Print

Ratarstvo (144043)

Course coordinator

Course description

Modul se sastoji od nekoliko nastavnih cjelina: Uvod (značaj ratarstva kao grane biljne proizvodnje, podjela ratarskih kultura), Žitarice, Zrnate mahunarke, Korjenasto-gomoljaste kulture, Uljarice, Predive biljke, Aromatično-alkaloidne kulture, Krmne kulture. U okviru ovih programskih dijelova bit će dane informacije o značaju pojedinih kultura, predstavnicima i sistematskoj pripadnosti, korištenju, utjecaju okolišnih čimbenika na njihov rast i razvoj, plodoredu, obradi tla, gnojidbi, sjetvi, njezi usjeva, žetvi te utjecaju tehnoloških mjera na formiranje prinosa i kvalitetu sjemena.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 33
Practicum: 20
Seminar: 3
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70 %
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90 %
Excellent (5): 91-100 %

General competencies

Studenti će ovladati znanjima i vještinama potrebnim za uspješnu ratarsku proizvodnju u različitim proizvodnim uvjetima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Ostalo
  Terenske vježbe i vježbe u praktikumu U okviru vježbi koje se izvode u praktikumu i na pokušalištu studenti se upoznaju s morfologijom ratarskih, industrijskih i krmnih kultura, fazama rasta i razvoja, računaju potrebne količine sjemena za sjetvu uzimajući u obzir različitu kvalitetu sjemena, računaju razmak unutar reda kod širokorednih kultura.
 • Seminari
  Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminar iz industrijskih i krmnih kultura

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati ratarske, industrijske i krmne kulture i označiti njihove morfološke i fiziološke karakteristike Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Prepoznati ratarske, industrijske i krmne kulture u različitim fazama rasta i razvoja radi primjene odgovarajućih tehnoloških mjera i korištenja odgovarajuće poljoprivredne mehanizacije Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Planirati proizvodnju ratarskih, industrijskih i krmnih kultura ovisno o pogodnosti agroekoloških uvjeta određenog područja uključujući i izbor odgovarajuće poljoprivredne mehanizacije u datim agroekološkim uvjetima Parcijalni ispit. Usmeni ispit
Opisati i objasniti proizvodnju ratarskih, industrijskih i krmnih kultura kao sirovina za prehrambenu i druge industrije Seminarski rad. Parcijalni ispit. Usmeni ispit.
Izračunati količinu sjemena za sjetvu ratarskih, industrijskih i krmnih kultura, izračunati razmak u redu Rješavanje zadataka tijekom nastave. Pismeni ispit.
Analizirati potrebe za poljoprivrednom mehanizacijom u proizvodnji različitih ratarskih, industrijskih i krmnih kultura. Usmeni ispit
Analizirati i koristiti suvremene tehnologije u proizvodnji ratarskih, industrijskih i krmnih kultura Usmeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, izvođenje vježbi i seminara, ocjenjivanje seminara, provođenje parcijalnih ispita tijekom semestra, provođenje pismenog i usmenog ispita.

