Print

Legislativa u zaštiti bilja (26278)

Course coordinator

Course description

Legislativa u zaštiti bilja od štetnih organizama vrlo je zahtjevno područje. Regulirana je brojnim nacionalnim i EU zakonskim propisima. Poznavanje propisa i njihovo razumijevanje neophodno je u obavljanju buduće djelatnosti studenata Fitomedicine. Predavanja u okviru nastavnog programa obuhvaćaju analizu glavnih zakonskih propisa i njihov utjecaj na obveze poljoprivrednih subjekata, i poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava i profesionalnih korisnika pesticida općenito. U predavanje je redovito uključeno jedno predavanje stručnjaka iz kemijske industrije koji se bavi registracijom i prometom sredstava za zaštitu bilja. Seminari kao način izvođenja nastave podrazumijevaju samostalni rad studenta uz redovite konzultacije s nastavnikom na specifičnoj temi iz područja predmetne zakonske regulative. Tijekom nastave kontinuirano se obavlja izlaganje i diskusija pojedine teme. Cilj je ovakvog načina rada da svaki student bude upoznat sa svim temama i prepozna praktični značaj zadane teme. Seminarski rad završava izradom pisanog rada na zadanu temu, izradom prezentacije i usmenim izlaganjem.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Seminar: 10

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): >90%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave.

Description

Ocjenjivanje se sastoji od: pohađanje nastave max 10 bodova; aktivnost na nastavi max. 10 bodova; seminarski rad pisani dio 50 bodova i izlaganje seminara 30 bodova.

General competencies

Predmet studente osposobljava za rad sa zakonskim propisima u području biljnog zdravstva i sredstava za zaštitu bilja. To su najčešće državne institucije (poljoprivredni inspektorat, poljoprivredne agencije i sl.). Također stječe kompetencije za rad u privatnoj ili državnoj savjetodavnoj djelatnosti.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati važnost i utjecaj zakonskih propisa u fitomedicini kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Integrirati međusobno povezane propise. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Kritički prosuđivati propise. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Prezentirati javnosti specifičnu zakonsku proceduru. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)
Temeljem propisane regulative sastaviti prijedlog rješenja konkretnog problema. kroz aktivnost na nastavi i kroz samostalni rad (pisani dio i izlaganje)

Working methods

Teachers' obligations

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-izravnom nastavom obrađuje glavne propise u zaštiti bilja,
-na početku semestra svakom studentu osmisliti temu za samostalni rad (jedan praktični problem kojeg studentrješava analizom relevantnih propisa),
-izrađuje pisane upute za izradu seminarskog rada,
-kontrolira i usmjerava samostalni rad studenta,
-održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila),
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi

Students' obligations

-redovito pohađanje nastave,
-kontinuiran rad na temi samostalnog rada,
-tijekom izravne nastave izvještava o tijeku izrade samostalnog rada,
-izrada rada u pisanom obliku,
-završno prezentiranje samostalnog rada,
-etično ponašanje.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost.); 5 (2 izost.); -
-
-
-
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 20 0,5
Aktivnost na nastavi 10 (naglašena); 8 (umjerena); 5 (slaba); -
-
-
-
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- - 0,5
Seminarski rad-pisani dio 50 30-35
30-35
36-40
41-45
46-50
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
10 45 1,5
Seminarski rad-izlaganje 30 18-20
21-24
25-27
28-30
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 15 0,5
Ukupno 100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave Zbog načina održavanja nastave (kontinuirana angažiranost studenta) prisustvo obvezno. prema rasporedu nastave nema
Aktivnost na nastavi Tijekom izravne nastave student izvještava o tijeku izrade samostalnog rada i daje plan daljnjeg rada. Vodi diskusiju na temu rada. tijekom izravne nastave nema
Seminarski rad-pisani dio Do kraja semestra potrebno je dostaviti samostalni rad u pisanom obliku. Ocjenjuje se cjelovitost teme, razumijevanje, struktura, relevantnost literature, ispravnost citiranja, gramatička i pravopisna ispravnost teksta. do kraja semestra nema
Seminarski rad-izlaganje Ocjenjuje se jasnoća u izražavanju, korištenje stručne terminologije, raspolaganje predviđenim vremenom. na kraju semestra nema

Weekly class schedule

 1. P - Upoznavanje s modulom, načinom rada i ocjenjivanja. Uvod u EU i nacionalnu legislativu u području zaštite bilja.
 2. P – Podjela seminarskih radova i upute o izradi. Pregled popisa propisa i važnih institucija iz područja zaštite bilja. Održiva uporaba pesticida - uvod.
 3. P - Održiva uporaba pesticida. Pregled zakonodavnog okvira (Direktiva 2009/128/EZ, Direktiva 127/2009, Zakon o održivoj uporabi pesticida, NN 14/2014; Pravilnik o održivoj uporabi pesticida) i dokumenata. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 4. P - Regulativa o integriranoj i ekološkoj biljnoj proizvodnji. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 5. P - Stavljanje na tržište sredstava za zaštitu bilja. Pregled zakonodavnog okvira (Uredba 1107/2009, Uredba 1185/2009, Zakon o provedbi uredbe, NN 80/2013; Upisnik SZB). S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 6. P - Analiza Uredbe 1107/2009 sa zakonodavnog i praktičnog gledišta. S - analiza i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 7. P - Maksimalno dopuštene količine ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (Uredba 396/2005). S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 8. P - Pregled i analiza propisa o zaštiti voda. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 9. P - Potpore i poticaji u poljoprivredi. S - Analiza izrade i konzultacije po pojedinim temama seminara.
 10. P- Gost predavač iz poslovnog sektora. S - Rasprava na temu predavanja (pitanja).
 11. P - Biljno zdravstvo (prof. dr. sc. R. Bažok)
 12. P - Zaštita bilja u zajedničkoj poljoprivrednoj politici (prof. dr. sc. R. Bažok)
 13. P - Uloga zaštite bilja u proizvodnji i prometu sjemena i sadnog materijala (prof. dr. sc. R. Bažok)
 14. P - Zakoni i propisi o GMO (prof. dr. sc. R. Bažok) P - Zaštita bilja i dobra poljoprivredna praksa (prof. dr. sc. R. Bažok)
 15. S – zajedničko usmeno izlaganje seminarskog rada.

Obligatory literature

 1. Popis propisa iz biljnog zdravstva i sredstava za zaštitu bilja
 2. Propisi o održivoj uporabi pesticida
 3. Propisi o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja
 4. Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida
 5. Zakon o biljnom zdravstvu

Recommended literature

 1. Ostala aktualna legislativa u zaštiti bilja

Similar course at related universities

 • Legislation in enviromental and plant protection affairs (BOKU)

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.