Print

Razvoj strojeva i opreme u poljoprivredi (132870)

Course coordinator

Course description

U današnje vrijeme rad u području poljoprivredne tehnike i tehnologije je nezamisliv bez poznavanja i razumijevanja osnova fizike, kemije i matematike. Program modula Razvoj opreme i strojeva u poljoprivredi obuhvaća osnove razvoja strojeva i opreme u poljoprivrednoj tehnici, razvoj i primjenu linija za izgaranje biomase, kao i razvoj novih tehnika za postupke poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda.
Programski dijelovi modula obuhvaćaju i strojeve i opremu za preradu voća i povrća, kao i za spremanje sijena i silaže. Modul također obrađuje strojeve u bilinogojstvu, strojeve za žetvu i ubiranje i opremu za navodnjavanje. Teme uključuju i razvoj muznih uređaja te razvoj tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu.
Auditorne vježbe omogućuju studentima kroz praktičan i samostalan rad savladavanje osnovnih zadataka i proračuna iz područja poljoprivredne tehnike i tehnologije.
Polaganje ispita iz modula provodi se putem parcijalnih testova znanja i završnog usmenog ispita.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 38
Auditory exercises: 18
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

- Pohađanje 80% predavanja.
- Odrađivanje svih vježbi.

General competencies

Student stječe temeljna znanja iz razvoja strojeva, uređaja i opreme koji su primijenjeni u području poljoprivredne proizvodnje, transporta, dorade i prerade poljoprivrednih proizvoda. Student razvija psihomotoričke i kognitivne kompetencije za samostalno postavljanje, provođenje i prezentiranje problema. Pripremljen je i za timski i interdisciplinarni rad. Dobiva znanja za stjecanje viših specijalističkih znanja za nastavak studiranja i specijalizaciju iz područja poljoprivredne tehnike.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Pokazati intuitivno i formalno znanje i razumijevanje temeljnih koncepata, načela, teorija i rezultata. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Tehničko razmišljanje, zaključivanje i argumentiranje. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Povezivanje različitih koncepata i rezultata i mogućnost njihove primjene. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Samostalno analiziranje i postavljanje tehničkih zadatka. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit
Postavljanje tehnološkog zadatka, timski rad, konstruiranje i izrada prototipa. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, vježbe, pismeni i usmeni ispit.

Students' obligations

Student je obavezan prisustvovati svim oblicima izvođenja nastave, predavanjima, vježbama i seminarima, prema Pravilniku o studiranju na Agronomskom fakultetu.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) 56 56 2
Aktivno sudjelovanje na nastavi 0 30 0
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 20 % 4 14 0
Parcijalni ispit 1 (PI1) 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 20 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 1
Usmeni ispit (UI) 40 % <60 %
60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 2
UKUPNO 100 % (S+PI1+PI2+UI)/4 60 160 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave (predavanja +vježbe) Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju na AFZ-u) Semestar (60 sati izravne nastave) Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Aktivno sudjelovanje na nastavi Aktivno sudjelovanje u nastavi korigira ocjenu naviše. Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Kontinuirano tijekom izvođenja nastave Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuje svaki student pojedinačno. Pisani rad se predaje na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 7. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Studenti samostalno izlažu seminare i ocjenjuju prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). Struktura i sadržaj pisanog rada 50% Uvjerljivost prezentacije 50% 7.tjedan Moguća putem samostalnog zadatka (1 ECTS)
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula koji obrađuje osnove razvoja strojeva i opreme, razvoj linija za izgaranje biomase te strojeve i opremu u preradi voća. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 8.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula koji obuhvaća opremu u primjeni navodnjavanja, razvoj uređaja i opreme (traktora, strojeva za spremanje sijena i silaže, muznih uređaja), strojeve i mehanizaciju (u bilinogojstvu, za žetvu i ubiranje) te razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 15.tjedan
Nadoknada (samostalni zadatak) Ukoliko student ne ostvari nužna 3 ECTS boda kao preduvjet izlaska na usmeni ispit, jedan bod je moguće nadoknaditi dodatnim samostalnim zadatkom, npr: prijevod stručnog teksta s engleskog jezika i izlaganje pred nastavnikom, prikaz članka ili knjige, projektna ideja i sl. Tijekom ispitnih rokova, prije usmenog ispita
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od tri, eventualno dva pitanja (+++), ovisno o prethodnoj aktivnosti studenta . Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Osnove razvoja strojeva i opreme – uvod, povijesni razvoj, pojmovi, veličine, jedinice, tehnološki zadatak (ideja, skica,), konstrukcija, prototip – P
 2. Osnove razvoja strojeva i opreme – tehnološki zadatak (ideja, skica,), konstrukcija, prototip – V
 3. Razvoj linija za izgaranje biomase – P
 4. Razvoj linija za izgaranje biomase – V
 5. Strojevi i oprema u preradi povrća – P
 6. Strojevi i oprema u preradi voća – P
 7. Strojevi i oprema u preradi voća i povrća – S
 8. Oprema u primjeni navodnjavanja kišenjem i sustava „kap po kap“ – P
 9. Oprema u primjeni navodnjavanja kišenjem i sustava „kap po kap“– V
 10. Razvoj traktora kroz povijest, razvoj strojeva za spremanje sijena i silaže – P
 11. Razvoj muznih uređaja – P + V
 12. Strojevi u bilinogojstvu (obrada tla, sjetva i sadnja) – P
 13. Strojevi za žetvu i ubiranje – P
 14. Razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu - P
 15. Razvoj tehnike u voćarstvu i vinogradarstvu - V

