Print

Uzgoj i korištenje goveda (197684)

Course coordinator

Course description

Opće karakteristike govedarstva, postanak i prirodna svojstva goveda, pasmine kao izbor sredstva za proizvodnju, osobitosti u razmnožavanju, uzgoj podmlatka i izgradnja proizvodnih kapaciteta, tehnološko-tehnički postupci u proizvodnji kravljeg mlijeka, tehnološko-tehnički postupci u proizvodnji goveđeg mesa, osobitosti u genetskoj izgradnji (uzgoju) proizvodnih kapaciteta za mlijeko i meso. Ekološka uloga goveda. Suvremeni zahtjevi na dobrobit s obzirom na etološke osobitosti vrste i načine iskorištavanja.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Animalne znanosti (Compulsory course, 3 semester, 2 year)
 • Prijediplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 5 semester, 3 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 60
Lectures: 34
Practicum: 18
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Pohađanje programa izvođenja nastave i vježbi (minimalno 80%).

General competencies

Nakon apsolviranja predmeta student je osposobljen za samostalno bavljenje govedarskom proizvodnjom, upravljanje fiziološkim procesima, odabir prikladnih pasmina i modela uzgoja i selekcije, korištenje tehnologija i postupaka u uzgoju goveda, vještina u vođenju proizvodnog procesa mliječne, tovne ili uzgojne farme. Također, student je sposoban integrirati neophodna i nova, teorijska i praktična znanja u cilju učinkovite i održive govedarske proizvodnje.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
  Stjecanje vještina – skupine (10 do 20 studenta) neposredno se upoznaju s temeljnim izračunima vezanim za menadžment proizvodnje mlijeka i goveđeg mesa.
 • Terenske vježbe
  Stjecanje vještina – skupine (10 do 20 studenta) neposredno se upoznaju s menadžmentom mliječne i tovnih farmi.
 • Seminari
  Skupine (2 studenta) izrađuju i prezentiraju seminarske radove vezane za odabrana područja iz govedarstva.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati i obrazložiti osobitosti, ekonomsku i biološku poziciju govedarske u poljoprivrednoj proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Prepoznati i opisati najvažnije pasmine goveda u Hrvatskoj i svijetu. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Objasniti anatomske i fiziološke funkcionalne osobitosti goveda kao preživača. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Samostalno upravljati poslovima vezanim za reprodukciju na govedarskoj farmi. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Prepoznati i obrazložiti suvremene tehnologije proizvodnje mlijeka i govedskog mesa. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima na mliječnoj govedarskoj farmi. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Organizirati rad i samostalno upravljati tehnološkim procesima na tovnoj govedarskoj farmi. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Prepoznati i obrazložiti tehnološke, zdravstvene i ekonomske zahtjeve i rizike u govedarskoj proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Prepoznati proizvodne indikatore, prednosti i ograničenja koja utječu na rezultate proizvodnje, predložiti poboljšanja u proizvodnji. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.
Izraditi godišnji plan financijskih prihoda i rashoda, utroška rada, krmiva, amortizacije stada, objekata i opreme, izračunati odgovarajuće proizvodne indikatore. Rasprave tijekom nastave, pismena i usmena provjera.

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja
Izložiti predviđeni program vježbi u praktikumu
Provesti predviđeni program terenskih vježbi
Pomoći u pripremi dodijeljenih tema seminara

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program auditornih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pohađati predviđeni program terenskih vježbi i usvojiti programom predviđena znanja
Pripremiti i izložiti dodijeljene teme seminara

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 7% Evidencija pohađanja predavanja
Evidencija pohađanja predavanja
Evidencija pohađanja predavanja
Evidencija pohađanja predavanja
Evidencija pohađanja predavanja
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
34 34 1,13
Pohađanje vježbi u praktikumu i terenskih vježbi, polaganje pismenog testa iz vježbi 15 % < 60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
22 30 1,00
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) 8% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4 12 0,40
1. Test znanja: pismeni 15% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,80
2. Test znanja: pismeni 15% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,80
3. Test znanja: pismeni 15% <60 %
60 – 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 0,80
Završni ispit: usmeni 25% Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
44 1,07
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad (priprema, pisanje, izlaganje) Seminarski rad s temom vezanom uz programski sadržaj studenti zadužuju samostalno na početku semestra. Pisani rad predaju na pregled tjedan dana prije izlaganja. Studenti pojedinačno izlažu seminarski rad. Ocjenjuje se oblikovanje seminarskog rada i prezentacije, vještina prezentacije, kritičnost i analitičnost problematike. 15. tjedan izvođenja nastave u semestru. Nije moguće izlaganje seminara u naknadnom terminu.
1. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 1.'' obuhvaća izloženo gradivo u prvom dijelu nastave Tijekom semestra, nakon odslušanog prvog bloka nastavnog programa (5. tjedan izvođenja nastave). Moguća putem naknadnog pristupa.
2. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 2.'' obuhvaća izloženo gradivo u drugom dijelu nastave. Tijekom semestra, nakon odslušanog drugog bloka nastavnog programa (10. tjedan izvođenja nastave). Moguća putem naknadnog pristupa.
3. Test znanja: pismeni Polaganje ''Test znanja 3.'' obuhvaća izloženo gradivo u trećem dijelu nastave. Tijekom semestra, nakon odslušanog trećeg bloka nastavnog programa (15. tjedan izvođenja nastave). Moguća putem naknadnog pristupa.
Završni ispit: usmeni Usmeni ispit sastoji se od šest pitanja. Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Uvažava se aktivnost studenta tijekom održavanja nastave i vježbi. Ispitni rokovi. Prijavljuje se putem ISVU sustava.

