Print

Uzgoj i korištenje kunića (143923)

Course coordinator

Course description

Proizvodnja kunića u svijetu u stalnom je porastu. Kuniće odlikuje vrlo visoka kvaliteta mesa te upotrebljivost ostalih nusproizvoda u kunićarskoj proizvodnji. Program modula Uzgoj i korištenje kunića omogućuje studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz kunićarstva koja su neophodna za uspješno poslovanje, osobito na obiteljskim gospodarstvima te daje osnove za daljnju nadogradnju znanja.
Programski dijelovi modula su slijedeći:
Osnovne značajke, porijeklo i pasmine kunića - Upoznavanje studenata s osnovnim anatomsko-fiziološkim značajkama, te s poviješću uzgoja kunića. Opis pasmina i hibrida koji se danas koriste u modernom kunićarstvu.
Proizvodni ciklusi i reprodukcija kunića – Osnove uspješnog uzgoja, sustav proizvodnje te nabava, izbor i remont rasplodnog stada kunića. Stjecanje osnovnih spoznaja o reprodukcijskim karakteristikama ženke i mužjaka, načinima pripusta, duljini graviditeta i okotu.
Uzgojni uvjeti, oprema i objekti za uzgoj kunića - Izbor mikrolokacije za farmu kunića, poželjni mikroklimatski uvjeti za uzgoj kunića, uklanjanje urina i izmeta te čišćenje i dezinfekcija objekta.
Probava, hranidba, tov i iskorištavanje kunića - Specifičnosti hranidbe i hranidbene potrebe u uzgoju i tovu kunića. Iskorištavanje i klaonička obrada, te mogućnosti plasmana kunića. Bolesti kunića te prevencija njihova nastanka.
Polaganje ispita se provodi preko parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Auditory exercises: 8
Seminar: 4
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Studenti će steći osnovna znanja iz područja uzgoja i korištenja kunića u okvirima teorijske i praktične nastave te će moći obavljati stručne poslove u uzgoju i tovu kunića.

Types of instruction

 • Predavanja
  Obuhvaćaju teorijsko i aplikativno pojašnjavanje relevantnih nastavnih cjelina.
 • Auditorne vježbe
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Vježbe se ostvaruju kroz pokazne vježbe, te kroz terenske vježbe u odabranim objektima subjekata u proizvodnji kunića i izložbama malih životinja.
 • Seminari
  Ostvaruje se kroz grupni ili samostalni rad studenata pod vodstvom predmetnog nastavnika uz primjenu do tada naučenih znanja i vještina i proučavanjem dostupnih literaturnih i internetskih podataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati obilježja i ulogu kunićarske proizvodnje Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Nabrojiti pasmine i hibride kunića s obzirom na proizvodne karakteristike Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Ustanoviti sličnosti i razlike između načina pripusta kunića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prepoznati bolesti kunića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Izračunati konverziju stočne hrane u tovu kunića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Objasniti razlike između kunića i zeca Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati hranidbeni pokus Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prepoznati i odabrati kvalitetne rasplodne životinje Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati plan pripusta i reprodukcije kunića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Pripremiti opremu i objekte za držanje, hranidbu i napajanje kunića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Working methods

Teachers' obligations

Poučavati studente i prezentirati na jednostavan i razumljiv način obrazovni sadržaj predmeta za koje mora imati kompetencije. Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve i ostvarili očekivane ishode učenja. Ocijeniti ishode učenja studenata kroz zadane kriterije vrednovanja postavljene u našem sustavu ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5)), i kompatibilne s ECTS sustavom, a koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja pismenog i usmenog ocjenjivanja.

Students' obligations

Redovito pohađati nastavu. Studenti su dužni prisustvovati na 75% predavanja i vježbi. U slučaju neopravdanog izostanka više od 3 puta, studenti dobivaju dodatni seminarski rad na temu iz područja koje su propustili na nastavi. U nastavi aktivno sudjelovati u raspravi, postavljati pitanja na predavanjima i seminarima. Samostalno rješavati radne zadatke iz teorijskih i praktičnih problema. Seminarske radove pripremati samostalno ili grupno te aktivno sudjelovati u raspravi.
Tijekom nastave položiti parcijalne pismene ispite/kolokvije kao uvjet za polaganje usmenog završnog ispita.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) 56 45 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi* Korektivni bodovi Aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše
Sufficient (2)
30 1
Seminarski rad 25 Struktura i sadržaj pisanog rada 50%
Uvjerljivost prezentacije 50%
Sufficient (2)
Good (3)
4 25 1
Parcijalni ispit (PI -1) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 25 1
Parcijalni ispit (PI-2) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 25 1
(Nadoknada)** (25%) (25) (1)
Usmeni ispit (U) 25 60-70%
71-80%
81-90%
91 - 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI)/4 60 180 6