Students' obligations

Uredno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara, aktivno sudjelovanje u nastavi, polaganje parcijalnih ispita tijekom semestra, polaganje pismenog i usmenog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Parcijani ispit 1. (P1) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
21 63 2,1
Parcijalni ispit 2. (P2) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
9 27 0,9
Parcijalni ispit 3. (P3) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
19 57 1,9
Parcijalni ispit 4. (P4) 25% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
11 33 1,1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni i usmeni ispit (ukoliko nisu položena sva četiri parcijalna ispita) 100% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Uvod, Strne ili prave žitarice - Definicija ratarstva, ciljevi ratarske proizvodnje, obim ratarske proizvodnje, ratarstvo kao privredna grana i znanstvena disciplina, objašnjenja izraza koji se koriste u ratarstvu, mogućnosti povećanja proizvodnje ratarskih kultura, agronomska klasifikacija ratarskih kultura. Biološka svojstva pšenice, raži, ječma, zobi i tritikalea (odnos prema vodi, temperaturi i tlu). Sistematika strnih žitarica. Morfološka svojstva strnih žitarica, faze rasta i razvoja strnih žitarica, način određivanja broja biljaka po jedinici površine.
 2. Strne žitarice - Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji pšenice: plodored, obrada tla, gnojidba, rok sjetve i sjetvena norma, utjecaj mjera zaštite od korova, štetnika i bolesti na formiranje prinosa, utjecaj stanja i tehnološke zriobe usjeva na vrijeme i uspješnost žetve pšenice. Stadiji razvoja strnih žitarica. Etape organogeneze.
 3. Strne žitarice - Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji ječma, raži i zobi: plodored, obrada tla, gnojidba, rok sjetve i sjetvena norma, utjecaj mjera zaštite od korova, štetnika i bolesti na formiranje prinosa, utjecaj stanja i tehnološke zriobe usjeva na vrijeme i uspješnost žetve. Komponente prinosa strnih žitarica. Kvalitativna svojstva prinosa strnih žitarica. Izračun količine sjemena za sjetvu strnih žitarica.
 4. Prosolike žitarice - Biološka svojstva kukuruza, sirka, prosa, riže i heljde, tj. njihov odnos prema temperaturi, vodi i tlu. Porijeklo i sistematika kukuruza. Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji kukuruza: plodored, načini pripreme tla za sjetvu kukuruza u različitim plodoredima i uvjetima proizvodnje. Morfološka obilježja kukuruza. Faze rasta i razvoja kukuruza.
 5. Prosolike žitarice - Rokovi sjetve i sjetvene norme za kukuruz, principi gnojidbe tla za uzgoj kukuruza, utjecaj mjera zaštite od korova, štetnika i bolesti na prinos i njegovu kvalitetu, namjenska proizvodnja kukuruza i tehnološka zrioba za određeni način korištenja. Načini određivanja sjetvene norme, lisne površine i broja biljaka u berbi. Komponente prinosa zrna kukuruza. Fizikalna i kemijska svojstva zrna kukuruza važna za proizvodnju i korištenje. Način procjene prinosa zrna prije berbe kukuruza.
 6. Zrnate mahunarke - Sistematika soje, lupina i boba. Biološka svojstva soje, lupine i boba, odnosno odnos zrnatih mahunarki prema vodi, toplini i tlu. Morfološka obilježja soje. Faze rasta i razvoja soje. Kolokvij iz dijela modula Žitarice.
 7. Zrnate mahunarke – Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji soje, lupina i boba: plodored, priprema tla za sjetvu, gnojidba, rokovi sjetve i sjetvene norme, žetva. Morfološka obilježja i faze rasta i razvoja lupina i boba. Izračun sjetvene norme, analiza komponenata prinosa. Korjenasto-gomoljaste kulture - Krumpir: morfološka svojstva, faze rasta i razvoja krumpira. Računanje potrebne količine gomolja za sadnju.
 8. Korjenasto-gomoljaste kulture - Sistematika krumpira. Biološka svojstva krumpira, odnos prema vodi, toplini i tlu. Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji krumpira (plodored, priprema tla za sadnju, rokovi sadnje, gnojidba, vađenje krumpira). Šećerna repa: Važnost i upotreba, morfološka i biološka svojstva, faze rasta i razvoja, kemijski sastav i tehnološka kvaliteta korijena. Testiranje znanja iz dijela modula Zrnate mahunarke.
 9. Korjenasto-gomoljaste kulture - Ekološki uvjeti za proizvodnju šećerne repe (temperatura, voda, tlo). Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji šećerne repe (plodored, obrada tla, gnojidba, sjetva, njega usjeva i vađenje repe). Cikorija: Važnost i upotreba, morfološka svojstva, kemijski sastav. Agroekološki uvjeti za proizvodnju cikorije. Agrotehnički zahvati u proizvodnji cikorije. Uljarice - Uljana repica: botanička klasifikacija, morfološka svojstva, stadiji rasta i razvoja, struktura prinosa, računanje sjetvene norme.
 10. Uljarice - Gospodarski značaj, kemijski sastav i upotreba uljarica u RH. Ekološki uvjeti za proizvodnju uljane repice. Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji uljane repice. Suncokret: botanička klasifikacija, morfološka svojstva, faze rasta i razvoja, analiza sastavnica prinosa i računanje sjetvene norme. Ekološki uvjeti za proizvodnju suncokreta. Proizvodni sustavi i agrotehničke mjere u proizvodnji suncokreta. Proizvodnja i značaj ostalih uljarica (mak, uljne bundeve).
 11. Predive biljke - Biološka svojstva konoplje i lana, tj. njihov odnos prema toplini, vodi, svjetlosti i tlu. Proizvodni sustavi i agrotehničke zahvati u proizvodnji konoplje i lana (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega, berba). Morfološka svojstva, faze rasta i razvoja, analiza komponenata prinosa konoplje i lana. Seminarski radovi studenata (prerada konoplje i lana u vlakno, svojstva vlakna).
 12. Aromatično-alkaloidne kulture - Biološka svojstva duhana, tj. odnos duhana prema toplini, vodi, svjetlosti i tlu. Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji duhana (plodored, obrada tla, sjetva, gnojidba, njega, berba, sušenje). Kvaliteta lista duhana. Morfološka i biološka svojstva hmelja. Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji hmelja (plodored, obrada tla, sadnja, gnojidba, njega, berba, sušenje). Kvaliteta šišarica hmelja. Morfološka svojstva, faze rasta i razvoja, analiza komponenata prinosa duhana.
 13. Krmne kulture - Podjela i značenje najvažnijih krmnih kultura. Produktivnost u čistoj kulturi, smjesama i kombinacijama. Morfološka svojstva najvažnijih krmnih kultura, faze rasta i razvoja pojedinih kultura. Agroekološki uvjeti uzgoja, biološka svojstva tj. odnos prema toplini, vodi i tlu, načini korištenja: zelena masa, silaža, sijeno, sjenaža, zrno. Testiranje znanja iz dijela modula Industrijsko bilje
 14. Krmne kulture - Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji krme (plodored, priprema tla, sjetva, gnojidba, zaštita usjeva i žetva), krmna vrijednost. Seminarski rad iz područja krmnih kultura (planiranje namjenske sjetve s potrebnim agrotehničkim zahvatima tijekom uzgojnih procesa ovih kultura u različitim agroekološkim uvjetima).
 15. Krmne kulture - Proizvodni sustavi i agrotehnički zahvati u proizvodnji krme (plodored, priprema tla, sjetva, gnojidba, zaštita usjeva i žetva), krmna vrijednost. Norme sjetve, sastavljanje krmnih smjesa. Testiranje znanja studenata o apsolviranom dijelu modula.

