Print

Uzgoj i sustavi proizvodnje mesa peradi i jaja (144549)

Course coordinator

Course description

Program predmeta omogućuje studentima stjecanje znanja iz peradarstva kao jedne od najvažnijih stočarskih grana čija se uloga u društvu ogleda kroz opskrbu ljudi hranom, druženjem s životinjama te općim unapređenjem biološke struke i znanosti.
Programski dijelovi predmeta su sljedeći:
Povezanost čovjeka i peradi kroz sociološko gospodarstvene pokazatelje s posebnim osvrtom na doprinos peradarske proizvodnje hrvatskom gospodarstvu. Posebnosti fiziološko anatomskih svojstava peradi, stanje i mogućnosti selekcije i genetičkog inženjerstva u stvaranju suvremenih linija i hibrida peradi. Uzgoj i držanje matičnih jata peradi i tehnologija reprodukcije. Mikroklimatski faktori prihvata,rasta i proizvodnje kokoši i pura. Organizacija i tehnologija proizvodnje, prerade i plasmana jaja i mesa kokoši i pura. Hranjiva vrijednost, tehnološka kakvoća i biološka sigurnost jaja i mesa peradi. Zaštita okoliša i dobrobit peradi.
Studentske vježbe omogućuju studentima svladavanje rada s uređajima za utvrđivanje kakvoće kokošjih jaja, te izračun ekonomskih pokazatelja proizvodnje. Putem seminara studenti obrađuju teme iz dobrobiti i etike uzgoja peradi.. Terenska nastava izvodi se posjetom komercijalnim farmama i pogonima za doradu i preradu peradskih proizvoda.
Polaganje ispita se provodi putem parcijalnih testova (kolokvija) znanja te po potrebi i završnim usmenim ispitom.

Type of course

ECTS: 6.00

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 2
Seminar: 14
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za razumijevanje važnosti peradarstva u gospodarstvu, tehnologije uzgoja i proizvodnje peradi, biološke sigurnosti u peradarstvu kao i zaštite zdravlja i dobrobiti peradi.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Dio vježbi izvodi se u peradnjaku s pokusnom peradi a dio u predavaonici utvrđujući kakvoću konzumnih kokošjih jaja.
 • Seminari
  Putem seminara studenti detaljnije obrađuju pojedine nastavne cjeline na osnovi od nastavnika prikupljene literature.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati glavne značajke i gospodarski položaj proizvodnje peradskog mesa i jaja Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Imenovati specifične organske sustave peradi posebice one vezane uz reprodukciju Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Opisati glavna obilježja vertikalne integracije u peradarskoj proizvodnji Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Odabrati vrstu peradi i tip hibrida obzirom na potrebu tržišta za specifičnim proizvodima Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Objasniti ulogu hranidbe u uzgoju i tovu peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Izračunati potrebe na hrani i vodi za pojedine kategorije peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prilagoditi mikroklimatske uvjete peradnjaka dobi peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Isplanirati redoslijed radnih operacije tijekom uzgoja i tova pilića, purića Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Upravljati peradarskom farmom Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu
Prilagoditi funkcioniranje peradarske farme zakonskim odredbama glede biološke sigurnosti i dobrobiti peradi Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit, seminarski rad, praktičan rad u pokusnom objektu

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe) - -
Insufficient (1)
46 45 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi* Korektivni bodovi Aktivno sudjelovanje na nastavi korigira ocjenu naviše
Insufficient (1)
30 1
Seminarski rad 25 Struktura sadržaj pisanog rada 50%
Uvjerljivost prezentacije 50%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
14 25 1
Parcijalni ispit (PI -1) 25 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 25 1
Parcijalni ispit (PI-2) 25 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 25 1
(Nadoknada)** (25%) -
Insufficient (1)
- (25) (1)
Usmeni ispit(U) 25 60 - 70%
71 – 80%
81 – 90%
91 – 100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI)/4 60 180 6

*Studenti su obavezni zaraditi minimalno 3 ECTS boda kao preduvijet za izlazak na završni usmeni ispit
** Jedan bod moguće je nadoknaditi izradom samostalnog zadatka

