Print

Hranidba svinja (116758)

Course coordinator

Course description

Troškovi hranidbe u cijeni koštanja kilograma proizvedene svinjetine najveća su stavka (60-70%). Zbog toga je važno upoznati studente kako ostvariti visoku proizvodnju uz što niže troškove hranidbe. Studenti će dobiti spoznaje o specifičnostima hranjivih tvari i njihovog iskorištenja (biodostupnosti) iz krmiva u mladih i odraslih svinja. Izučiti će se mikotoksini i antinutritivne tvari u hrani, a zatim uloga prerade na njenu kakvoću i hranjivost. Upoznat će se s potrebama svinja na hranjivim tvarima u pojedinim proizvodnim fazama života sukladno anatomsko-fiziološkim osobitostima probavnog trakta. Izučiti će se učinci dodataka na iskorištenje hranjivih tvari, intestinalne bakterije, potporu imunosti i kakvoći svinjskog mesa. Prema NRC 1998., potrebe će se izračunati sukladno visini i sastavu prirasta, broju prasadi u leglu i proizvodnji sperme, te uvjetima proizvodnje uz očuvanje okoline i poštivanje dobrobiti životinja. Slijedi primijenjena hranidba (sastavljanje krmnih smjesa) prasadi, svinja u tovu, rasplodnog podmlatka, te krmača i nerastova U sklopu terenske nastave posjetit će svinjogojsku farmu i TSH. Linearno programiranje krmnih smjesa za svinje bit će tema vježbi u praktikumu.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Auditory exercises: 12
Seminar: 8

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 61-70 %
Good (3): 71 - 80 %
Very good (4): 81- 90 %
Excellent (5): 91 - 100 %

Conditions for obtaining signature

Pohađanje nastave (predavanja, seminari i vježbe). Tolerira se 20 % opravdanih izostanaka.
Pozitivna ocjena iz seminarskog rada.

General competencies

Predmet osposobljava studenta za razumijevanje hranjivih tvari što će ga osposobiti za samostalno donošenje odluke u procjeni hranjivosti krmiva i potreba svinja, te sastavljanje ekonomičnih krmnih smjesa za svinje bez zagađenja okoline i poštivanje dobrobiti svinja.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  Izračunavanje hranidbenih potreba i hranjive vrijednosti hrane za pojedine kategorije svinja. Računske vježbe praktičnog sastavljanja krmnih smjesa i predmješavina za svinje. Stjecanje vještina samostalne formulacije obroka svinje.
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti centralnu ulogu probave i metabolizma u procjeni hranjivosti krmiva i potrebe svinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati najvažnije osobine krmiva koja se koriste u hranidbi svinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Izračunati potrebe različitih kategorija svinja za pojedinim hranjivim tvarima i energijom Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Istaći razlike između korištenih hranidbenih normativa Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati utjecaj hranidbe na dobrobit životinja, ljudi i okoliš Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Kreirati krmne smjese za sve kategorije svinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit
Obrazložiti utjecaj hranidbe na tehnološka, organoleptička i nutritivna svojstva mesa i masti svinja Sudjelovanje u raspravama, seminarski rad. pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja i vježbi, te vođenje terenske nastave

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi.
Izrada i prezentacija seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja + vježbe); Aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 52 45; 25 0,5
Seminarski rad 20% 8 20 0,5
Parcijalni ispit (1) 25 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 25 1,5
Parcijalni ispit (2) 25 <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 25 1,5
Usmeni ispit 30 % <60 %
61-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 40 2
UKUPNO 100 % 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Aktivno sudjelovanje na nastavi Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i rješavanju problema. Prati se usvajanje znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, te samostalnog i timskog rada u rješavanju radnih zadataka. Kontinuirano tijekom nastave Moguća putem samostalnog zadatka
Izrada seminara Seminarski rad s određenom temom ili po izboru studenta, vezan uz programski sadržaj modula. Izvodi se samostalno uz javnu prezentaciju. Prema satnici Nije moguća

Weekly class schedule

 1. Specifičnosti probavnog trakta u svinja
 2. metabolički procesi u svinja
 3. Biodostupnost pojedinih hranjivih tvari iz krmiva
 4. Potrebe na hranjivim tvarima s obzirom na visinu proizvodnje i uvjete u kojima se proizvodnja odvija
 5. Iskorištenje hranjivih tvari iz krmiva za svinje – seminari
 6. Mogućnosti smanjenja onečišćenja okoliša s obzirom na izbor i povećanje probavljivosti krmiva, način hranjenja, fizičku formu obroka, te upotreba pospješivača probave
 7. Vrste krmiva koja se koriste u hranidbi svinja s obzirom na anatomsko-fiziološke osobitosti probavnog trakta svinja
 8. Mikroskopska analiza krmiva za svinje
 9. Izračunavanje energetske vrijednosti krmiva i krmnih smjesa
 10. Hranidba pojedinih kategorija svinja (nazimica, bređih krmača, krmača u laktaciji, nerastova, sisajuće prasadi, odbijene prasadi i svinja u tovu)
 11. Sastavljanje krmnih smjesa i premiksa za sve kategorije svinja
 12. Vrsta hrane i njezin utjecaj na kakvoću mesa
 13. Utjecaj hranidbe na kakvoću mesa – seminari
 14. Utjecaj hranidbe na tehnološka organoleptička i nutritivna svojstva mesa i masti (oksidativna stabilnost, strukturna svojstva, glikolitički potencijal, sadržaj masti i masnokiselinski sastav)
 15. Ukoliko je moguće terenska nastava ili ispit odnosno međuispit ovisno o načinu polaganja

Obligatory literature

 1. M. Domaćinović, Z. Antunović, E. Džomba, A. Opačak, M. Baban, S. Mužic: Specijalna hranidba domaćih životinja, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, (2015)
 2. Uremović Marija, Uremović Z. (1997): Svinjogojstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
 3. Uremović Z. Marija Uremović, Vesna Pavić, B. Mioč, S. Mužic, Z. Janječić: Stočarstvo, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2002
 4. Darko Grbeša: Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2004.
 5. Kovčin, S. (2000): Ishrana svinja, Stylos, Novi Sad

Recommended literature

 1. Bedford, M. R., Choct, M., O'Neill, H. M. 2016. Nutrition Experiments in Pigs and Poultry. A Practical Guide. CAB International pages 1-155
 2. Close, W.H. and D.J.A. Cole.2001. Nutrition of Sows and Boars, Nottingham University Press, Nottingham, UK. str. 377.
 3. English, P.R., Fowler, V.R., S. Baxter,B. Smith.1996. The Growing and Finishing Pig. Farming Press, Ipswich, Uk, str. 555.
 4. Gadd, J. 2003. Pig Production Problems. Nottingham University Press, Nottingham, UK str. 591.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.