Obligatory literature

 1. Pandžić, J., Pasanović, B. (2008.): Elementi strojeva i konstruiranje, Neodidacta, Zagreb.
 2. Gačnik, V., Vodenik, F. (1990.): Projektiranje tehnoloških procesa: optimizacija režima i vremena obrade, Tehnička knjiga, Zagreb
 3. Veža, I. (1994.): Projektiranje proizvodnih procesa, FESB, Split
 4. Kahle, F. (1973): Projektiranje i konstruiranje strojeva (I., II., III.), Liber, Zagreb
 5. Hui, Y.H., Barta, J., Pilar Cano, M., Gusek, T., Sidhu, S.T., Sinha,
 6. N. (2006): Handbook of fruits and fruit products. Blackwell Publishing, Iowa, USA.
 7. Jagar, N., Filipović, D. (1997.): Traktori na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima, Hrvatski zadružni savez, Zagreb
 8. Zimmer, R., Košutić, S., Zimmer, D. (2009.): Poljoprivredna tehnika u ratarstvu, Poljoprivredni fakultet J.J. Strossmayera, Osijek

Recommended literature

 1. Bell, B. (2005.): Farm machinery, 5th ed., Old Pond Publishing, Ipswich, UK
 2. Bošnjaković, F. (1985.): Nauka o toplini, I., II. i III., Tehnička knjiga, Zagreb.
 3. Galović, A. (1997.): Nauka o toplini II, FSB, Zagreb
 4. CIGR (1999.): Handbook of Agricultural Engineering, Volume I-V. ASAE, St. Joseph, USA
 5. Kraut, B. (1982.): Strojarski priručnik, Tehnička knjiga, Zagreb
 6. Helduser,S.(1996.): Grundlagen der Hydraulik und Pneumatik, TU Dresden, 4. Auflage, Dresden
 7. Recknagel-Sprenger (2004.):Taschenbuch für Heizung und Klimatechnik; München

Similar course at related universities

 • Process Engineering Basics - Wageningen University, The Netherlands
 • Werkstoffkunde, Maschinenelemente und Grundlagen der Konstruktion - Fakultät Landwirtschaft Weidenbach, University of Applied Sciences,Weihenstephan-Triesdorf
 • Elements and materials of agricultural machinery and equipment - University of Saskatchewan, Canada
 • Principles of Agricultural Engineering I,II; Development and Design of Agricultural Machines; Statics, Strength of Materials, and Materials - University of Hohenheim, Institute of Agricultural Engineering
 • Elementi i mehanizmi; Mašinski i poljoprivredni materijali - Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
 • Elementi poljoprivrednih strojeva; Materijali poljoprivrednih strojeva - Poljoprivredni fakultet, Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.