Print

Voćarstvo 1 (144002)

Course coordinator

Course description

U modulu se obrađuju poglavlja iz morfologije, razmnožavanja i ekoloških uvjeta za uzgoj voćaka, fiziologije rasta i rodnosti te pomotehničkih i agrotehničkih zahvata. Nastava uključuje predavanja, vježbe i terensku nastavu. Student dobiva temeljna znanja potrebna za nastavak studija i razumijevanje ostalih modula iz voćarske domene i osnovne vještine za svladavanje tehnologije proizvodnje voća u praksi.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Compulsory course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L2

E-learning: L3

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Practicum: 16
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje morfoloških svojstava i fizoloških zakonitosti rasta i rodnosti voćaka Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja nužna za razumijevanje i usvajanje gradiva iz drugih voćarskih modula.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Na vježbama u praktikumu svladavaju se sadržaji iz morfologije rodnih izbojaka, izvode zadaci iz izračunavanja proizvodnih pokazatelja u voćnjaku i uvježbava rezidba voćaka
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za neki od sadržaja iz gradiva koje se obrađuje na modulu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
objasniti važnost voća u ljudskoj prehrani, pismeni ili usmeni ispit
identificirati i vrjednovati uvjete uzgoja voćaka, pismeni ili usmeni ispit, pismena zadaća
opisati osnovne fiziološke procese rasta i rodnosti voćaka, pismeni ili usmeni ispit, pismena zadaća
identificirati sustave uzgoja voćaka, pismeni ili usmeni ispit
organizirati i provesti agrotehničke zahvate u voćnjaku tijekom vegetacije, seminar
prepoznati i opisati različite vrste rodnih izbojaka voćaka, pismeni ispit
provesti rezidbu voćnjaka u razdoblju mirovanja. praktična provjera

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave, redovito izlaženje na ispite, uredno izvršavanje obveza, predaja dviju zadaća, pozitivno ocijenjen seminar

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
I. i II. zadaća 8 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 15 0,5
Seminar 7 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 15 0,5
Kolokvij - morfologija 10 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 20 0,66
I. međuispit 38 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 65 2,17
II. međuispit 37 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
16 65 2,17
UKUPNO 100% 0-100% 1-5 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminar Izraditi seminar s najmanje 15 relevantnih referenci iz znanstvene literature u skladu s dobivenim uputama i u zadanom roku postaviti ga na sustav za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezna odrada terenskih vježbi.
Kolokvij - morfologija Točno odgovoriti na najmanje 60 % pitanja u sustavu za e-učenje. Prema dogovoru s nastavnikom. Obvezno polaganje.
II. međuispit Prema dogovoru s nastavnikom.

Weekly class schedule

 1. Uvod i definicija kolegija, stanje voćarstva u Republici Hrvatskoj, morfološke i fiziološke karakteristike korijenove mreže
 2. Morfologija nadzemnog dijela voćaka, vrste rodnih i nerodnih izbojaka voćaka
 3. Generativno i vegetativno razmnožavanje voćaka, organizacija voćnog rasadnika, proizvodnja sadnica
 4. Ekološki i edafski uvjeti za rast i razvoj voćaka, utjecaj reljefa.
 5. Učinak rezidbe na rast i rodnost, podjela i karakteristike uzgojnih oblika.
 6. Godišnji i životni ciklus voćaka, fenofaze rasta voćaka, čimbenici koji djeluju na rast i razvoj voćaka.
 7. I. kolokvij
 8. Tijek diferencijacije generativnih pupova, čimbenici o kojima ovisi diferencijacija, metode regulacije diferencijacije
 9. Fenofaze cvatnje, odnosi oplodnje kod voćaka, uloga oprašivača, načini održavanja tla u voćnjaku, prednosti i mane pojedinih sustava.
 10. Praktična demonstracija učinaka različitih sustava održavanja tla
 11. Uloga prorjeđivanja plodova u regulaciji rodnosti voćaka, načini i sredstva za prorjeđivanje plodova
 12. Krivulja rasta ploda, čimbenici koji djeluju na rast ploda, ovisnost vegetativnog i generativnog rasta, kvaliteta plodova
 13. Izrada i prezentacija seminarskih radova studenata.
 14. Posjet voćnjaku, upoznavanje s tehnološkim procesima proizvodnje u praksi i iskustvima proizvođača
 15. II. kolokvij

Obligatory literature

 1. Miljković, I. 1991. Suvremeno voćarstvo, Znanje, Zagreb (odabrana poglavlja)
 2. Štampar, K. 1966. Opće voćarstvo, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb
 3. Jemrić, T. (2007) Cijepljenje i rezidba voćaka, Uliks, Rijeka

Recommended literature

 1. Kozlowski, T. T., Pallardy, S. G. 1997. Growth control in woody plants, Academic press, San Diego
 2. Westwood, M. N. 1995. Temperate-zone pomology, physiology and culture, Third edition, Timber Press, Portland, Oregon

Similar course at related universities

 • Fruit growing I, Faculty of Horticultural Science, Corvinus university of Budapest, Mađarska

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.