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad s određenom temom ili po izboru studenta, a vezano uz programski sadržaj predmeta studenti zadužuju samostalno ili grupno (3-5 studenata ovisno o studiskoj grupi) na početku semesta. Pisani rad predaju na pregled dva tjedna prije izlaganja. Korigirani rad se predaje neposredno prije prezentavije i izlaganja. Izlagannje seminarskih radova održava se u 9., 10., 14. i 15. tjednu nastave po dogovorenom tematskom rasporedu. Svaki student pojedinačno izlaže rad ili dio grupnog rada. Ocjenjuje se razumijevanje sadržaja oblikovanje rada i prezentacije (power point), vještine prezentacije, kritičnost i analitičnost problematike te sposobnost zaključivanja. 9. tjedan 10. tjedan 14. tjedan 15. tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI-1) Ispit, programski obuhvaća ulogu i značaj peradarstva u hrvatskom gospodarstvu. Stanje i mogućnosti molekularne genetike u stvaranju pasmina i hibrida peradi. Posebnosti anatomije peradi, fiziologija probave i stvaranja jajeta. Tehnika i uvjeti inkubacije te njihov utjecaj na kakvoću i biološku sigurnost jednodnevnog podmlatka peradi. Mikroklimatski faktori prihvata jednodnevne peradi, rasta podmlatka i proizvodnje kokoši i pura. Ispit je pismeni putem kolokvija. 6. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Parcijalni ispit 2 (PI-2) Ispit programski obuhvaća građu, kemijski sastav i hranjiva vrijednost jaja i mesa peradi te parametre njihove tehnološke kakvoće. Organizacija i tehnologija proizvodnje konzumnih kokošjih jaja. Organizacija i Dobrobit peradi i biološka sigurnost. Ispit je pismeni putem kolokvija. 11. tjedan Moguća putem zasebnog pisanja ispita (1ECTS)
Nadoknada (samostalni zadatak) Student treba ostvariti nužna 3 ECTS boda za izlazak na usmeni ispit, a ukoliko ne, može nadoknaditi izradom samostalnog rada određenog iz programskog sardržaja predmeta. Tijekom ispitnih rokova prije usmenog ispita -
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit sastoji se od pet pitanja prema programskim cjelinama predmeta. Uvažava se evaluacija aktinosti tijekom nastave (+++) Testira se znanje usvojenosti teorije, činjenica analitičnost, kritičnost i identificiranje praktičnih problema. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. P- Povezanost čovjeka i peradi kroz sociološko-gospodarstvene pokazatelje, uloga znanosti u peradarskoj proizvodnji, uloga i značaj peradarstva u hrvatskom gospodarstvu. Stanje i mogućnosti molekularne genetike u stvaranju pasmina i hibrida peradi.
 2. P- Posebnosti anatomije peradi, fiziologija probave i stvaranja jajeta.
 3. P- Mikroklimatski faktori prihvata jednodnevne peradi, rasta podmlatka i proizvodnje kokoši i pura.
 4. P-Značaj i načini uzgoja i držanja matičnih jata lakih i teških tipova kokoši i pura.
 5. P- Tehnologija uzgoja, hranidba i očuvanje zdravlja matičnih jata peradi.
 6. P- Tehnika i uvjeti inkubacije te njihov utjecaj na kakvoću i biološku sigurnost jednodnevnog podmlatka peradi. I međuispit (kolokvij I)
 7. P-Građa, kemijski sastav i hranjiva vrijednost jaja i mesa peradi te parametri njihove tehnološke kakvoće.
 8. P- Vanjska i unutarnja kakvoća kokošjih jaja.
 9. S-Načini osiguranja kakvoće i biološke sigurnosti mesa i jaja.
 10. S-Dizajnirana jaja.
 11. P- Organizacija i tehnologija proizvodnje konzumnih kokošjih jaja. II međuispit (kolokvij II)
 12. P- Organizacija i tehnologija tova pilića i pura. V- Kalkulacije u proizvodnji peradskog mesa.
 13. V-terenska nastava na peradarskim farmama i klaonicama peradi.
 14. S-Zakoni iz područja peradarstva, dobrobiti životinja i biološke sigurnosti.
 15. S-Planiranje, praćenje i evaluacija rada peradskih farmi. Usmeni ispit

Obligatory literature

 1. Gordana Kralik, Elizabeta Has-schon, D.Kralik, Marcela Šperanda: Peradarstvo, biološki i zootehnički principi, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek 2008.
 2. Marija Vučemilo: Higijena i bioekologija u peradarstvu, Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2008.

Recommended literature

 1. Vlatko Rupić: Higijena smještaja i držanja domaćih životinja, Zrinski, Čakovec 2011.
 2. Mužic S.: Proizvodnja kokošjih jaja, zadružni savez, zagreb 1999.
 3. Nemanić J.; Ž.Berić: Peradarstvo, Nakladni zavod Globus, Zagreb 1995.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.