Print

Zadrugarstvo i poslovno povezivanje u agrobiznisu (26531)

Course coordinator

Course description

Na globalnoj razini zadruge su prepoznate kao poslovni modeli koji temeljeni na zajedničkom radu, demokratskom i neposrednom načinu upravljanja, stvaraju veću gospodarsku, socijalnu i ekološku održivost. Kroz predavanja studenti se upoznaju s 'filozofijom', načelima i osobitostima zadružnog organiziranja, zadružnom legislativom, s principima zadružnog menadžmenta i prednostima zadružnog marketinga. Posebna tematska cjelina obuhvaća upoznavanje studenata s drugim oblicima poslove suradnje u poljoprivredi i agrobiznisu. Seminarska nastava omogućuje studentima da samostalno obrade i prodube određeni problem iz zadrugarstva temeljem literaturnih izvora ili empirijski istraže određeni problem na primjeru konkretne zadruge.
Tematske cjeline predmeta obuhvaćaju: Pojam i povijest zadružnog organiziranja u nas i u svijetu. Zadružne škole i filozofija zadružnog organiziranja. Kooperacija i individualizam-interpretacija sheme po Gaston Lanneaua; evolucija socio-ekonomske suradnje (kooperacije): (a) na razini pojedinca, (b) na razini (obiteljskog) gospodarstava; pojam clastera i uloga zadruge u lokalnom gospodarskom razvoju. Zadružno organiziranje i poslovno okrupnjavanje gospodarske strukture. Zadruga kao specifični organizacijski oblik i načela poslovanja; poslovne i menadžerske distinkcije, zadružni menadžment i zadružni marketing; zadružno zakonodavstvo. Globalne socioekonomske nužnosti suradnje u agrobiznisu i oblici poslovne suradnje. Strateški savezi u agrobiznisu: pojam, način i vrste strateških saveza; mjesto zadruge u strateškim savezima.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Agrarna ekonomika (Compulsory course, 4 semester, 2 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 6 semester, 3 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 18
Seminar: 12

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Kolegij osposobljava studente za razumijevanje organizacijskih posebitosti zadružnog modela poduzetništva te drugih poslovnih oblika povezivanja u agrobiznisu. Studenti se upoznaju s osnovnim principima zadružnog marketinga i zadružnog menadžmenta te se osposobljavaju za kritičku analizu poslovnih i marketinških planova zadružne proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  studenti samostalno pišu seminarske radove na odabrane teme povezane s predavanjima te ih izlažu pred nastavnicima i ostalim studentima nakon čega slijedi rasprava i donošenje zaključaka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati i objasniti specifičnosti zadružnog poduzetništva u odnosu na druge poslovne oblike Prvi test znanja, završni ispit
Opisati zadružna načela i vrijednosti te objasniti dualnost (dualnu prirodu) zadruge u stvaranju ekonomskih i socijalnih vrijednosti za društvo i državu Prvi i drugi test znanja, završni ispit
Prepoznati ključne čimbenike u osnivanju i poslovanju zadruge te objasniti njihov utjecaj na poslovne rezultate zadruge Seminarska nastava (pisani oblik i usmena prezentacija)
Opisati i objasniti menadžmentski plan razvoja poslovanja zadruge Drugi test znanja, završni ispit
Prepoznati i opisati ključne elemente u stvaranju marketinškog plana zadružne proizvodnje Vježbe, seminarski rad
Prepoznati i opisati oblike poslovnog povezivanja u poljoprivredi i agrobiznisu Drugi test znanja, završni ispit, seminarska nastava (pisani oblik i usmena prezentacija
Prezentirati seminarsku temu, vrednovati i argumentirati zaključke Seminarska nastava (pisani oblik i usmena prezentacija

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, organizacija seminarske nastave, održavanje konzultacija i pomoć pri izradi seminarskih radova; održavanje pismenih/usmenih ispita.

Students' obligations

Pohađanje nastave, izrada i javna obrana seminarskog rada, polaganje kolokvija (međuispita) i/ili usmenog ispita. Studenti samostalno pišu seminarske radove i provode jednostavna istraživanja na odabrane teme povezane s predavanjima te ih izlažu pred nastavnicima i ostalim studentima nakon čega slijedi rasprava i donošenje zaključaka

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Prisutnost na nastavi 10%
Seminarski rad 30% <60%
60- 70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 33 1,1
Završni ispit 60% < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
18 57 1,9
1. Međuispit: Pismeni (30%) /
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2. Međuispit: Pismeni (30%) /
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
UKUPNO 100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
2. test znanja Mogućnost polaganja druge programske cjeline nastavnog gradiva ( Financijski menadžment i marketing u zadrugarstvu). Međuispit se izvodi u trajanju 60 min. Uvjet za pristup je pozitivno položen 1. test znanja 15. tjedan Nije moguća
Završni pismeni/usmeni ispit Nakon održane nastave, predaje i prezentacije seminarskog rada student pristupa završnom pismenom i/ili usmenom ispitu ako nije položio oba testa znanja. Završni ispit obuhvaća kompletno gradivo obrađeno na predavanjima i predviđenom literaturom. Nakon održane nastave Tijekom redovitih ispitnih rokova
Pohađanje predavanja Bilježe se dolasci i aktivnost studenata na nastavi (predavanja +sem. ) Tijekom semestra Nije moguća

