Print

Osnove arhitektonskog projektiranja (144019)

Course coordinator

Course description

Informacija o sadržaju i temama kolegija. Sličnosti, razlike i međusobna povezanost djelatnosti arhitekture i krajobrazne arhitekture, s posebnim osvrtom na umjetničku komponentu disciplina i zajedničku pripadnost polju Likovne umjetnosti. Uvod u problematiku likovne kompozicije i njezine organske povezanosti s fenomenom percepcije - točke, linije i linearne strukture, plohe, volumeni; simetrija i asimetrija; statika i dinamika, dinamična ravnoteža; smjerovi; sile i naponi, sidrišta pogleda; elementarne i kompleksne prostorne situacije; superpozicija i montaža; proporcije i mjere; boja, materijali, struktura, faktura, uzorak, ornament; svjetlo i sjena; kompleksnost i heterogeni sklopovi.
Terenska nastava – likovna / kompoziciona analiza izvedenih arhitektonskih djela; analiza njihovog odnosa s okolnim prostorom.
Predavanja - Arhitektura kao teorija i praksa, teorija arhitekture, stvaralački proces, kritika kao dio stvaralačkog procesa, estetika, filozofija umjetnosti. Sviđanje i ukus, umjetničke i izvanumjetničke vrijednosti. Arhitektura, krajobrazna arhitektura i urbanizam. Školovanje likovnih umjetnika; Osnovni kurs oblikovanja, Bauhaus; Gestalt psihologija, percepcija i kompozicija slike. Prostor, problem definicije. Arhitektura kao prikaz vanarhitektonskog sadržaja - regionalizam i postmoderna; Ingarden - vrijednost motiva i vrijednost umjetničkog rješenja; kič.
Vježbe i seminari - Oblikovanje prostorne situacije na temelju teksta iz literature, uspostava i analiza prostornih odnosa. Kritičke analize kao dio stvaralačkog procesa. Oblikovanje prostora sa suženim repertoarom oblikovnih sredstava; redukcija na bitne prostorne odnose. Prostoručno crtanje, crtanje nacrta s ortogonalnim projekcijama, prostorni prikazi, izrada modela, primjena boje i analiza svjetlosnih efekata. Fotografiranje modela. Individualna prezentacija rada – izlaganje, analiza i kritičko sagledavanje prostornih rješenja. Završni prikaz procesa i rezultata rada kroz knjižicu, plakat, izložbu ili suvremene medije.
Ispit – Student dio od ponuđene literature prezentira kroz kritički osvrt ostalima iz grupe, slijedi diskusija ispitanika i mentora na izložene teme.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Seminar: 10
Design exercises: 20

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave i na vrijeme predan projekt.

General competencies

Student se osposobljava za prepoznavanje i kritičko promišljanje bitnih estetskih vrijednosti jednostavnijih prostornih kompozicija, za njihovo kreiranje i modificiranje, kao i za osnovnu profesionalnu komunikaciju i suradnju s arhitektima i stručnjacima srodnih područja.

Types of instruction

 • Predavanja
  Na predavanjima se studentima prezentira relevantno teoretsko gradivo i praktični primjeri.
 • Konzultacije
  Na konzultacijama studetni mogu dobiti pojašnjenja gradiva ili komentar na projekt.
 • Terenske vježbe
  Terenska nastava obuhvaća analizu arhitektonske kompozicije, analiza odnosa arhitekture i okolnog prostora.
 • Seminari
  Kroz seminarske radove studenti grupno istražuju i analiziraju odabrane primjere i prezentiraju ih ostalima.
 • Projektantske vježbe
  U sklopu projektantskih vježbi studenti izrađuju projekt unutrašnjeg prostora / vanjskog prostora prema tekstu, uključivo varijante koje proizlaze iz formalnih karakteristika oblikovnih elemenata – točaka, linija, ploha ili volumena.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Prepoznati sastavnice krajobraza i njegov odnos prema projektiranoj ili izgrađenoj arhitekturi Seminar, Usmeni
Generirati i razviti kreativne alternative mogućih rješenja manje složenih prostornih kompozicija Pismeni (projekt), Usmeni
Primijeniti odgovarajude ručne i računalne grafičke tehnike uobičajene na području krajobrazne arhitekture Pismeni (projekt), Usmeni
Prepoznati i vrednovati postojeća stanja manje složenih krajobraznih objekata i njihov odnos prema projektiranoj ili izvedenoj arhitekturi Seminar, Usmeni
Usmeno i grafički prezentirati i opravdati predložena rješenja stručnjacima i široj javnosti Pismeni (projekt), Usmeni

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminari 10 0-60%
61-70
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 30 1
Pismeni ispit - projekt 80 0–60 %
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
50 150 4
Usmeni ispit 10 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Usmeni ispit Student dio od ponuđene literature prezentira kroz kritički osvrt ostalima iz grupe, slijedi diskusija ispitanika i mentora na izložene teme. Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul; Arhitektura kao teorija i praksa
 2. Uvod u problematiku oblikovanja i prikazivanja; Kompozicija; Prostorne situacije
 3. Terenska nastava – analiza arhitektonske kompozicije, analiza odnosa arhitekture i okolnog prostora
 4. Školovanje likovnih umjetnika: Osnovni kurs oblikovanja, Bauaus Skiciranje prostora po tekstu
 5. Gestalt psihologija, percepcija i kompozicija slike Definiranje bitnih značajki prostorne kompozicije, crtanje prostorne kompozicije
 6. Kritički proces kao sastavni dio kreativnog procesa Izrada radnog modela prostorne kompozicije
 7. Prostor - problem definicije Prezentacija prostornih rješenja, diskusija
 8. Montaža i superpozicija, heterogeni sklopovi Korekcija i izrada konačnog modela i crteža
 9. Strujanja u likovnim umjetnostima Prostorna kompozicija s reduciranim repertoarom
 10. Prikaz u arhitekturi Izrada crteža i modela modificirane prostorne kompozicije
 11. Urbana ekologija Prezentacija modificiranih prostornih modela, usporedba s prvim rješenjem, diskusija
 12. Boje Primjena boje na modelima
 13. Svjetlo i boja Radionica svjetla, fotografiranje modela
 14. Problem prezentacije procesa i rezultata rada – knjižica, plakat, brošura, suvremeni mediji Skiciranje varijantnih rješenja prezentacije, diskusija
 15. Osnovna informacija o pojedinim temama izborne literature Završna korekcija konačnih rješenja i prezentacija

Obligatory literature

 1. Arnheim, R. (1981), Umjetnost i vizualno opažanje; Univerzitet umjetnosti u Beogradu, Beograd
 2. Focht, I. (1972), Uvod u estetiku; Zavod za izdavanje udžbenika, Sarajevo
 3. Strižić Z. (1997), O stanovanju: arhitektonsko projektiranje, UHA, Biblioteka Psefizma, Zagreb

Recommended literature

 1. Ingarden, R. (1975), Slika / Doživljaj, umjetničko djelo i vrijednost; Nolit, Beograd
 2. Itten, J. (1973), Umetnost boje; Umetnička akademija u Beogradu, Beograd
 3. Mc Luhan, M. (1973), Gutenbergova galaksija; Nolit, Beograd
 4. Venturi, R; Scott-Brown, D.; Izenour, S. (1972), Learning from Las Vegas; The Mitt Press, Cambrige, Mas.

Similar course at related universities

 • Osnove arhitekturno urbanističnega načrtovanja, Študij krajinske arhitekture, Biotehniška fakulteta, Ljubljana
 • Osnove arhitekture, Pejzažna Arhitektura, Poljoprivredni fakultet, Novi sad

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.