*Studenti su obavezni zaraditi minimalno 3 ECTS boda kao preduvijet za izlazak na završni usmeni ispit
** Jedan bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit 1 (PI-1) Ispit, programski obuhvaća zoološku klasifikaciju i porijeklo kunića. Pasmine kunića i opis hibridnih kunića. Osnovne anatomske značajke kunića, te razlike između kunića i zeca. Karakteristike mužjaka i ženki kunića u reprodukciji, načini pripusta i tehnike utvrđivanja graviditeta te opremu i objekte za uzgoj kunića. Ispit je pismeni putem kolokvija. 8. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Parcijalni ispit 2 (PI-2) Ispit programski obuhvaća drugi dio, odgoj mladih kunića, laktacija i sisanje, odbiće i postupan prijelaz na hranidbu krmnim smjesama. Završna faza uzgoja hibridnih kunića za meso ili tov kunića do starosti od 90 dana. Specifičnosti probave, pojava koprofagije, karakteristične za kuniće. Osnovna načela hranidbe kunića i potrebe za hranjivim tvarima. Hranidbene norme za pojedine kategorije kunića. Klaonička obrada i plasman kunića. Bakterijske, virusne i parazitarne bolesti te bolesti uvjetovane greškama u hranidbi i držanju kunića. Prevencija nastajanja bolesti. Ispit je pismeni putem kolokvija. 15. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Nadoknada (samostalni zadatak) Student treba ostvariti nužna 3 ECTS boda za izlazak na usmeni ispit, a ukoliko ne, može nadoknaditi izradom samostalnog rada određenog iz programskog sadržaja predmeta. Tijekom ispitnih rokova prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama predmeta. Uvažava se evaluacija aktinosti tijekom nastave (+++) Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica analitičnost, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Povijest i porijeklo uzgoja kunića P - zoološka klasifikacija i porijeklo kunića. Povijest uzgoja kunića, pravci širenja uzgoja kunića, te začeci modernog uzgoja kunića.
 2. Pasmine kunića P - Podjela pasmina kunića i pasminski standard. V - Opis glavnih proizvodnih karakteristika teških, srednje teških, laganih i patuljastih pasmina kunića.
 3. Pasmine kunića P – Opis hibridnih kunića te podjela kunića s obzirom na duljinu dlake - kunići normalne, duge i kratke dlake.
 4. Osnovne anatomske značajke kunića P - Osnovne anatomske značajke kunića, te razlike u građi probavnog i reproduktivnog sustava. Osnovne razlike između kunića i zeca.
 5. Posjet uzgajivačima kunića V - Upoznavanje s pasminama i hibridima kunića, te vježbanje tehnike podizanja i prenošenja kunića.
 6. Sustavi proizvodnje kunića P - Opisa seoskog ili familijarnog, poluintenzivnog i intenzivnog ili industrijskog sustava proizvodnje kunića. Nabava i odabir rasplodnog stada, te eksterni i interni remont.
 7. Reprodukcija kunića P - Karakteristike mužjaka i ženki kunića u reprodukciji, načini pripusta i tehnike utvrđivanja graviditeta. V - Okot i postupci s mladuncima nakon okota.
 8. Oprema i objekti za uzgoj kunića V – Podroban opis opreme i objekata za uzgoj kunića. I međuispit (kolokvij I)
 9. Uzgoj podmlatka P - Odgoj mladih kunića, laktacija i sisanje, odbiće i postupan prijelaz na hranidbu krmnim smjesama. V - Vođenje evidencije i načini obilježavanja kunića.
 10. Tov kunića P - Završna faza uzgoja hibridnih kunića za meso ili tov kunića do starosti od 90 dana. Porast težine tovljenika i potrošnja krmne smjese.
 11. Specifičnosti probave P - Specifičnosti građe probavnog sustava kunića. Pojava koprofagije, karakteristične za kuniće.
 12. Hranidbene potrebe kunića P - Osnovna načela hranidbe kunića i potrebe za hranjivim tvarima. Hranidbene norme za pojedine kategorije kunića.
 13. Klaonička obrada i plasman kunića S - Svjetska i domaća proizvodnja, iskorištavanje i klaonička obrada, te načini plasmana kunića.
 14. Bolesti kunića i prevencija nastajanja P - Bakterijske, virusne i parazitarne bolesti te bolesti uvjetovane greškama u hranidbi i držanju kunića. Prevencija nastajanja bolesti.
 15. Koristi od kunića P – Meso kunića, krzno i dlaka, gnoj, laboratorijski kunići, kunići kao kućni ljubimci. II Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni)

Obligatory literature

 1. Bob Bennett (2009): Storey's Guide to Raising Rabbits, 4th Edition. Storey Publishing.
 2. Phull, R.K. (2003): Rabbit Farming And Its Economics. 2Nd Revised & Enlarged Ed. Textbook Student Edition. International Book Distributing Company.
 3. The nutrition of the rabbit. Blas, C. de, Wiseman, J. (ur.). Wallingford, CAB Int., 1998
 4. Silvestar Omrčen: Kunićarstvo. Globus, Zagreb 1995.

Recommended literature

 1. Schlolaut W. : Das Grosse Buch vom Kaninchen, DLG-Verlag, 1998.
 2. Cheeke, P.R. Rabbit production. The Interstate Printers & Publishers, INC, 1987
 3. Lebas F. i sur. The rabbit, husbandry, health and production, FAO, Rome 1986.
 4. Antun Gjurić: Kunićarstvo. Znanje, Zagreb 1985.
 5. http://world‐rabbit‐science.com
 6. http://www.fao.org/docrep/t1690E/t1690e00.htm#Contents

Similar course at related universities

 • Wildlife Ecology and Wildlife Management, BOKU
 • Rabbit production, Zootechnical Department, Biotechnical Faculty, University of Ljubljana
 • Rabbit breeding, Faculty of Animal Science, University of Kaposvar

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.