Print

Poljoprivredno savjetodavstvo u fitomedicini (169426)

Course coordinator

Course description

Poljoprivredno savjetodavstvo ima dugu povijest. Značajno je jer se temelji na obrazovanju odraslih, razvoju komunikacijskih vještina te ruralnom razvoju države. Usko je povezano s prijenosom znanja poljoprivrednih istraživanja na poljoprivrednu proizvodnju. Fitomedicina kao znanstvena disciplina postaje sve zahtjevnija prema optimalizaciji uporabe pesticida i uvođenju novih metoda suzbijanja štetnih organizama s ciljem zaštite okoliša. Mjesto fitomedicine u suvremenoj održivoj poljoprivrednoj proizvodnji je značajno, a ono ne može biti stabilno bez razvoja savjetodavstva koje će ga unaprijediti. Od svih poljoprivrednih grana u smislu unaprjeđenja proizvodnje savjeti iz fitomedicine zauzimaju značajno mjesto, danas oni nisu samo to već doprinose i zaštiti okoliša od pesticida u ruralnom prostoru. Cilj predmeta je studentima osigurati upoznavanje s načelima poljoprivrednog savjetodavstva primjenjivijim u fitomedicini kao specifičnoj grani poljoprivrede koja ima kompleksan utjecaj na zdravlje ljudi, životinja, biljaka i okoliša.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 14
Practicum: 10
Seminar: 6

Lecturer
Grading

Sufficient (2): 60 - 70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Nakon odslušanog i položenog modula student će moći primijeniti stečena znanja u teoriji i praksi. Stečenim znanjima moći će argumentirati i riješiti problem primjenom savjetodavnih metoda. Stečena znanja studenti će koristiti u obavljanju osnovnih poslova zaštite poljoprivrednih kultura na gospodarstvima. Također će stečena znanja koristiti u prijenosu novih spoznaja od znanosti, savjetodavnim metodama do proizvođača s ciljem unaprjeđenja proizvodnje i zaštite zdravlja ljudi, životinja i okoliša.

Types of instruction

 • Predavanja
  Predavanja se izvode klasičnim metodama i uz pomoć suvremenih tehničkih pomagala s ciljem što učinkovitijeg prijenosa znanja studentima.
 • Vježbe u praktikumu
  Vježbe u praktikumu i na polju održavaju se u grupama od 10 do 12 studenata gdje studenti uz pomoć nastavnika i suradnika u nastavi te uz pomoć iskusnih savjetodavaca iz područja fitomedicine participiraju i vježbaju metode savjetodavstva. Studenti će na vježbama odabrati jednu novu praksu (rješenje koje treba prenijeti proizvođaču) čiji će prijenos krajnjem korisniku evaluirati izradom eseja o unaprijeđeniju proizvođačeve prakse. Težit će se da vježbe i izrada seminara budu izvođene u malim grupama.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti razvoj savjetodavstva s posebnim naglaskom na fitomedicinu. Pismeni, prisustvovanje vježbama
Poznavanje osnovnih principa i metoda poljoprivrednog savjetodavstva u fitomedicini., Pismeni, prisustvovanje vježbama, izrada eseja
Poznavanje etike i odgovornosti sudionika u savjetodavnom procesu. Pismeni, prisustvovanje vježbama, seminarski rad
Determiniranje pojmova zaštita, nadzor, suzbijanje i međuovisnost u fitomedicini. Pismeni, prisustvovanje vježbama, seminarski rad
Objasniti i primjenjivati dobru agronomsku praksu u fitomedicini. Pismeni, prisustvovanje vježbama, seminarski rad
Koristiti participativan pristup u edukaciji odraslih osoba. Prisustvovanje vježbama, izrada eseja.

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik je dužan prilagoditi i prenijeti svoje stručno znanje o poljoprivrednom savjetodavstvu, značaju zaštita bilja, nadzoru, suzbijanju štetnih organizama i međuovisnosti sudionika u fitomedicini. Nastavnikova obaveza je objasniti studentima osnovna načela dobre agronomske prakse u fitomedicini sukladno propisanim programom za diplomski studij Fitomedicine. Nastavnik mora ovladati suvremenim psihološko-pedagoškim i didaktičko-metodičkim spoznajama o procesima učenja i oblicima podučavanja. Nastava se provodi predavanjima, ali i drugim metodičkim postupcima: auditornim vježbama, seminarima i izradi eseja. Nastavnik, osim neposrednog rada u redovitoj nastavi prati i vrednuje studentov napredak, organizira, sastavlja i održava kolokvije i ispite znanja te pomaže i ocjenjuje izradu eseja. Vodi evidenciju izostanaka s vježbi i izrade seminara i eseja. Uz navedeni rad vezani su i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi, kao što su ispravljanje testova, eseja, pismenih, završnih i diplomskih radova. Nastavnik je obavezan dati i pripremiti podatke za statističke preglede norme sati, godišnje izvještaje i ostalo.

