Print

Sjemenarstvo i rasadničarstvo (143826)

Course coordinator

Course description

Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa povijesnim kontinuitetom razvitka sjemena i sadnog materijala, te stanjem sjemenarstva i rasadničarstva u Hrvatskoj. Studenti će biti upoznati s okolišnim uvjetima proizvodnje sjemena i sadnog materijala te sustavima razmnožavanja glavnih agronomskih vrsta. Kako je kultivar temelj sjemenarstva i rasadničarstva, u nastavku će se obraditi genetska struktura kultivara i metode njihovog održavanja. Na pokušalištu Maksimir studenti će biti upoznati sa osnovnim sastavnicama sjemenarstva i rasadničarstva; izolacije, odabir parcela, plodored, gnojidba, sjetva, kontrola u polju, žetva, berba, ispitivanje kakvoće, dorade i sl. Studenti će biti upoznati sa zakonodavstvom sjemenarstva i rasadničarstva, novim trendovima i budućnosti industrije sjemena i sadnog materijala kao temelje razvitku bilinogojstva kod nas i u svijetu. Predmet osigurava temeljna znanja za zapošljavanje ili samozapošljavanje u sjemenarstvu i rasadničarstvu ali i napredovanje na Ms i Dr studiju.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 46
Auditory exercises: 6
Practicum: 4
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o sjemenu i sadnom materijalu koja su temelj za razumijevanje i primjenu u sjemenarstvu i rasadničarstvu. Osposobljeni su za rad u vladinim i nevladinim ustanovama, sjemenskim i rasadničarskim tvrtkama, institutima, fakultetima, inspekcijskim službama i sl.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  u sklopu auditornih vježbi izvodi se pet vježbi gdje se studenti upoznaju s biološkim načelima razmnožavanja kulturnih biljaka te kategorijama sjemena i sadnog materijala.
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari
  seminar vezan uz proizvodnju sjemena ili sadnog materijala pojedinih biljnih vrsta; stjecanje vještina – skupine (3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju seminar vezan za odabranu biljnu vrstu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Pravilno interpretirati temeljne pojmove u sjemenarstvu i rasadničarstvu pismeno
Prepoznati sjeme i sadni materijal izabranih vrsta pismeno
Definirati kategorije sjemena i sadnog materijala pismeno
Planirati proizvodnju sjemena i sadnog materijala u različitim agroekološkim uvjetima pismeno
Osmisliti i provesti uzgoj sjemenskih usjeva pismeno
Odabrati metode sušenja, dorade i čuvanja sjemena prema vrstama pismeno
Osmisliti i provesti vegetativni način proizvodnje sadnog materijala na primjerima vrsta pismeno
Kreirati i planirati sjemensko-rasadničarske projekte za OPG, d.o.o. i d.d., te njihovu izvedbu pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave tj. predavanja i vježbi.
Pomoć pri izradi seminara. Održavanje kolokvija i ispita. Dostupnost nastavnih materijala prema cjelinama

Students' obligations

Redovito pohađanje i sudjelovanje u nastavi te izrađen seminar uvjet su za potpis.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I 33,3 < 60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 30 1
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II 33,3 < 60
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
22 60 2
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit III 33,3 < 60
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
22 60 2
Izrada seminara 4 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit I Nakon održane nastave iz dijela modula student pristupa pismenom polaganju međuispita u trajanju od sat vremena. Međuispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima kao završni pismeni ispit
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit II Nakon održane nastave iz dijela modula student pristupa pismenom polaganju međuispita u trajanju od sat vremena. Međuispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima kao završni pismeni ispit
Usvojenost programskog sadržaja – međuispit III Nakon održane nastave iz dijela modula student pristupa pismenom polaganju međuispita u trajanju od sat vremena. Međuispit se sastoji od 20 pitanja povezanih sa ishodima učenja. U sklopu nastave Na redovitim ispitnim rokovima kao završni pismeni ispit
Izrada seminara Seminarski rad se izvodi u grupama od 2-3 studenta i za studente je obavezan. Teme seminara su vezane uz proizvodnju sjemena ili rasadničarstvo odabrane biljne vrste. Očekuje se samostalna obrada teme uz javnu prezentaciju. U sklopu nastave Nije moguća.

Weekly class schedule

 1. Uvod, povijest i razvitak sjemenarstva i rasadničarstva, zakonodavstvo, P
 2. Generativni procesi kod biljaka; tvorba sjemena, cvatovi i plodovi, A
 3. Fiziologija sjemena; fiziologija oplodnje, procesi pri formiranju sjemena, kemijski sastav sjemena, P
 4. Klijanje i dormantnost; tipovi i svladavanje dormantnosti, klijanje sjemena i čimbenici koji utječu na klijanje, P
 5. Biološki temelji sjemenarstva; genetska struktura kultivara, ocjenjivanje kultivara za proizvodnju, fizička svojstva sjemena, metode uzgoja sjemenskog usjeva, P
 6. Osnove proizvodnje sjemena, P, A
 7. Dorada i čuvanje sjemena, P, Međuispit I.
 8. Kakvoća sjemena; sastavnice kakvoće sjemena i metode za ispitivanje kakvoće, PK
 9. Proizvodnja sjemena najvažnijih ratarskih i krmnih kultura, P
 10. Proizvodnja sjemena povrćarskih, cvjećarskih, ljekovitih i aromatičnih vrsta, P
 11. Očuvanje bioraznolikosti i banke biljnih gena, P, Međuispit II.
 12. Osnove rasadničarstva, P
 13. Metode vegetativnog razmnožavanja, P
 14. Vegetativno raznomožavanje odabranih vrsta, P
 15. Proizvodnja sjemena i sadnog materijala, S, Međuispit III.

Obligatory literature

 1. Kolak, Ivan; Sjemenarstvo ratarskih i krmnih kultura, (1994). Zagreb
 2. Kolak, Ivan; Pojmovnik sjemenarstva, (1997). Zagreb
 3. Materijali s predavanja

Recommended literature

 1. Miller B. McDonald &amp; Lawrence O. Copeland; Principles of Seed Science and Technology (2001), Kluwer Academic Publishers
 2. Hartman, H. T. et.al. Plant Propagation: Principles and Practices, (1997), USA,
 3. Clark, G. and Toogood, A. Plant propagation, Canada (1996)
 4. www.nn.hr.; zakoni, pravilnici, dopune, izmjene zakona za sjemenarstvo i rasadničarstvo

Similar course at related universities

 • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Seed Science and Ecology; Seed Research, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.