Weekly class schedule

 1. P- Uvod u modul. Teorijski okvir zadrugarstva: Grupa i organizacijsko zajedništvo. Kooperacija i individualizam-interpretacija sheme po Gaston Lanneaua. Evolucija socio-ekonomske suradnje. S- Organizacija seminarske nastave, struktura seminara i odabir tema.
 2. P - Povijesna izvorišta zadrugarstva. Što je zadruga, zadružne vrijednosti i načela. Filozofija poljoprivrednog zadrugarstva.
 3. P - Povijesni pregled zadrugarstva u Hrvatskoj. Uloga zadruga u lokalnom i regionalnom razvoju. Aktualno stanje zadrugarstva u nas i u svijetu. Budućnost globalnog zadružnog sektora.
 4. P- Zadružno zakonodavstvo i institucijska potpora. Zadružna legislativa u Hrvatskoj i EU.
 5. P-Organizacijski oblici i poslovno povezivanje u poljoprivredi/agrobiznisu
 6. P - Zadružni menadžment. Razlike između zadružnog i korporativnog menadžmenta.
 7. P – Financijski menadžment u zadrugarstvu.
 8. P – Što je zadružni marketing. Prednosti zadružnog marketinga.
 9. P – Marketinški plan razvoja zadružne proizvodnje.
 10. S - Prvi parcijalni ispit, prezentacije seminarskih radova i rasprava
 11. S - Prezentacije seminarskih radova, rasprava.
 12. S - Prezentacije seminarskih radova, rasprava.
 13. S - Prezentacije seminarskih radova, rasprava.
 14. S - Drugi parcijalni ispit, prezentacije seminarskih radova i rasprava
 15. S - Prezentacije seminarskih radova, rasprava. Predrok.

Obligatory literature

 1. Babić, Z., Račić, D. (2009). Zadrugarstvo i socijalna ekonomija u Hrvatskoj, Hrvatski savez zadruga, Zagreb, dostupno: http://www.zadruge.hr/~hrzadrug/images/stories/ZadrugarstvoSocEkonom.pdf
 2. Brown R. (2006). Grupni procesi : Dinamika unutar i između grupa, Naklada Slap
 3. Kovačić, D. (2005). Izravna prodaja seljačkih proizvoda, Agrarno Savjetovanje, Zagreb (str. 32-68 dio o marketingu)
 4. Nedanov, A.; Franić, R.; Gugić, J. (2012). Analiza zadružnog zakonodavstva Republike Hrvatske, 47th Hrvatski &amp; 7th Međunarodni simpozij agronoma, Opatija 2012
 5. Nedanov,A., Žutinić, Đ., Mihić .(2015). Revizija u zadrugarstvu i zadružnom poduzetništvu, 50th Hrvatski &amp; 10th Međunarodni simpozij agronoma, Opatija 2015.
 6. Nedanov, Žutinić, Đ, Kuš. (2014). Uloga zadruga u promicanju socijalne ekonomije i socijalno odgovornog poduzetništva, // Zbornik radova 49. hrvatskog &amp; 9. međunarodnog simpozija agronoma u Dubrovniku.
 7. Njavro, M. (2013.): Zadružni menadžment, interna skripta
 8. Mataga, Ž. (2009). Etičke vrijednosti i gospodarski značaj zadrugarstva - Hrvatsko zadrugarstvo na povijesnim razmeđima, M.A.K. Golden d.o.o., Zagreb,
 9. Mataga, Ž. (2005). Zadružni priručnik Zagreb : Hrvatski savez zadruga, Zagreb.
 10. Tipurić, D.; Markulin, G. (2000. Strateški savezi – suradnjom do konkurentskih prednosti, Sinergija, Zagreb, 2000
 11. Sociologija sela, 2005., br 167 (1), IDIS Zagreb, (članci: Defilipis; Tratnik i sur.)
 12. Weihrich, H., Koontz, H. (1994). Menadžment (10. Izdanje), MATE, Zagreb

Recommended literature

 1. Douglas W. A., Dean L. (2004). The Nature of the Farm (Contracts, Risk, and Organization in Agriculture) The MIT Press, New Ed edition
 2. Merrett, C. D.; Walzer, N. (2004). Cooperatives and Local development, Theory and Applications for the 21 st Century, 2004.

Similar course at related universities

 • AgEd 353-Cooperative Business Principles and Practices - Montana State University (MSU), College of Agriculture, Agricultural Education, , Montana, S.A.D.
 • Zadrugarstvo - Sveučilište Josip Jurja Strossmayera Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Zavod za agroekonomiku, Hrvatska.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.