Obligatory literature

 1. Pospišil, A. (2010): Ratarstvo I. dio, Zrinski d.d. Čakovec
 2. Pospišil, M. (2013): Ratarstvo II. dio – industrijsko bilje, Zrinski d.d. Čakovec
 3. Pospišil, A., Pospišil, M. (2013). Ratarstvo – praktikum, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet.
 4. Štafa Z., M. Stjepanović (2015): Ozime i fakultativne krmne kulture, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb
 5. Stjepanović M., T. Čupić, R. Gantner (2012): Grašak. Poljoprivredni fakultet, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek
 6. Stjepanović M., Z. Štafa (2009): Lucerna. Poljoprivredni fakultet, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek

Recommended literature

 1. Vratarić, M., Sudarić, A. (2008): Soja, Poljoprivredni institut Osijek, Osijek
 2. Buturac, I., Bolf, M. (2000): Proizvodnja krumpira, Hrvatski zadružni savez, Zagreb.
 3. Vratarić, M., Jurković, D., Ivezić, M. (2005): Proizvodnja suncokreta, Poljoprivredni institut Osijek i Tvornica ulja Čepin
 4. Butorac, J. (2009): Duhan, Kugler d.o.o., Zagreb.
 5. Butorac, J. (2009): Predivo bilje, Kugler d.o.o., Zagreb.

Similar course at related universities

 • Field Crops, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU)
 • Field Crops Technology, Czech University of Life Sciences, Prague
 • Principles of Crop Sciences II, University of Hohenheim
 • Plant Production, University of Padova
 • Bilinogojstvo, Sveučilište J. J. Strossmayera, Poljoprivredni fakultet u Osijeku

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.