Print

Krajobrazno oblikovanje -studio 1 (169463)

Course coordinator

Course description

Fokus modula je na procesu krajobraznog oblikovanja i planiranja te konceptualnom pristupu izradi složenijih projekta. Krajobrazna osnova kao sinergijski produkt socijalnih potreba i prostornih uvjeta, obuhvaća složenu interakciju od razvojnog koncepta, preko teorije oblikovanja do skice prijedloga rješenja. Modul se temelji na jednom ili nekoliko stvarnih oblikovnih zadataka u različitim tipovima krajobraza. U procesu oblikovanja na tim se zadacima specifična i općenita pitanja raspravljaju usporedno s teorijom krajobraznog oblikovanja.
Inspiracija dolazi iz povijesnih i stručnih primjera u krajobraznoj arhitekturi, kao i suvremenih znanstvenih i primjenjivih primjera iz područja oblikovanja i arhitekture. Studenti se također potiču da traže inspiraciju iz drugih područja, kao što su slikarstvo, kiparstvo, glazba, ples i gluma.
Studenti se potiču da eksperimentalno razvijaju i procjenjuju različite individualne metode oblikovanja. Svaki student treba predstaviti alternativne prijedloge idejnih rješenja i kritički vrednovati vlastite i tuđe prijedloge, prezentacije i obrazloženja. Važnost se pridaje i samoj prezentacijskoj komunikaciji - koja se provodi verbalno i vizualno kroz npr. ilustracije i modeli. Raspravom se potiče na važnost kreativnog zanosa koji karakterizira " dobar dizajn". Pozornost je usmjerena na osobni razvoj svakog studenta. Studenti trebaju aktivno sudjelovati u formuliranju svojih radova i podnositi uratke redovito na komentar, pri čemu se mora vidjeti razvoj i napredak.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 18
Seminar: 22
Design exercises: 20

Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

Conditions for obtaining signature

Prisustvo na nastavi

General competencies

Razviti oblikovno-planerske sposobnosti studenta na višoj razini, na većim i više kompleksnijim zadacima. Tematski obuhvaćaju područja iz gradskog krajobraza.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  Tematski obuhvaćaju područja iz gradskog krajobraza (groblje, sanacija jednog prostornog oštećenja). Stjecanje vještina – samostalno izrađuju i prezentiraju idejno krajobrazno rješenje. Konačni produkt su dva seminarska rada u semestru (Mape zbir svih vještina).
 • Projektantske vježbe
  studenti rade na zadacima a asistent ili nastavnik ih raspravom i komentarom podupire i potiće na daljnji razvoj i produkciju novih varijantnih rješenja situacija na kojima rade. Projektantske vježbe se provode u skupinama (dvije skupine po 10 studenata)

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
argumentirati mišljenje o procesu oblikovanja krajobraza Pismeni i usmeni ispit
nositi se sa složenim oblikovnim situacijama i za njih pronaći vlastita rješenja Seminar, usmeni ispit
spoznati važnost razvoja koncepta u krajobraznom oblikovanju i kako ga prezentirati Seminar, usmeni ispit
iskazati vlastite radne principe utemeljene na teorijama primjenjivim u krajobraznoj arhitekturi Seminar, usmeni ispit
raspravljati i analizirati o tome što tvori dobar dizajn u krajobraznoj arhitekturi. Seminar, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Seminar 1 usmena obrana rada 50 % 0-60%
60-71%
71-81%
81-91%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2,75
Seminar II usmena obrana rada 40 % 0-60%
60-71%
71-81%
81-91%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2,25
Završni ispit pismeni 20% 0-60%
60-71%
71-81%
81-91%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1
UKUPNO 100% 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima projektnih seminara, uz završni pismeni i usmeni ispit.

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pismeni ispit Pismeni ispit na kraju semestra Rokovi su utvrđeni na samom početku semestra

