Print

Forenzična entomologija (169425)

Course coordinator

Course description

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa primjenom entomologije u forenzici, a uključuje prepoznavanje pojedinih vrsta, razvojnih stadija i starosti kukaca, odnos kukaca i vanjskih čimbenika, prikupljanje entomološke faune na mjestu događaja, uzgoj kukaca u laboratoriju, utvrđivanje vremena i načina smrti s obzirom na slijed kukaca na mrtvom tijelu i upoznavanje sa ulogom entomologa u sudskim procesima i vještačenjima.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 24
Practicum: 6

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 71%
Very good (4): 81%
Excellent (5): 91%

Conditions for obtaining signature

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, a da bi ostvarili pravo na potpis moraju prisustvovati na najmanje 80% nastave. Vođenje evidencije dolaska na nastavu provodi nositelj predmeta i asistent kroz evidencijske obrasce. U slučaju nedovoljnog i neopravdanog broja dolaska na nastavu student gubi pravo na potpis i dužan je predmet ponovno upisati i slušati iduće akademske godine. Sve opravdane izostanke izvan dozvoljenog potrebno je dokumentirati. Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi na predavanjima i vježbama, a njihova spremnost na timski rad posebno se očekuje tijekom rješavanja grupnih praktičnih zadataka. Uvjet za izlazak na pismeni dio ispita je sakupljen potreban broj bodova iz pohađanja nastave, praktičnog rada i kolokvija u sustavu Merlin.

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje uloge entomologije u području forenzike, odnosno prepoznavanje najvažnijih vrsta kukaca i njihovih razvojnih stadija koji su prisutni u različitim fazama raspada lešine kako bi se utvrdilo vrijeme i način smrti. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja u razumijevanju značaja entomologa u sudskim procesima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Ostali oblici skupnog ili samostalnog učenja
  Samostalni zadaci:Na temelju studije slučaja studenti u grupama determiniraju kukce prisutne na lešini i utvrđuju vrijeme i način smrti.
 • Vježbe u praktikumu
  U sklopu vježbi studenti na primjerima kukaca i njihovih razvojnih stadija, pod binokularnom lupom, uočavaju najvažnije morfološke značajke vrsta iz redova Coleoptera i Diptera koji su važni u forenzičnoj entomologiji.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati ulogu kukaca i primjenu entomologije u forenzici Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit.
Razlikovati morfološke i anatomske specifičnosti kukaca u odnosu na ostale organizme Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit.
Opisati metode i opremu potrebnu za hvatanje, usmrćivanje i prepariranje kukaca ulovljenih na mjestu događaja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, on-line kolokvij, praktični rad, pismeni ispit.
Opisati i prepoznati najvažnije morfološke razlike kukaca iz redova Coleoptera i Diptera koji su važni u forenzičnoj entomologiji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, on-line kolokvij, praktični rad, pismeni ispit.
Razjasniti razlike u životnim ciklusima između najvažnijih vrsta kukaca u forenzičnoj entomologiji te navesti utjecaj ekoloških čimbenika na njihovu pojavu Sudjelovanje u raspravama, praktični rad, pismeni ispit.
Opisati i primijeniti pravilne postupke uzimanja uzoraka sa mjesta događaja Sudjelovanje u raspravama, praktični rad, pismeni ispit.
Opisati načine i uvjete uzgoja kukaca u laboratoriju koji su skupljeni na mjestu događaja
Analizirati slijed kukaca na lešini i interpretirati dobivene rezultate na temelju čega će moći odrediti vrijeme i način smrti
Opisati i objasniti ulogu entomologa u sudskim procesima Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit.

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema planu, praćenje rada studenata, ocijenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima

