Print

Ribarstvo (26430)

Course coordinator

Course description

Povijesni razvoj i značenje ribarstva. Osnove limnologije i oceanologije. Temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba. Mrijest, embrionalni i postembrionalni razvoj riba. Osnove ihtiogenetike. Osnove klasifikacije i biologije najznačajnijih vrsta riba i ostalih vodenih organizama. Organizacija privrednog ribolova. Sportski ribolov. Hranidba riba kao temelj akvakulture. Ekstenzivni, poluintenzivni i intenzivni uzgoj. Osobine pojedinih tipova uzgoja u moru i kopnenim vodama. Akvaristika. Kvaliteta, prerada i korištenje ribljeg mesa. Ekonomika, tržište i promet ribe. Fizikalne i kemijske analize kvalitete vode. Biološka analiza vode s uzimanjem uzoraka i mikroskopiranjem. Rad s akvarijima. Upotreba ključa za determinaciju riba. Sekcija riba. Postupci pri induciranom mrijestu riba. Razlikovanje najvažnijih ribljih bolesti

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 32
Laboratory exercises: 16
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

General competencies

Cilj je osposobiti studenta za vladanje temeljnim znanjima u ribarstvu, kako bi mogao sudjelovati u provedbi vrlo raznolikih aktivnosti ove privredne i znanstvene grane..

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
 • Terenske vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
identificirati osnovne probleme i postupke u ribarstvu, Pismeni međuispit
isplanirati temeljne radnje u ribolovu i akvakulturi, Pismeni međuispit
Sistematizirati riblje vrste u odgovarajuće kategorije, te prepoznati najvažnije bolesti riba Pismeni međuispit
Opisati temeljne zakonitosti fizike i kemije voda Pismeni međuispit
demonstrirati uzorkovanje vode, planktona i bentosa Vježbe
Iskazati temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba Pismeni međuispit
Objasniti zadani problem u ribarstvu kroz seminarski rad Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Students' obligations

Redovito polaženje nastave i izvršavanje datih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
2. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
3. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
4. Međuispit: Pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
Završni ispit: Seminar: Usmeni i pismeni 20% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 36 1,2
UKUPNO 100% 1-5 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Povijesni razvoj ribarstva, njegovo današnje značenje, područja ribarstva.
 2. Temeljni geološki, fizikalni, kemijski i biološki parametri kopnenih voda i mora.
 3. Temeljne morfološke, anatomske i fiziološke osobine riba i drugih vodenih organizama.
 4. Osnove genetike, sistematike i biologije riba i drugih vodenih organizama.
 5. Načini organizacije i provedbe gospodarskog i sportskog ribolova u moru i kopnenim vodama.
 6. Temeljne hranidbene potrebe riba te bolesti uzrokovane pogrešnom hranidbom, kvalitetom vode i bioagresorima.
 7. Toplovodna i hladnovodna akvakultura u kopnenim vodama, marikultura, ostali oblici akvakulture.
 8. Kvaliteta mesa riba i drugih vodenih organizama, njihova prerada, ekonomika, tržište i promet.
 9. Analiza kvalitete vode, parametri fizikalne i kemijske kvalitete vode te njihova laboratorijska analiza.
 10. Terenski rad na uzimanju uzoraka za fizikalnu, kemijsku, biološku i ihtiološku analizu vode.
 11. Laboratorijski rad na analizi planktona, bentosa i obraštaja u vodi.
 12. Sekcija riba s upoznavanjem morfologije i anatomije riba te uporabe ključa za determinaciju ribljih vrsta.
 13. Rad u mrijestilištu s inkubatorima, akvarijima i ostalom opremom.
 14. Seminarski rad
 15. Seminarski rad

Obligatory literature

 1. Treer, T., Safner, R., Aničić, I., Lovrinov, M. (1995): Ribarstvo, Globus, Zagreb
 2. Treer, T., Safner, R., Aničić, I. (2001): Modeli malih obiteljskih ribnjaka, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 3. Treer, T. (2003): Ihtiologija II, Agronomski fakultet, Zagreb - skripta

Recommended literature

 1. Dujmušić, A. (2000): Hrvatsko ribarstvo ispod površine, Rabus Media, Zagreb
 2. Cetinić, P., Swiniarski, J. (1985): Alati i tehnike ribolova, Logos, Split
 3. Stickeney, R. R. (2000): Encyclopedia of Aquaculture, John Wiley & Sons, New York
 4. Hall, S. J. (1999): The effects of fishing on marine ecosystem and communities, Blackwell Science Ltd., Oxford
 5. Eapen, P. K. (1999): Elsevier's Dictionary of Fisheries, Elsevier, Amsterdam

Similar course at related universities

 • Fisheries, Faculty of Agriculture, Mendel University in Brno
 • Akvakultura in ribištvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Ribarstvo, Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.