Print

Matematika (154269)

Course coordinator

Course description

Predmet počinje sa postocima i računanjem postotnog iznosa. Nakon toga se radi s omjerima, proporcijama, račun diobe, račun smjese i verižni račun. Slijede kamatni račun, obročna štednja i račun otpisa. Zatim načini zadavanja i operacije sa skupovima te koordinatni sustav u ravnini. Daje se pregled svih važnih elementarnih funkcija: linearne, kvadratne, racionalne, eksponencijalne i logaritamske. Poseban naglasak se stavlja na njihove primjene u agronomiji: linearna regresija, rast organizama i populacija, radioaktivni raspad. Na to se nastavlja cjelina o operacijama s funkcijama, kompoziciji funkcija i inverznoj funkciji. Modul završava derivacijama i njihovim primjenama: brzina, koeficijent smjera, analiza toka funkcije i problemi optimizacije.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 30

Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Ovladavanje znanjima i vještinama nužnima za praćenje nastave iz ostalih predmeta, osposobljavanje za formuliranje i rješavanje matematičkih modela praktičnih problema, razvoj apstraktnog i analitičkog razmišljanja i uočavanja bitnog.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja s primjerima

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Računati postotni iznos, omjer i račun smjese Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Razlikovati razne tipove kamatnih računa, obročne štednje i računa otpisa Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Odrediti komplement, presjek i uniju skupova Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Nacrtati linearne funkcije i odrediti zadane površine između njih Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Raspoznati tipove elementarnih funkcija i savladati zadatke iz primjene koji koriste funkcije Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Odrediti kompoziciju, inverz i domenu funkcije Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Kvalitativno analizirati grafove funkcija Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit
Primjenjivati derivacije u problemima optimizacije Sudjelovanje u problemskoj nastavi i raspravi, izrada problemskih zadataka, samostalno izrađena zadaća, pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

1. Ustrojiti i redovito i savjesno izvoditi nastavu i druge oblike nastavnog rada
2. Pripremati nastavne i ispitne materijale
3. Razraditi i provoditi odgovarajuće metode praćenja i vrednovanja rada studenata
4. Bodovati i ocijeniti rad studenata na ispitima znanja, zadaćama i seminarskim radovima studenata te na projektnom zadatku
5. Poticati studente na samostalan rad i razvijati njihovo zanimanje za predmet
6. Biti dostupan za pitanja studenata na nastavi, u vrijeme konzultacija i prema dogovoru u drugo vrijeme

Students' obligations

1. Redovito prisustvovati nastavi
2. Izvršavati nastavne obveze (rješavati zadaće, pristupati ispitima znanja)
3. Aktivno sudjelovati u nastavi pitanjima, davanjem odgovora na problemska pitanja
4. Angažirano sudjelovati u radu, raditi u grupama, svladati predviđene vježbe
5. Uvjet za dobivanje potpisa je da student na svakom od ispita znanja ostvari barem 25% mogućeg broja bodova

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
1. kolokvij 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1.5
2. kolokvij 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
15 45 1.5
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Financijska matematika - Postotni račun.
 2. Financijska matematika - Pojam omjera, razmjera i proporcija, trojno pravilo, račun diobe.
 3. Financijska matematika - Račun smjese, verižni račun.
 4. Financijska matematika - Jednostavni i složeni kamatni račun, obročna štednja (prenumerando i postnumerando uplate), račun otpisa.
 5. Elementarne funkcije - Osnovni pojmovi (načini zadavanja i opisivanja skupova, operacije sa skupovima, intervali, koordinatni sustav)
 6. Elementarne funkcije - Linearne funkcije: svojstva, grafovi, nultočke, primjene (pravac regresije, površina između pravaca) i linearne nejednadžbe.
 7. Elementarne funkcije - Kvadratne funkcije: svojstva, grafovi, nultočke, primjene i kvadratne nejednadžbe.
 8. Elementarne funkcije - Racionalne funkcije: svojstva, grafovi, nultočke, primjene i racionalne nejednadžbe.
 9. Elementarne funkcije - Eksponencijalne funkcije: svojstva, grafovi, nultočke, primjene (rast organizama i populacija, radioaktivni raspad) i eksponencijalne nejednadžbe.
 10. Elementarne funkcije - Logaritamske funkcije: svojstva, grafovi, nultočke, primjene (rast organizama i populacija, radioaktivni raspad) i logaritamske nejednadžbe.
 11. Elementarne funkcije - Svojstva funkcija (klasifikacija funkcija, parne i neparne funkcije, bijekcije) i operacije s funkcijama (kompozicija funkcija, inverzna funkcija)
 12. Derivacije - Pojam i značenje derivacije, derivacije elementarnih funkcija.
 13. Derivacije - Derivacija kompozicije funkcija i derivacije višeg reda.
 14. Derivacije - Primjena derivacija u analizi toka funkcija: intervali rasta i pada, zakrivljenost funkcije, lokalni ekstremi funkcije.
 15. Derivacije - Primjena derivacija u problemima optimizacije.

Obligatory literature

 1. M. Ninčević: Zbirka zadataka iz matematike za studente agronomije, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2022.
 2. B. Kolarec: Uvod u poslovnu matematiku, sveučilišna skripta AF, 2010.
 3. B. Apsen, Repetitorij elementarne matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1985.
 4. B. Apsen, Riješeni zadaci iz elementarne matematike, Tehnička knjiga, Zagreb, 1985.

Recommended literature

 1. P. Javor, Uvod u matematičku analizu, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 2. R.A. Barnett, M.R. Ziegler, K.E. Byleen, College Algebra with Trigonometry, McGraw-Hill, N.Y., 1999.
 3. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Finite Mathematics with Calculus, Mc-Graw-Hill, N.Y., 1995.
 4. D. Hughes-Hallet, A.M. Gleason, et al., Calculus, J. Wiley, N.Y., 1999.

Similar course at related universities

 • Matematika, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Osijeku
 • Matematika, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 • Mathematik, BOKU, Wien
 • Mathematik und Statistik, Agricultural Sciences, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.