Print

Gljivarstvo (169201)

Course coordinator

Course description

Gljivarstvo je ogromno područje rada, a obuhvaća proizvodnju hrane, tehnologiju prerade, farmaceutiku i očuvanje okoliša. Zbog toga je značajno upoznati studente što su gljive kao hrana i kako se proizvode saprofitske i mikorizne gljive. U svijetu se danas proizvode milijarde tona različitih gljiva, koje se velikim dijelom prerađuju, konzerviraju ili koriste kao sastojak u industriji prerade mesa, sirarstvu i u proizvodnji raznih gotovih jela. Gljive su nezaobilazne i u farmaceutskoj industriji, jer od ukupno proizvedenih antibiotika, antivirusnih i antikancerogenih tvari, droga itd. na gljive otpada veliki postotak. Danas je neophodno i voditi bitku za očuvanje okoliša, koji se pored industrijskog zagađenja, devastira svakodnevnom sječom šuma. Time se godinama zaustavlja prirodni život biljaka, životinja i gljiva. U tom smislu potrebno je upoznati studente sa tehnikom mikorizacije presadnica s raznim vrstama gljiva u cilju pošumljavanja. Za temeljito poznavanje područja gljivarstva studenti moraju upoznati morfologiju gljiva, sistematiku, načine razmnožavanja, proizvodnju kultura i micelija gljiva te čuvanje kultura zaustavljanjem životnih funkcija.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Laboratory exercises: 10
Seminar: 2
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje osnovnih morfoloških karakteristika, načina života i razmnožavanja gljiva. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja te vještine za organizaciju, provedbu i nadzor procesa uzgoja ili prerade gljiva uz stjecanje temeljnih znanja za neograničeno istraživanje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u grupama u cilju stjecanja znanja iz morfologije gljiva
 • Seminari
  Seminar vezan za sistematsku podjelu, sindrome trovanja te proizvodnju i preradu gljiva. Skupine (2-3) studenta samostalno izrađuju i przentiraju seminare

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
iskazati osnovnu sistematsku podjelu gljiva (razred, red, porodica, rod, vrsta, podvrsta) Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
determinirati najopasnije smrtno otrovne vrste gljiva te utvrditi sindrome trovanja i mogućnosti liječenja Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
prepoznati važnost gljiva u ekosustavu (bioindikatori) obzirom na način života (paraziti, saprofiti, simbionti) Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
usporediti načine proizvodnje saprofitskih vrsta gljiva (Pleurotus ostreatus, Agaricus Campestris, Lentinus edodes) i simbiontskih (Tuber sp., Boletus sp.) vrsta gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
analizirati kritične točke u tehnološkom procesu te tehnologiju prerade gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Prepoznati i objasniti specifičnosti poljoprivrede kao primarne i biološke djelatnosti te učinke istih u ekonomici poljoprivredne proizvodnje Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit, seminarski rad
Prepoznati prikladne metode proizvodnje kultura i micelija gljiva s ciljem odabira najboljih sojeva, izraditi plan proizvodnje kultura i micelija gljiva Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Argumentirati važnost gljivarstva kao ekološke poljoprivrede u očuvanju biološke raznolikosti i njezin doprinos multifunkcionalnosti poljoprivrede Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
Identificirati štetnike, vrste šteta i bolesti u uzgoju gljiva te opisati mjere suzbijanja istih Sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, radni zadaci, testovi znanja, usmeni ispit
prezentirati rezultate pojedinih aktivnosti na predavanju i laboratoriju, Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Organizirati i provoditi predavanja, vježbe i seminare. Pripremiti literaturne izvore za uĉenje Organizirati i provoditi radne zadatke, pripremu i obranu seminarskih radova, testove znanja i usmene ispite