Students' obligations

Studenti su obvezni redovito pohađati nastavu, a da bi ostvarili pravo na potpis moraju prisustvovati na najmanje 80% nastave. Vođenje evidencije dolaska na nastavu provodi nositelj predmeta i asistent kroz evidencijske obrasce. U slučaju nedovoljnog i neopravdanog broja dolaska na nastavu student gubi pravo na potpis i dužan je predmet ponovno upisati i slušati iduće akademske godine. Sve opravdane izostanke izvan dozvoljenog potrebno je dokumentirati. Studenti moraju aktivno sudjelovati u nastavi na predavanjima i vježbama, a njihova spremnost na timski rad posebno se očekuje tijekom rješavanja grupnih praktičnih zadataka. Uvjet za izlazak na pismeni dio ispita je sakupljen potreban broj bodova iz pohađanja nastave, praktičnog rada i kolokvija u sustavu Merlin.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i sudjelovanje na nastavi 15 80 % - 84,9 % dolazaka (12 bodova)
85 % - 89,9 % dolazaka (13 bodova)
90 % - 94,9 % dolazaka (14 bodova)
95 % - 100 % dolazaka (15 bodova)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 30 1
Kolokvij u sustavu Merlin 8 < pet točnih odgovora
pet točnih odgovora (5 bodova)
šest točnih odgovora (6 bodova)
sedam točnih odgovora (7 bodova)
svi odgovori točni (8 bodova)
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
5 0,2
Samostalni rad 17 < 10 točnih odgovora
10 - 12 točnih odgovora (10 bodova)
12 - 14 točnih odgovora (12 bodova)
14 do 16 točnih odgovora (14 bodova)
svi odgovori točni (17 bodova)
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
25 0,8
Završni ispit (pismeni) 60 <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 1
Formiranje konačne ocjene: 64-72 boda
73-80 bodova
81-90 bodova
91-100 bodova
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
UKUPNO 100 % 100 bodova 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Kolokvij u sustavu Merlin Definiranje pojmova. 13. tjedan nastave
Samostalni rad Studija slučaja. 14. tjedan nastave
Završni ispit (pismeni) 15. tjedan nastave

Weekly class schedule

 1. P – Upoznavanje sa planom i programom predavanja i vježbi te uvjetima za potpis; povijest, razvoj i značaj forenzične entomologije; pravilno korištenje ključeva za determinaciju kukaca
 2. P - Položaji glave, oblici usnih ustroja, ticala, krila i nogu, građa kožnog sustava, dišni i optjecajni sustav, žlijezde s unutarnjim izlučivanjem i hormoni, specifičnosti vezane uz anatomiju kukaca koje ih razlikuju od ostalih organizama
 3. P - Metode hvatanja, usmrćivanja, prepariranja i čuvanja kukaca koji su važni u prikupljanju dokaza u slučaju smrti
 4. V - Morfološke značajke vrsta iz porodica Carabidae, Silphidae, Staphylinidae, Histeridae, Trogidae, Dermestidae, Cleridae i Nitidulidae važne u forenzičnoj entomologiji; praktični rad sa kukcima i gledanje kukaca pod binokularnom lupom
 5. . V - Morfološke značajke vrsta iz porodica Calliphoridae, Sarcophagidae, Sepsidae, Piophilidae, Phoridae, Muscidae, Fannidae i Sphaeroceridae važne u forenzičnoj entomologiji; praktični rad i gledanje kukaca pod binokularnom lupom.
 6. P - Životni ciklusi vrsta iz redova Coleoptera i Diptera koje su važne u forenzičnoj entomologiji
 7. P - Odnosi između vrsta iz reda Coleoptera važnih u forenzičnoj entomologiji i klimatskih čimbenika
 8. P - Odnosi između vrsta iz reda Diptera važnih u forenzičnoj entomologiji i klimatskih čimbenika
 9. P - Entomološka oprema i postupci potrebni za pravovremeno i pravilno uzimanje uzoraka različitih životnih stadija kukaca sa i iz mrtvog tijela
 10. P - Načini i uvjeti uzgoja kukaca u laboratoriju uzetih sa mjesta događaja koji služe kao dokazni materijal
 11. P - Utvrđivanje post mortem intervala (PMI) uz pomoć sume efektivnih temperatura. Moguće pogreške kod utvrđivanja vremena smrti
 12. P - Znakovi smrti, pet faza raspadanja tijela sisavaca, zastupljenost određenih vrsta kukaca i različitih stadija razvoja tijekom svake faze
 13. P - Utvrđivanje načina smrti, zlostavljanja i zanemarivanja te premještanja lešine s mjesta događaja na temelju slijeda kukaca na tijelu
 14. SZ - Samostalni rad studenata - determinacija kukaca na lešini i određivanje post mortem intervala na temelju studije slučaja
 15. P - Uloga entomologa pri sudskim vještačenjima i procesima, primjena forenzične entomologije u Hrvatskoj

Obligatory literature

 1. Gennard, D.E. (2007). Forensic entomology. John Wiley &amp; Sons Ltd., Chichester
 2. Nastavni materijali nositelja predmeta

Recommended literature

 1. Byrd, J.H., Castner, J.L. (2009). Forensic Entomology: The Utility of Arthropods in Legal Investigations, Second Edition. CRC Press, Boca Raton
 2. Haskell, N., Catts, P.E. (1990). Entomology and Death, a Procedural Guide. Joyce&#39;s Print Shop, Michigan

Similar course at related universities

 • Osnove forenzične biologije, Sveučilište u Splitu
 • Forensic entomology, University of Huddersfield
 • Forensic entomology, University of Bristol

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.