Print

Lovstvo (169203)

Course coordinator

Course description

Program modula Lovstvo omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz grane Lovstvo unutar polja poljoprivreda (agronomija) i područja biotehničkih znanosti. Stečena znanja su pretpostavka za razumijevanje odnosa među divljim životinjama u prirodnom okruženju kao i u relaciji s antropogenim aktivnostima. Značaj stečenog znanja dodatno je naglašen zakonskom regulativom prema kojoj je divljač dobro od interesa za RH i ima njezinu osobitu zaštitu.
Programski dijelovi modula su:
Osnovi anatomije, fiziologije, biologije i ekologije dlakave i pernate divljači s ciljem održivog i profitabilnog gospodarenja.
Isticanje lovačkih trofeja i načina njihovog ocjenjivanja.
Temeljne spoznaje osnovnih područja lovne tehnologije (uzgoj divljači, zaštita protiv šteta na divljači i od divljači, uređenje lovišta i uzgajališta divljači, lovno gospodarenje).
FCI podjela lovnih pasa u skupine s njihovim radnim karakteristikama.
Karakteristike lovačkog oružja i lovačkog streljiva s osnovama balistike.
Lovačke tehnike, specifičnosti lovljenja divljači, lovački običaji, etika i moral.
Uloga lovstva u očuvanju okoliša i biološke raznolikosti.
Teorijske spoznaje se kvantitativno i kvalitativno nadopunjuju eksperimentalnim, terenskim i vježbama u praktikumu.
Pretpostavke za polaganje završnog usmenog ispita su redovnost sudjelovanja na nastavnim programima, (predavanja, terenske vježbe, seminari), izrada pisanih vježbi i uspješno rješavanje parcijalnih pismenih testova znanja.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 24
Practicum: 4
Seminar: 12
Field exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Argumentiranim razumijevanjem suživota čovjeka i divljih životinja student dobiva osnovna teorijska i praktična znanja za održivo ali profitabilno korištenje prirodnih resursa. Uspostavlja se stručna podloga aplikativnog (primjenjivog) značaja poljoprivredne proizvodnje u funkciji stvaranja novih, održavanja postojećih i iskorištavanja neiskorištenih nacionalnih dobara.

Types of instruction

 • Predavanja
  uz uporabu tehničkih pomagala
 • Ostalo
  Pismeni test – tijekom semestra organizirana su dva pismena testa s pitanjima iz prethodno prezentiranog dijela gradiva.
 • Vježbe u praktikumu
  Dio vježbi vezan je uz praktikum.
 • Terenske vježbe
 • Seminari
  odabirom naslova iz ponuđene tematike studenti samostalno uz nadzor nastavnika izrađuju i prezentiraju seminarski rad

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati pozicije i trendove u zemlji i inozemstvu u području lovstva Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Analizirati konkretne probleme održivog i profitabilnog uzgoja i odstrela divljači, te ih rješavati na temelju sinteze stečenih znanja i vještina Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Koristiti dostignuta znanja iz biologije i ekologije divljači u stjecanju novih spoznaja za ispravno lovno gospodarenje Pismeni ispit, usmeni ispit
Postaviti istraživanje, provesti terenski i eksperimentalni rad, proučiti literaturu te napisati rad za stručni časopis Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Sudjelovati u izradi lovno gospodarske osnove i programa zaštite divljači Usmeni ispit, seminar
Sudjelovati u sezonskom prebrojavanju divljači, prezentirati rezultate te na temelju njih predložiti mjere gospodarenja Usmeni ispit, seminar
Prepoznati dob divljači te procijeniti i ocijeniti dob divljači Usmeni ispit
Prepoznati i procijeniti vrijednost trofeja divljači Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
Organizirati i voditi poslove iz lovstva u državnim i javnim institucijama Usmeni ispit, seminar
Koristiti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u svakodnevnom radu Usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među ispit Pismeni I 15 % <60
60-70
71-80
81-90
91 -100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,9
Među ispit Pismeni II 15 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,9
Završni ispit usmeni Seminar usmeni, pismeni 70 % <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
4,2
UKUPNO 100% 60 180 6

Dio ocjene student stječe izradom i prezentacijom vlastitog seminara kao i sudjelovanjem u raspravi kod izlaganja seminara drugih studenata. Minimalni kriterij je prolaznost.
Pismeni ispiti ocjenjuju se ocjenom od 1 (negativan) do 5 (izvrstan) sukladno postotku ispravnih odgovora. Negativna ocjena zahtjeva ponavljanje pismenog testa.
Pisane vježbe također moraju zadovoljavati kriterije prolaznosti.
Navedeni kriteriji uz osobni angažman svakog studenta tijekom semestra u formiranju konačne ocjene ne prelaze 30%. Najveći udio (&#62;70%) je rezultat usmenog odgovora

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul uz upoznavanje s literaturom
 2. Osnovi anatomije, probave i hranidbe divljači
 3. Zubi, tragovi, kretanje
 4. Rogovi
 5. Biologija s osnovama ekologije divljači
 6. Lovna tehnologija, dob, uzgoj
 7. Formiranje lovišta i određivanje lovno gospodarskog kapaciteta
 8. Lovno kartografski znakovi
 9. Lovačko oružje, streljivo i balistika
 10. Lovna kinologija
 11. Lovljenje divljači, etika, moral, običaji
 12. Zaštita od šteta na divljači i od divljači
 13. Lovno gospodarska osnova
 14. Kinološka priredba, Lovački muzej, Zoološki vrt, Lovište
 15. Seminari – prezentacije

Obligatory literature

 1. Mustapić Z. Ur. (2004): Lovstvo, Hrvatski lovački savez, Zagreb
 2. Andrašić D. (1984): Zoologija divljači i lovna tehnologija. Liber. Zagreb
 3. Andrašić D. (1982): Objekti tehničkog uređenja lovišta i uzgajališta divljači. Liber. Zagreb
 4. Bauer M. (1992): Kinologija 1. Uzgoj i njega pasa. AGM, Samobor
 5. Jakelić I. Z. (2001): Lovačko oružje. J I , Zagreb
 6. Martić D. Ur. (2008): Poučnik lovstva, Slobodna Dalmacija, Split

Recommended literature

 1. Safner R. (2011): Lovstvo. AFZ, skripta
 2. Čeović I. (1953): Lovstvo. Lovačka knjiga, Zagreb
 3. Klever U. (1995): Velika knjiga o psima. Primula d.o.o., Opatija
 4. Cortay C., Durantel P., Joly E., Pasquet F., Rossignol C. (2000): The pocket quide to hunting. Konemann, Singapore
 5. Balać J., Polak M. D. (1991): Lov, lovački psi i oružje. AGM, Samobor

Similar course at related universities

 • Osnove lovnoga gospodarenja, Sveučilište u Zagrebu Šumarski fakultet
 • Lovstvo I, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.