Weekly class schedule

 1. Uvod u novi zadatak – Sanacija degradiranih prostora (kamenolom i sl). Tumačenje pojmova, pregled stanja u prostoru nakon eksploatacija mineralnih sirovina stanja, načini i instrumentariji za planiranje sanacije takovih prostora. Opredjeljenje problema i ciljeva projektnog zadatka. (P); Inventarizacija i analize prostora, programska osnova. Predaja seminara Groblje (ocjena) (PV)
 2. Sanacija jednog prostornog oštećenja - Programsko opredjeljenje i traženje projektnog rješenja na osnovu analize prostora i unaprijed postavljenih kriterija. Zoning i oblikovanje detaljnijeg projektnog programa. Dijagrami i konceptualne skice. (PV)
 3. Sanacija jednog prostornog oštećenja - Razvijanje konceptualnih skica i koncepata mogućih pristupa oblikovanja za sanaciju zadanog prostora (S)
 4. Sanacija jednog prostornog oštećenja - Razvijanje i evaluacija alternativnih rješenja – koncepti, idejno rješenje (S)
 5. Sanacija jednog prostornog oštećenja - komentar (P); Konačni prijedlog projektnog rješenja i detaljnija razrada, vizualizacija modeliranog terena u svrhu sanacije (presjeci , 3D). (S)
 6. Sanacija jednog prostornog oštećenja. Prezentacija i obrana rada pred stručnim povjerenstvom. Predaja i ocjena (P+S)
 7. Uvod, uloga i zadaci (P); Uvod u seminar - odabir lokacija. Zadatak analiza postojećeg groblja po vlastitom odabiru lokacije i groblja. (PV)
 8. Konceptualni pristup izradi projekta. Krajobrazna osnova kao sinergijski produkt socijalnih potreba i prostornih uvjeta (P); Prezentacija i obrana analiziranih lokaliteta. Uvod u projektni zadatak, priprema podloga, obilazak terena i inventarizacija problemskog zadatka. (PV)
 9. Groblje kao dio otvorenog gradskog prostora. Planiranje groblja – raščlanjeni prikaz pojedinačnih koraka. Tehnologija ukopa. Odnos do različitih tipova groblja (P); Komentar na inventarizaciju i analize prostora, rasprava o programskoj osnovi (PV)
 10. Groblje kao dio otvorenog gradskog prostora – detaljnija razrada problemskog zadatka i postupci njegova rješavanja . Zakonska regulativa. Sadržaj groblja. Dimenzioniranje sadržajnih elemenata. Opredjeljenje problema, ciljeva i projektnog zadatka. Opredjeljenje do ulaznog prostora, Infrastrukture, uređenja prostora za ukop, oproštajni objekt, plan sadnje. (P); Prostorno i programsko opredjeljenje osnovnih prostornih cjelina – zoning i oblikovanje detaljnijeg projektnog programa (PV)
 11. Groblje kao dio otvorenog gradskog prostora – razvijanje oblikovne osnove zadatka (P); Traženje projektnog rješenja na osnovu analize prostora i unaprijed postavljenih kriterija . Dijagrami i konceptualne skice (PV)
 12. Groblje - Razrada oblikovne osnove kroz alternativna rješenja. Razvijanje konceptualnih skica i koncepata mogućih pristupa oblikovanja groblja (S)
 13. Sintezni pristup u procesu oblikovanja groblja. Razvijanje i evaluacija alternativnih rješenja – koncepti, idejno rješenje. (S)
 14. Groblje – povijesni razvoj i projektno rješenje problemskog zadatka (P); Konačni prijedlog projektnog rješenja i detaljnija razrada grobnih polja (PV)
 15. Prezentacija projektnog rješenja. Prezentacija i obrana rada pred stručnim povjerenstvom. Komentar (P+S)

Obligatory literature

 1. Spens, M. (2003): Modern Landscape. London
 2. Ogrin, D. Landscape architecture and its articulation into landscape planning and landscape design. V: Landsc. and urban planning (Print ed.), 1994, vol. 30, str. 131-137.
 3. Časopisi: TOPOS (Munchen: Calwey), Enviroment and Behaviour (London: Sage), Landscape Research (Abingdon: Carfax), Landscape Architecture (Boston: ASLA), ANTHOS (Zurich: BSLA-FSAP).
 4. Izbrana poglavja iz: Arnheim, R., 1997: Visual Thinking, P. B. London, 345 str.
 5. Kepes, G., 1971: Sprache des Sehens, Mainz/Berlin, 199 str.
 6. Lynch, K., 1964: The View From The Road, MIT Harvard, 64 str.
 7. Drašler, A., 2005: O krajini z risbo, Ljubljana, 75 str.

Recommended literature

 1. Izbrani konkrenti projekti – nacrti i realizacije u prostoru.
 2. 1000 x Landscape architecture (2009), Braun
 3. Richardson, T. (2011): Futurescapes – designer for tomorrows outdoor spaces, Thames &Hudson, 351 str.
 4. Ogrin, D. (2009): Katalog del 1955-2009, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 168 str.

Similar course at related universities

 • Studio 1, Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani
 • Design Project - Site, Concept and Theory (dva semestra), Landscape Architecture Programme, Swedish University of Agricultural Sciences Alnarp

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.