Print

Botanika (26596)

Course coordinator

Course description

Predmet obrađuje područje biologije biljaka koji omogućuje studentima razumijevanje temeljnih spoznaja o građi i funkciji bilјaka te biljnoj raznolikosti s posebnim naglaskom na vrste značajne za agronomiju i srodne znanosti.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 26
Practicum: 30
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Obavljene nastavne obaveze podrazumijevaju redovito izvršavanje obaveza na predavanjima i vježbama te položen test znanja 1, odnosno Kolovij iz poznavanja bilja.
Navedene obaveze uvjet su pristupanju ispitu.
Pohađanje nastave je obavezno, a mogu se opravdati najviše dva (2) izostanka s predavanja i dva (2) izostanka s vježbi.

General competencies

Predmet omogućuje stjecanje osnovnih znanja o strukturi eukariotske biljne stanice, građi kormofitskog biljnog organizma te biljnoj raznolikosti.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
razumjeti osnovne pojmove iz botanike aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 i 3 ili usmeni ispit
povezati strukturu eukariotske biljne stanice s njezinom funkcionalnom organizacijom aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 ili usmeni ispit
objasniti vrste i funkcije biljnih staničja aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 ili usmeni ispit
prepoznati i opisati najbitnija anatomska i morfološka obilježja vegetativnih i generativnih biljnih organa aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 2 i 3 ili usmeni ispit
primijeniti znanje o anatomiji i morfologiji biljaka u procesu njihovog prepoznavanja aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 1, 2 i 3 ili usmeni ispit
razlikovati i prepoznati najčešće samonikle i kultivirane biljke aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 1
prepoznati i opisati glavne skupine vaskularnih biljaka aktivno sudjelovanje tijekom nastave, test znanja 3 ili usmeni ispit
spoznati različite mogućnosti upotrebe biljaka aktivno sudjelovanje tijekom nastave
shvatiti važnost biljne raznolikosti za kvalitetu života aktivno sudjelovanje tijekom nastave

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave, održavanje konzultacija, priprema nastavnih materijala, organiziranje i održavanje testova znanja i ispita tijekom semestra i ispitnih rokova.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi, polaganje testova znanja tijekom semestra te ispita u ispitnom roku.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi. Redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše. 56 60 2
Test znanja 1 (Kolokvij iz poznavanja bilja) 10% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1 10 0,5
Test znanja 2 (Test iz anatomije bilja) 30% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,5 20 1,5
Test znanja 3 (Test iz morfologije bilja i osnova sistematike) 60% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,5 30 2
Ukupno 100% 60 180 6
Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Završni ispit* 100% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 180 6
Ukupno 100% 60 180 6

*Položeni testovi znanja i obavljene nastavne obaveze mogu studente osloboditi polaganja završnog ispita.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje na nastavi U svim oblicima nastave prati se motiviranost studenata te ih se potiče na aktivno sudjelovanje, većinom putem rasprave o pojedinim temama. Tijekom semestra. Nema nadoknade.
Test znanja 1 (Kolokvij iz poznavanja bilja) Usmeno se provjerava prepoznavanje najčešćih samoniklih i kultiviranih biljaka. Tijekom semestra. Ukupno tri roka za nadoknadu: 1. tijekom semestra jedan rok, 2. jedan rok u prvom tjednu ljetnog ispitnog roka te 3. jedan rok u prvom tjednu jesenskog ispitnog roka.
Test znanja 2 (Test iz anatomije bilja) Usmeno ili putem pisanog testa provjerava se razumijevanje strukture eukariotske biljne stanice te anatomske građe kormofitskog biljnog organizma (staničja i organa). Tijekom semestra. Tijekom ispitnih rokova putem usmenog ispita.
Test znanja 3 (Test iz morfologije bilja i osnova sistematike) Usmeno ili putem pisanog testa provjerava se sposobnost razlikovanja i opisivanja morfoloških obilježja vegetativnih i generativnih biljnih organa te prepoznavanja i opisivanja glavnih skupina vaskularnih biljaka. Tijekom semestra. Tijekom ispitnih rokova putem usmenog ispita.
Završni ispit* Usmeni ispit. Tijekom ispitnih rokova.

Weekly class schedule

 1. Anatomija - veličine i oblici biljnih stanica, struktura eukariotske biljne stanice (jezgra, diobe jezgre i stanice)
 2. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (mitohondriji, plastidi, ribosomi, vakuole, citoplazma, biomembrane, plazmalema, endoplazmatski retikulum, diktiosomi)
 3. Anatomija - struktura eukariotske biljne stanice (stanična stijenka)
 4. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (tvorna staničja i trajna staničja)
 5. Anatomija - građa kormofitskog biljnog organizma (anatomija lista, stabljike i korijena)
 6. Morfologija - građa vegetativnih organa kormofitskog biljnog organizma (list: morfologija, preobrazbe listova; stabljika: morfologija, posebni tipovi podzemnih i nadzemnih stabljika, preobrazbe stabljike; korijen: morfologija, preobrazbe korijena)
 7. Morfologija - građa generativnih organa kormofitskog biljnog organizma (cvijet; cvatovi: morfologija i raspodjela; plodovi: morfologija i raspodjela)
 8. Osnove sistematike - uvod u sistematiku bilja, broj i starost biljaka, imena biljaka, skupina ili taskon, domene, Thallophyta vs. Cormophyta
 9. Osnove sistematike - vaskularne biljke, morfološke značajke papratnjača
 10. Osnove sistematike - sjemenjače (morfologija i sistematika), morfološke značajke golosjemenjača te njihov ekološki i gospodarski značaj
 11. Osnove sistematike - kritosjemenjače (morfologija i sistematika)
 12. Osnove sistematike - jednosupnice (morfološke značajke biljaka iz porodice Poaceae te njihov ekološki i gospodarski značaj)
 13. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Asteraceae i Fabaceae)
 14. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Brassicaceae, Caryophyllaceae i Apiaceae)
 15. Osnove sistematike - prave dvosupnice (obilježja i predstavnici porodica Lamiaceae i Rosaceae)

Obligatory literature

 1. Interna skripta (Merlin-sustav za e-učenje)

Recommended literature

 1. Bresininsky, A., Körner, C., Kadereit, J. W., Neuhaus, G., Sonnewald, U., Strasburger’s Plant Sciences: Including Prokaryotes and Fungi, Springer, 2013.
 2. Nikolić, T., Sistematska botanika: raznolikost i evolucija biljnog svijeta, Alfa, Zagreb, 2013.
 3. Nikolić, T., Morfologija biljaka: razvoj, građa i uloga biljnih tkiva, organa i organskih sustava, Alfa, Zagreb, 2017.

Similar course at related universities

 • Botanik, Technische Universität München
 • Botanik, Universität für Bodenkultur Wien
 • Systematische Biologie: Pflanzen, ETH Zürich

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.