Print

Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)

Course coordinator

Course description

Proizvodnja hrane i drugih poljoprivrednih proizvoda izravno ovisi o biljnim genetskim izvorima iskorištenima u svrhu oplemenjivanja novih, visokoprinosnih kultivara, visoke kakvoće i otpornih na bolesti. Svrha modula je upoznati studente s teoretskom osnovom i praktičnim metodama očuvanja održive upotrebe biljnih genetskih izvora. Predavanja će obuhvatiti značenje bioraznolikosti i agrobioraznolikosti i njihovu ulogu u ekosustavima, evoluciju i raznolikosti kultiviranih biljnih vrsta, upotrebu biljnih genetskih izvora, genetsku eroziju, strategije očuvanja kao i prikupljanje i očuvanje biljnih genetskih izvora. Studenti će se upoznati s praktičnim aspektima rada banaka biljnih gena uključujući opis i procjenu svojstava kao i dokumentaciju primki.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Biljne znanosti (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 12
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti dobivaju detaljna saznanja o teoretskim i praktičnim aspektima očuvanja i održive upotrebe biljnih genetskih izvora.

Types of instruction

 • Auditorne vježbe
  studenti se upoznaju s metodama očuvanja biljnih genetskih izvora
 • Seminari
  kroz seminare studenti se upoznaju sa strukturom baza podataka te mogućnostima i načinima njihovog pretraživanja, te očuvanjem biljnih genetskih izvora u Republici Hrvatskoj

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati sastavnice biološke raznolikosti, objasniti strukturu biljnih genetskih izvora, te njihove vrijednosti i razloge za očuvanje Usmeno i pismeno
Objasniti uzroke i posljedice genetskog uskog grla, genetske ranjivosti i genetske erozije, te dati primjere neracionalne upotrebe biljnih genetskih izvora Usmeno i pismeno
Analizirati evoluciju kulturnih biljnih vrsta na temelju centara podrijetla, centara raznolikosti i načina rasprostiranja Usmeno i pismeno
Osmisliti strategiju očuvanja biljnih genetskih izvora imajući na umu biološka svojstva vrste odnosno biljnog materijala Usmeno i pismeno
Utvrditi ciljeve i zadatke banaka biljnih gena, organizirati ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora, provesti opis i procjenu svojstava primki, koristiti dokumentacijsko-informacijski sustav u bankama biljnih gena, te objasniti metode pospješivanja upotrebe biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja Usmeno i pismeno

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, auditornih vježbi i seminara.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja - Pismeni ispit 50% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
Usvojenost programskog sadržaja - Usmeni ispit 50 % <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 90 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Weekly class schedule

