Print

Bakteriologija i mikologija u biotehnologiji (98343)

Course coordinator

Course description

U okviru modula obrađuju se područje primjene biotehnologije, povijesni pregled uloga i značaj bakteriologije, značajne taksonomske skupine arhea, bakterija i aktinomiceta i njihova primjena u području biotehnologije, značajne mikroskopske gljive i njihovi metaboliti u području biotehnologije, genetika mikroorganizama i značaj bakterijskih plazmida u prijenosu genetskog materijala, mikrobna biotehnolologija u poljoprivredi i okolišu, uvod u metagenomiku.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 44
Auditory exercises: 4
Seminar: 12

Lecturer
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti se upoznaju s najznačajnijim i najmodernijim dostignućima u bakteriologiji i mikologiji te njihov značaj u suvremenim biotehnološkim procesima koji se primjenjuju u poljoprivrednoj praksi.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
 • Seminari
  individualni/grupni seminarski radovi

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
definirati biotehnologiju kao novu industrijsku revoluciju te navesti područja primjene biotehnologije u različitim gospodarskim granama Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit
prepoznati najznačajnije mikroorganizme (bakterije I gljive) koji imaju značajno mjesto u biotehnologiji odnosno koji se primjenjuju u biotehnologiji kao biokulture sa svrhom dobivanju novih biotehnoloških proizvoda Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave,predlaganje novih seminarskih tema, seminarski rad, usmeni i pismeni ispit
navesti značaj bakterija i gljiva i njihovih metaboličkih procesa u klasičnoj i modernoj biotenologiji Aktivno sudjelovanje u raspravama tijekom nastave, seminarski rad, pismeni i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, priprema tema i materijala studentima za izradu seminarskog rada , organizacija izlaganja seminarskih radova, individulne konzultacije vezane uz seminarski rad, evidencija prisutnosti studenata na predavanju i vježbama, praćenje aktivnosti studenata tijekom predavanja, seminara i vježbi, priprema nastavnih materijala (predavanja i seminara), konzultacije, organiziranje i održavanje pisanih, usmenih provjera znanja u toku semestra i ispitnih rokova.

Students' obligations

Prisutnost na predavanju i vježbama, izrada pisanog seminarskog rada na osnovu predloženih tema, usmeno izlaganje, prezentacija i obrana seminarskog rada, polaganje ispita u toku semestra (kontinuirana nastava) ili u ispitnom rok

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 44 40 1
Aktivno sudjelovanje na nastavi Korektivni bodovi 30 1
Seminarski rad (pisani materijal, izlaganje, rasprava) 20% Ocjena pisanog sadržaja
izlaganje
rasprava
Insufficient (1)
Very good (4)
Excellent (5)
12 40 1
Parcijalni ispit (P1) 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 35 1,5
Parcijalni ispit 2 (P2) 35 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
2 35 1,5
**Ispitni rokovi Pismeni/ usmeni ispit (P1+P2) 70 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 70 3
UKUPNO 100% 60 180 6

Način ocjenjivanja=Polaganje ispita

Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Parcijalni ispit (P1) Obuhvaća prvi programski dio predmeta: uvod u biotehnologiju, značajne vrste bakterija i gljiva u biotehnologij, fermentacije i selekcijski rad u mikrobiologiji i biotehnologiji 7.-8. tjedan Ispitni rokovi
Parcijalni ispit (P2) Obuhvaća drugi dio gradiva iz predmeta: biotehnologija u poljoprivredi, mikrobna biotehnologija u okolišu, bakterijski geni i plazmidi,metagenomika 14.tjedan Ispitni rokovi
**Ispitni rokovi Pismeni i usmeni Ukoliko student ne položi 1. i 2. Parcijalni ispit tijekom kontinuirane nastave, kompletno gradivo student polaže pismeno, dok se usmenim putem provjerava usvojenost teorije, kritičko mišljenje i mogućnost primjene usvojenih znanja u praksi Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Uvod u biotehnologiju - Povijesne prekretnice u biotehnologiji; Područja primjene biotehnologiji;
 2. Bakteriologija u biotehnologiji – Fiziologija arhebakterija, taksonomske skupine i ekologija arhebakterija te njihova uloga u biotehnologiji
 3. Bakteriologija u biotehnologiji –taksonomske, ekološke i fiziološke skupine bakterija značajne u biotehnologiji
 4. Mikologija u biotehnologiji- značajne mikroskopske gljive i njihovi metaboliti u području biotehnologije
 5. Mikologija u biotehnologiji- značajne mikroskopske gljive i njihovi metaboliti u području biotehnologije, Uloga kvasaca i ostalih mikroorganizama u mikrobnoj biotehnologiji
 6. Fermentacije i fermentirani proizvodi bakterija i gljiva - Kemizam fermentacija; Aerobne i anaerobne fermentacije, značajne vrste mikroorganizama u dobivanju fermentiranih proizvoda u poljoprivredi
 7. Selekcijski rad u području mikrobiologije – izbor korisnih bakterijskih sojeva i vrsta za primjenu, Selekcija i uzgoj mikroorganizama, Starter kulture
 8. Bakterijski plazmidi – plazmidi i njihova primjena u biotehnologiji, vrste rodova Escerichia, Agrobacterium, Pseudomonas
 9. Genetika mikroorganizama – načini prijenosa genetskog materijala (konjugacija, transdukcija, transformacija)
 10. Mikrobna biotehnologija u poljoprivredi - Primjena mikroorganizama biljnoj proizvodnji, značaj vrste Agrobacterium sp.
 11. Značajne vrste bakterija i gljiva u poljoprivredi – mikrobiološka gnojiva, poboljšivači tla, stimulatori rasta i biopreparati
 12. Biotransformacije - Primjena mikrobnih polisaharida i poliestera
 13. Biotehnologija u okolišu - Korisne vrste mikroorganizama u uklanjanju polutanata, Mikrobni mehanizmi uklanjanja organskih onečišćivača i teških metala iz tla
 14. Metagenomika – nove spoznaje o korisnim vrstama gljiva i bakterija, potencijal primjene u biotehnologiji
 15. Ispit

Obligatory literature

 1. nastavni materijali (pdf. datoteke)
 2. Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga prva-I i II dio. Kugler 2004.
 3. Duraković, S., Duraković, L. : Mikologija u biotehnologiji, Kugler, Zagreb 2003.
 4. Barnum, S.R.: Biotechnology – an introduction. Brooks/Cole, Cengage Learning. 2005.
 5. Duraković,S., Duraković,L.: Specijalna mikrobiologija, Kugler,

Recommended literature

 1. Duraković, S., Redžepović, S.: Bakteriologija u biotehnologiji knjiga druga-I Idio. Kugler 2005.
 2. Grba. S.: Kvasci u biotehnološkoj proizvodnji. Plejada, Zagreb, 2010.
 3. Glazer, A.N.; Nikaido, H.: Microbial Biotechnology –fundamentals of applied microbiology. Oxford, 2005.
 4. Scragg, A. : Environmental biotechnology. Oxford, 2005.

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.