Students' obligations

Redovito pohađanje predavanja i vježbi
Izvršavanje radnih zadataka
Izrada i obrana seminarskog rada
Polaganje testova znanja i usmenog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 52 52 1,8
Radni zadatak - determinacija gljiva 10 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 18 0,6
Seminarski rad 20 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 30 1
Test znanja 1 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,3
Test znanja 2 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 40 1,3
UKUPNO 100% [(RZx10)+(Sx20)+(TZ1x35)+(TZ2x35)]/100 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (predavanja i vježbe) Evidencija nazočnosti studenata. Izostanci su dozvoljeni sukladno Pravilniku o studiranju Agronomskog fakulteta
Seminarski rad - priprema prezentacije Ocjenjuje se sadržaj rada, timski rad, analiza problema i zaključivanje te prezentacijske sposobnosti. Pisani dio rada 50%, izvedba prezentacije 50%. 14. i 15. tjedan
Test znanja 1 Obuhvaća prvi programski dio predmeta: Morfologije i sitematike gljiva. 7. tjedan
Test znanja 2 Obuhvaća drugi programski dio: trovanje gljivama i mogućnosti lječenja mikoriza te proizvodnja kutura micelija gljiva 15. tjedan
Završni ispit Obuhvaća ispitne cjeline predmeta (test znanja 1 i test znanja 2) iz kojih student nema pozitivnu ocjenu. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Gljivarstvo – osnovni pojmovi u vezani za gljive, njihov način života te ishranu
 2. Morfologija gljiva – građa plodišta, klobuk, stručak, listići, cjevčice, velum partiale, velum universale
 3. Razmnožavanje gljiva – građa stanice, citoplazme, organele te rast primarnog i sekundarnog micelija (plazmogamija; dikarion)
 4. Sistematika gljiva – razvrstavanje gljiva na razrede (Myxomycetes, Phycomycetes, Basidiomycetes, Ascomycetes) – gljive iz porodice Hygrophoraceae
 5. Sistematika gljiva – razred Basidiomycetes, gljive iz porodice Tricholomataceae, Lentinaceae; Amaniteceae; Agaricaceae
 6. Sistematika gljiva – gljive iz porodice Entolomataceae; Coprinaceae; Strophariaceae; Cortinariaceae; Russulaceae
 7. Sistematika gljiva – gljive iz porodice Boletaceae; Polyporaceae; Cantharellaceae
 8. Sistematika gljiva – razred Ascomycetes, gljive iz porodice Eutuberaceae; Morchellaceae
 9. Trovanje gljivama (toksini gljiva) i mogućnosti liječenja
 10. Gljive i ekološke katastrofe - bioindikatorska svojstva gljiva
 11. Značaj uzgoja gljiva za prehranu i zaštitu okoliša
 12. Proizvodnja kultura i micelija gljiva - metode čuvanja kultura
 13. Simbiontske (mikorizne) gljiva – tipovi mikoriza i njihov značaj
 14. Uzgoj plemenite pečurke Agaricus bisporus
 15. Seminarski radovi

Obligatory literature

 1. Predavanja i PowerPoint prezentacije (Merlin sustav e-učenje)
 2. Božac R. (2002): Gljive, morfologija, sistematika, toksikologija. Školska knjiga, Zagreb
 3. Novak B. (1997): Uzgoj jestivih i ljekovitih gljiva. Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb
 4. Božac R. (2006): Enciklopedija gljiva 1. Školska knjiga, Zagreb
 5. Božac R. (2008): Enciklopedija gljiva 2. Školska knjiga, Zagreb

Recommended literature

 1. Montecchi A. & Sarasini M. (2000): Fungi Ipogei D'Europa. Associazione Micologica Bresadola, Trento
 2. Maria de Lourdes T. M. Polizeli, Mahendra Rai (2013): Fungal Enzymes. Amravati University, India.

Similar course at related universities

 • Gljivarstvo, Univerzitet u Beogradu Poljoprivredni fakultet
 • Biotehnologija viših gliv, Biotehniška fakulteta v Ljubljani

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.