Print

Primijenjena herbologija (169205)

Course coordinator

Course description

Glavni cilj predmeta je integriranje i apliciranje znanja stečenih iz predmeta Osnove herbologije i Herbicidi. Nastavni program obuhvaća principe suzbijanja korova po skupinama kultura (višegodišnje, ratarske i povrćarske kulture). Principi suzbijanja korova u pojedinoj skupini kultura obuhvaćaju upoznavanje direktnih i indirektnih šteta koje uzrokuju korovi. Ovisno o kulturi, obrađuju se osnovne spoznaje o specifičnim značajkama kompeticijskih odnosa. Sadržaj principa suzbijanja korova po pojedinim skupinama kultura obuhvaća integraciju kemijskih i nekemijskih mjera borbe.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Fitomedicina (Compulsory course, 6 semester, 3 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Redovito pohađanje nastave (max. tri izostanka).

General competencies

Student stječe tehničko znanje i vještinu apliciranja osnovnih spoznaja o suzbijanju korova u tehnologiji uzgoja pojedine kulture (višegodišnje, ratarske i povrćarske). Također, stječe temelje za daljnje učenje i specijalizaciju u istom području. Kompetentan je za rad na vlastitom gospodarstvu ili kao savjetnik drugim proizvođačima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati kompeticijske sposobnosti (morfološke i ekološke značajke) kulture i povezati s kritičnim razdobljem zakorovljenosti. Pisani i usmeni završni ispit
Klasificirati i objasniti problematiku suzbijanja korova u povrću. Pisani i usmeni završni ispit
Navesti prednosti i nedostatke pojedinih načina održavanja tla u višegodišnjim nasadima. Pisani i usmeni završni ispit
Integrirati suzbijanje korova u tehnologiju uzgoja kulture. Pisani i usmeni završni ispit
Opisati direktne i indirektne šteta od korova u pojedinoj kulturi. Pisani i usmeni završni ispit

Working methods

Teachers' obligations

-upoznavanje studenta s ciljevima i ishodima učenja (ukupno za predmet i za pojedine nastavne cjeline), kriterijima i načinima ocjenjivanja,
-planiranje izravne nastave i aktivnosti studenta,
-priprema predavanja, testova i dr.,
-dostavljanje nastavnih materijala (prezentacija, separata i sl.) putem Merlina,
-ocjenjivanje studenata,
-evidencija studenata prema:
-pohađanju nastave
-aktivnosti na nastavi
-održavanje ispita
- održavanje konzultacija (usmeno i putem e-maila)

Students' obligations

-redovito pohađanje nastave i vježbi,
-aktivno sudjelovanje na nastavi,
-polaganje pisanog i usmenog završnog ispita,
-etično ponašanje.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 10 (0 izost.); 8 (1 izost.); 5 (2 izost.) -
-
-
-
-
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
30 30 1
Završni pisani ispit 25 0
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 20 0,5
Završni usmeni ispit 65 0
39-45
46-52
53-59
60-65
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
- 40 1,5
UKUPNO 100 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave Evidencija pohađanja nastave. Dopuštena su maksimalno tri izostanka. prema rasporedu nastave nema
Završni pisani ispit Provjera načelnog poznavanja nastavnog sadržaja. Pozitivno ocjenjen pisani ispit uvjet je za pristupanje usmenom ispitu. redovni ispitni rokovi nema
Završni usmeni ispit Ispitom se testiraju ishodi učenja pojedinih nastavnih jedinica. redovni ispitni rokovi nema

Weekly class schedule

 1. P-Uvod u predmet. Upoznavanje sa sadržajem predmeta, ishodima učenja, načinom rada i ocjenjivanja i pravilima ponašanja. Statistički pregled poljoprivredne proizvodnje u RH (zastupljenost pojedinih kultura).
 2. P- Principi suzbijanja korova u višegodišnjim nasadima: važnost poznavanja sezonske dinamike nicanja u nasadu; direktne i indirektne štete; kompeticijski odnosi višegodišnjih kultura i korova u mladom i etabliranom nasadu; načini održavanja tla u višegodišnjim nasadima.
 3. P- Prednosti i nedostaci pojedinih načina održavanja tla (obrada tla, zatravljivanje, košnja i malčiranje). Kemijsko suzbijanje korova u drvenastim kulturama: pregled registriranih herbicida i specifičnosti primjene u mladim i etabliranim višegodišnjim nasadima; mjere i važnost suzbijanja korova prije podizanja nasada.
 4. P- Prikaz problematike suzbijanja korova u povrću s različitih gledišta (načina i cilja uzgoja; vremena sjetve/sadnje; područja uzgoja; ograničenog izbora herbicida i dr.). Štete od korova u proizvodnji povrća, kompeticijske sposobnosti povrćarskih kultura. Mogućnosti suzbijanja nekemijskim mjerama.
 5. P- Principi suzbijanja korova u kupusnjačama ovisno o cilju i načinu uzgoja.
 6. P- Principi suzbijanja korova u luku ovisno o cilju i načinu uzgoja.
 7. P- Principi suzbijanja korova u strnim žitaricama. Specifičnosti korovne flore i kritično razdoblje zakorovljenosti. Direktne i indirektne štete. Pregled registriranih herbicida.
 8. P- Principi suzbijanja korova u kukuruzu. Specifičnosti korovne flore i kritično razdoblje zakorovljenosti. Pregled registriranih herbicida.
 9. P- Principi suzbijanja korova u šećernoj repi. Kompeticijske sposobnosti šećerne repe. Specifičnosti korovne flore i kritično razdoblje zakorovljenosti. Pregled registriranih herbicida.
 10. P- Principi suzbijanja korova u suncokretu, soji i uljanoj repici. Specifičnosti korovne flore i kritično razdoblje zakorovljenosti. Pregled registriranih herbicida.
 11. T- Upoznavanje trajnih nasada i korovne flore (Jazbina).
 12. T- Upoznavanje proizvodnje povrća na OPG-u
 13. T - Upoznavanje ozimih ratarskih kultura i korovne flore (Pokušalište Šašinovec).
 14. T - Upoznavanje jarih ratarskih kultura i korovne flore (Pokušalište Šašinovec).
 15. T- Upoznavanje s poljskim pokusima Zavoda za herbologiju.

Preconditions

Obligatory literature

 1. Ostojić, Z. (2006). Mjere borbe protiv korova. U: Štetočinje vinove loze. 259-273, Zrinski, Čakovec
 2. Ostojić, Z. i Barić K. (2004). Odabrana poglavlja. U: Štetočinje povrća, Zrinski. Čakovec
 3. Interna skripta – odabrani znanstveni i stručni radovi nastavnika (dostupna na Merlinu)
 4. Barić K., Ostojić Z. (2017). Herbicidi. U: Pregled sredstava za zaštitu bilja u Hrvatskoj za 2017. godinu. Glasilo biljne zaštite, 1-2: 225-285

Similar course at related universities

 • Principles and methods in weed control, BOKU
 • Applied Weed Science, Universität Göttingen

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.