Weekly class schedule

 1. Osobitosti goveda i govedarske proizvodnje; P - uvod u specifičnosti govedarske proizvodnje, stanje i trendovi govedarske proizvodnje u Hrvatskoj i svijetu; osobitosti goveda kao vrste, biljojeda i preživača, njegovi srodnici.
 2. Pasmine goveda; P – podjela i filogeneza pasmina goveda; mliječne, mesne, kombinirane, autohtone pasmine goveda; odabir genotipova primjerenih proizvodnji.
 3. Osobitosti građe i fiziologije goveda; P - anatomske i fiziološke specifičnosti goveda s naglaskom na rast i razvoj, probavu, sintezu mlijeka; V - ocjena građe vanjštine goveda.
 4. Reprodukcija i selekcija goveda; P – anatomske osobitosti spolnog sustava bika i krave, spolni ciklus, inseminacija, gravidnost i partus; uzgojne metode, uzgojni programi u govedarstvu.
 5. Uzgoj podmlatka; P – plansko sparivanje, uzgoj teladi, uzgoj junica za proizvodnju mlijeka, uzgoj teladi za tov.
 6. Tehnologije proizvodnje mlijeka i mesa; P – sinteza i sekrecija mlijeka, perzistencija laktacije, tehnološki postupci tijekom laktacije, proizvodnja mlijeka poželjne kakvoće, mužnja krava; V kontrola proizvodnje i perzistencija laktacije.
 7. Tehnologije proizvodnje mlijeka i mesa – suhostaj, tehnološki postupci tijekom suhostaja, hranidba mliječnih krava, njega krava, ekološka proizvodnja mlijeka; V - izračun indikatora učinkovite proizvodnje mlijeka.
 8. Tehnologije proizvodnje mlijeka i mesa; P – priprema teladi za tov, tehnologije i tehnike tova teladi, tov junadi, tov starijih dobnih kategorija, ekološka proizvodnja mesa, sustav krava-tele.
 9. Tehnologije proizvodnje mlijeka i mesa; P– kvalitativne specifičnosti govedskog mesa, klaoničke odlike goveđih trupova; V - sustavi vrednovanja goveđih trupova, indikatori učinkovite proizvodnje mesa.
 10. Hranidba mliječnih i tovnih goveda; V - oblikovanje obroka za mliječne krave i tovna goveda; optimizacija obroka prema visini proizvodnje, sezoni i raspoloživim krmivima.
 11. Objekti i oprema na govedarskim farmama; P - tipovi nastambi za goveda prema modelima proizvodnje, oprema na govedarskim farmama; V - način izrade tehnoloških projekata.
 12. Poslovi na mliječnoj farmi i tovilištu; T - obilazak farmi, sudjelovanje u procesu rada, načini vođenja mliječne i tovne govedarske farme (terenske vježbe).
 13. Zaštita okoliša i dobrobiti goveda; P - dobrobit goveda, sljedivost i sigurnost, odnos farmskog kompleksa naspram okoliša, gospodarenje gnojem na govedarskim farmama, briga za otpadne tvari, zaštita zdravlja goveda i djelatnog osoblja.
 14. Poslovi na mliječnoj farmi i tovilištu; T - obilazak farmi, sudjelovanje u procesu rada, načini vođenja mliječne i tovne govedarske farme.
 15. Odabrana poglavlja iz govedarstva; S - prezentacija seminara studenata po odabranim područjima govedarstva.

Obligatory literature

 1. Ivanković, A., Mijić, P. (2019): Govedarstvo (Interni radni priručnik).
 2. Caput, P. (1996): Govedarstvo, Celeber, Zagreb
 3. Uremović, Z. (2004): Govedarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.

Recommended literature

 1. Asaj, A. (2003): Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb.
 2. Caput, P., Ivanković, A., Mioč, B. (2013): Očuvanje biološke baštine u stočarstvu, Hrvatska mljekarska udruga. Zagreb.
 3. Aland, A., Madec, F. (2010): Sustainable animal production - The challenges and potential developments for professional farming, Wageningen academic publishers, Wageningen, The Netherlands.
 4. Albright, J.L., Arawe, C.W. (1997): The behaviour of cattle, CAB International.
 5. Phillips, C.J.C. (2000): Principles of Cattle Production. University of Cambridge, UK.
 6. Senčić, Đ., Antunović, Z., Mijić, P., Baban, M., Puškadija, Z. (2011): Ekološka zootehnika, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Osijek.
 7. Uremović, Z., Uremović, M., Pavić, V., Mioč, B., Mužic, S., Janječić, Z. (2000): Stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb.

Similar course at related universities

 • Cattle Production; Agriculture - Animal Production; Biotehniška fakulteta Univerze u Ljubljani
 • Govedarstvo I, Bs: Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera
 • Milchwirtschaft; Universität für Bodenkultur Wien

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.