s osnovama biokemije - Opća kemija, Sveučilišta u Zagrebu Agronomskog fakulteta, Zavod za kemiju, Zagreb, (2016.)- interna skripta
 2. Manitašević, J.: Organska kemija, Agronomski fakultet, Zagreb, 1995. - odabrana poglavlja
 3. Predavanja i PowerPoint-prezentacija (Merlin-sustav e-učenje)
 4. Laboratorijske vježbe iz Kemije s osnovama biokemije (2016) – interna skripta
 5. Đumija, Lj.: Kemijski elementi i spojevi, Zavod za kemiju, Zagreb, 2000. – interna skripta
 6. Stryer, S.: Biokemija (odabrana poglavlja), Školska knjiga, Zagreb, 1991

Recommended literature

 1. Filipović, I., Lipanović, S.: Opća i anorganska kemija, I/II dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995., odabrana poglavlja
 2. Pine, S.: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb 2000., odabrana poglavlja
 3. Karlson, P.: Biokemija, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Similar course at related universities

 • General and Inorganic Chemistry for LW, BOKU, Austrija
 • Introduction into General and Analytical Chemistry, BOKU, Austrija
 • Kemija, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Poljoprivredni fakultet
 • Principles of Chemistry (1301-030), University of Hohenheim, Njemačka

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.