Students' obligations

Studenti su obavezni redovito pohađati vježbe i seminare. Uvjet za potpis su uredno obavljene vježbe izrađen seminarski rad i esej. Moguća su najviše dva izostanka s vježbi. Studentovo prepisivanje ili korištenje nedozvoljenih pomagala tijekom provjere znanja najstrože se kažnjavaju i mogu dovesti do toga da se student isključi iz nastavnog procesa na način da mu se ne daje potpis o uredno izvršenim obavezama. Student je za stjecanje kompetencija obavezan izraditi esej o unaprjeđenju proizvođačevog znanja i prakse iz fitomedicine nakon završenog savjetodavnog procesa. Obaveza studenata na nastavi, vježbama, terenu i u polju je da ne ometa nastavni proces i nastavnika te da održava kolegijalnosti prema svim sudionicima kao i etička načela između sudionika u savjetodavnom procesu

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pismeni ispit 50 <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
14 45 1,5
Izrada eseja o unaprjeđenju proizvođačeve prakse tijekom i nakon savjetodavnog procesa. Pismeno i usmeno izlaganje 25 5 15 0,5
Izrada seminarskog rada. Pismeno i usmeno izlaganje. 25 15 0,5
Prisustvovanje vježbama, razmjena iskustava sa savjetodavcima na terenu. Uvjet za upis ocjene 5 15 0,5
UKUPNO 100% 60-100% 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Izrada eseja o unaprjeđenju proizvođačeve prakse tijekom i nakon savjetodavnog procesa. Pismeno i usmeno izlaganje Prosječna ocjena usmenog izlaganja i pisanog eseja
Izrada seminarskog rada. Pismeno i usmeno izlaganje. Prosječna ocjena usmenog izlaganja i pisanog seminara

Weekly class schedule

 1. P- Uvod u modul. Upoznavanje studenata s pravima i obvezama, ciljem modula, sadržajem i načinima provjere znanja. Upoznavanje s razvojem savjetodavstvstva kao međudisciplinarne znanstvene discipline s naglaskom na njegovom mjestu u fitomedicini.
 2. P- Objasniti osnovne principe i metode poljoprivrednog savjetodavstva primjenjive u fitomedicini. Metode za savjetodavstvo kroz fomiranje grupe. Individualno savjetodavstvo.
 3. P- Objasniti osnovne principe i metode poljoprivrednog savjetodavstva primjenjive u fitomedicini. Metode za korištenje masovnih medija i kombinirane metode.
 4. P- Upoznavanje s osnovnim etičkim načelima i odgovornostima sudionika u savjetodavnom procesu u fitomedicini. Komunikacija. Elementi komunikacijskog procesa. Interpersonalna komunikacija. Odgovornost koja se pojavljuje u komunikaciji i prijenosu znanja prema krajnjem korisniku u fitomedicini.
 5. P- Objasniti primjerima i raščlaniti pojmove zaštita bilja, nadzor, suzbijanje i međuovisnost sudionika u fitomedicini.
 6. P- Objasniti osnovna načela dobre agronomske prakse u zaštiti bilja.
 7. P- Participativan pristup kod edukacije odraslih osoba na primjeru "Škole u polju". Upoznavanje sa načelima "Škole u polju";. Determiniranje osobina i uloge voditelja "Škole u polju".
 8. V- Korištenje pojedinih metoda savjetodavnog rada u fitomedicini kroz rad sa savjetodavcima i korisnicima znanja na terenu. Posjet savjetodavnoj službi.
 9. V- Korištenje pojedinih metoda savjetodavnog rada u fitomedicini kroz rad sa savjetodavcima i korisnicima znanja na terenu. Posjet savjetodavnoj službi.
 10. V- Evaluacija edukacije savjetodavca i proizvođača. Izrada eseja o napredovanju proizvođača. Izrada upitnika za ocjenu tečaja/predavanja, poljoprivrednog savjetnika/ce.
 11. V- Obrazovanje odraslih. Formalno/neformalno učenje. Učinkovito podučavanje. Metode izrade nastavnog plana "Škole u polju".
 12. V- Metode odabira sudionika i principi komunikacije sa sudionicima edukacije s participativnim sudjelovanjem. Izrada vegetacijskog kalendara. Pripremanje obrazaca za skupljanje podataka za analizu agroekološkog sustava. Primjena metoda za mjerenje napretka u znanju i vještinama nakon jednog vegetacijskog ciklusa (T-tablica, slika prije i slika poslije, zamjena uloga, priprema obrasca za ocjenjivanje).
 13. S- Izlaganje seminarski radova, rasprava i ocjenjivanje.
 14. S- Izlaganje seminarski radova, rasprava i ocjenjivanje.
 15. S- Izlaganje seminarski radova, rasprava i ocjenjivanje.

Obligatory literature

 1. Albrecht, H. (1989/1990.): Agricultural Extension. Vol. 1 (1989): Basic Methods and Concepts. Vol. 2 (1990.): Examples and Background Materials. Rural Development Series BMZ/GTZ.
 2. Bažok, R., Kos, T. (2013.): Vodič za voditelje "Škole u polju". Priručnik tiskan u sklopu projekta „Enhancement of collaboration between science, industry and farmers: Technology transfer for integrated pest management (IPM) in sugar beet as the way to improve farmer’s income and reduce pesticide use” (IPA 2007/HR/16IPO/001-040511).
 3. Igrc Barčić, J., Maceljski, M. (2001.): Ekološki prihvatljiva zaštita bilja od štetnika, Zrinski, Čakovec.

Recommended literature

 1. Cees L. Van Den Ban, A. W. (2004). Communication for rural inovation: Rethinking agricultural extension. Blackwell Publishing.Oxford. UK.
 2. Preporučene internet stranice

Similar course at related universities

 • Savjetodavna služba u zaštiti bilja, Sveučilište u Osijeku, Poljoprivredni fakultet
 • Curriculum design and instructions, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois
 • Methods of Teaching Agricultural Education, Purdue University, West Lafayette, Indiana

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.