 1. Sastavnice biološke raznolikosti (P): uvod u modul; biološka raznolikost - definicija i sastavnice; raznolikost ekosustava; raznolikost vrsta; unutarvrsna raznolikost; razine ekološke organizacije; ugroženost staništa; zaštićena područja.
 2. Raznolikost vrsta (P): raznolikost vrsta; nomenklatura i klasifikacija; broj biljnih vrsta na Zemlji; endemizam; kriteriji procjene i kategorije ugroženosti biljnih vrsta; Crvena knjiga; zaštićene svojte; endemi hrvatske flore .
 3. Unutarvrsna raznolikost (P): biljni genetski izvori za prehranu i poljodjelstvo; analiza biljne raznolikosti na morfološkoj, agronomskoj i genetskoj razini; struktura biljnih genetskih izvora; vrijednost biljnih genetskih izvora i razlozi za očuvanje.
 4. Tendencije razvitka moderne poljoprivrede (P): tendencije razvitka moderne poljoprivrede; gubitak biljnih genetskih izvora; genetsko usko grlo; genetska ranjivost; opasnosti od genetske ranjivosti; uzroci genetske erozije; promjene poljodjelske prakse
 5. Kulture koje prehranjuju čovječanstvo (P): broj biljnih vrsta na Zemlji; gospodarski važne biljne vrste; glavne, sporedne i zapostavljene kulture; regionalno važne prehrambene kulture; izdržavajuće i isplative kulture; neracionalna upotreba biljnih genetskih izvora.
 6. Evolucija kulturnih biljnih vrsta (P): udomaćenje kulturnih biljnih vrsta; centri podrijetla kulturnih biljnih vrsta po N. I. Vavilovu; centri raznolikosti; centri i ne-centri po J. R. Harlanu; klasifikacija kultura na temelju centara podrijetla i načina rasprostranjenja.
 7. Strategije očuvanja biljnih genetskih izvora (P): izbor strategije očuvanja biljnih genetskih izvora; način razmnažanja; način spolnog razmnažanja; tip sjemena; očuvanje ex situ; očuvanje in situ; genetska erozija i održiva upotreba biljnih genetskih izvora.
 8. Očuvanje ex situ (A): čuvanje sjemena; kategorije sjemenskih kolekcija; postupci sa sjemenom unutar banaka gena; čuvanje in vitro; krioprezervacija; čuvanje DNA; poljske banke gena; čuvanje polena.
 9. Očuvanje in situ (A): prednosti i nedostaci očuvanja biljnih genetskih izvora in situ; genetski rezervati; nacionalni parkovi i zaštićena područja; očuvanje inter situ; očuvanje primitivnih varijeteta unutar tradicionalnih poljodjelskih sustava.
 10. Ciljevi i zadaci banaka biljnih gena (P): ciljevi i zadaci banaka biljnih gena; ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora; prikupljačke ekspedicije; etnobotanička istraživanja; tradicionalno poznavanje i upotreba biljnih vrsta; tradicionalno poljodjelstvo.
 11. Opis i procjena svojstava primki (P): opis i procjena svojstava primki; kvalitativna i kvantitativna svojstva; liste deskriptora; svojstva i kategorije; analiza primki na morfološkoj, agronomskoj, biokemijskoj i molekularnoj razini.
 12. Dokumentacijsko-informacijski sustav u bankama biljnih gena (S): struktura baza podataka; svjetski informacijski sustav o biljnim genetskim izvorima; internacionalne i nacionalne baze podataka; hrvatska baza podataka o biljnim genetskim izvorima; pretraživanje baza podataka.
 13. Upotreba biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja (P): upotreba biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja; izvori poželjnih gena; metode upotrebe egzotične germplazme u oplemenjivanju; studije slučaja: uspješna upotreba divljih srodnika kultiviranih biljnih vrsta u oplemenjivanju bilja.
 14. Pospješivanje upotrebe biljnih genetskih izvora (A): razlozi nedovoljnog korištenja prikupljenih biljnih genetskih izvora u oplemenjivanju bilja; predoplemenjivanje; introgresija i inkorporacija; izrada sržnih kolekcija - metode i strategije odabira.
 15. Biljni genetski izvori u Hrvatskoj (S): očuvanje biljnih genetskih izvora u RH; zakonodavstvo i međunarodni ugovori; Povjerenstvo za biljne genetske resurse RH; Nacionalni program očuvanja biljnih genetskih izvora; radne skupine

Obligatory literature

 1. Karlović, Ksenija, Dejdar, V., Kolak, I., Šatović, Z. (2001). Varijabilnost morfoloških i agronomskih svojstava primki bosiljka (Ocimum spp.). –u: Sjemenarstvo, 5-6: 335-343.
 2. Kolak, I., Šatović, Z. (1996). Očuvanje biljnih genetskih izvora. –u: Sjemenarstvo, 5-6: 423-432.
 3. Kolak, I., Šatović, Z., Rukavina, H. (1996). Banka biljnih gena u informacijsko-komunikacijskim sustavima. –u: Sjemenarstvo, 3-4: 253-260.
 4. Orlandini, S., Kolak, I., Šatović, Z., Rukavina, H. (1996). Prikupljanje germplazme krupnosjemenih mahunarki za potrebe hrvatske banke biljnih gena. –u: Sjemenarstvo, 5-6: 399-415
 5. Šatović, Z., Kolak, I. (1995). Međunarodno zakonodavstvo s područja zaštite biološke raznolikosti: Program za 21. stoljeće i Konvencija o biološkoj raznolikosti. –u: Sjemenarstvo, 6: 485-516.

Recommended literature

 1. Ellis, R.H., Hong,T.D., Roberts, E.H. (1985). Handbook of seed technology for genebanks (2 Vol.). Rome: IBPGR.
 2. The state of the world&#39;s plant genetic resources for food and agriculture: 2nd report of the World&#39;s plant genetic resources for food and agriculture.(2010). Rome : FAO .
 3. Fowler, C., Mooney, P. (1990). Shattering food, politics, and the loss of genetic diversity. Tuscon: University of Arizona Press.
 4. Frankel, O.H., Brown, A.H.D., Burdon, J.J. (1995). The conservation of plant biodiversity. Cambridge: Cambridge University Press.
 5. Guarino, L., Ramanatha Rao, V., Reid, R. eds. (1995). Collecting plant genetic diversity: technical guidelines. Wallingford: CAB International.

Similar course at related universities

 • Evolution of Crop Plants, University of Davis
 • Plant Genetic Conservation, The University of Birmingham

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.