Print

Kemija i kontrola hrane za životinje (169447)

Course coordinator

Course description

Cilj je modula razumijevanje kemizma osnovnih sastojaka hrane za životinje i metode njihovog određivanja (teorijski i praktično) te upoznavanje sa sustavima kontrole kvalitete u proizvodnji hrane za životinje i ulogom kontrole kvalitete u očuvanju okoliša.
Programski dijelovi modula su:
Osnove analitičke kemije – odabrana poglavlja kvalitativne i kvantitativne kemijske analize
Kemija hrane za životinje – kemizam i metode analize osnovnih sastojaka hrane za životinje, seminari omogućuju samostalnu obradu podataka kemijske analize i prezentiranje rezultata.
Metode analize hrane za životinje – znanja stečena u prethodnim programskim dijelovima primijenjuju se u praktičnom samostalnom radu u laboratoriju.
Kontrola kvalitete hrane za životinje - sustavi kvalitete u proizvodnji hrane za životinje, statističko praćenje kvalitete te uloga kontrole kvalitete u očuvanju okoliša
Polaganje ispita:
Pisani ispit iz teorijskog gradiva modula.
Laboratorijske vježbe – izračunavanje i izražavanje rezultata dobivenih kemijskim analizama.
Seminar – seminarski zadatak: izraditi prema zadanim parametrima i objasniti zadani proizvodni proces te utvrditi prosječnu izlaznu kvalitetu – usmeno izlaganje seminarskog rada.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 36
Laboratory exercises: 12
Seminar: 12

Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 90%

Conditions for obtaining signature

Prisutnost na predavanju 80%.

General competencies

Studenti dobivaju temeljna teorijska i praktična znanja iz kemizma osnovnih sastojaka hrane, njihovo kvantitativno određivanje te praktična znanja iz kontrole kvalitete hrane za životinje.

Types of instruction

 • Predavanja
  Održavaju se u dvorani uz PowerPoint-prezentaciju.
 • Laboratorijske vježbe
  Izvode se u laboratoriju Zavoda za hranidbu životinja; kvantitativna kemijska analiza uzoraka hrane za životinje, određivanje parametara koji se uobičajeno prikazuju u laboratorijskim izvješćima.
 • Seminari
  Zadaje se seminarski zadatak konkretnog problema u mješaonici stočne hrane koji treba riješiti, prikazati kao izvješće u pisanom obliku i usmeno obrazložiti rješenje zadatka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati osnovne pojmove kvalitativne i kvantitativne kemijske analize. kroz raspravu i kvizove, pismeni ispit
Opisati kemizam proteina, ugljikohidrata i masti. pismeni ispit
Primijeniti i koristiti fizikalne metode analize hrane za životinje. kroz raspravu i kvizove, pismeni ispit
Izračunati i izraziti rezultate kemijskih analiza proteina, ugljikohidrata, masti, minerala, vlakana, nutritivnih i štetnih tvari u hrani za životinje. kroz raspravu i kvizove, pismeni ispit
Opisati pojmove kvaliteta, osiguranje kvalitete i kontrola kvaliteta. seminar, pismeni ispit
Prepoznati utjecaj proizvodnje na okoliš i važnost uvođenja sustava kontrole kvalitete za očuvanje okoliša. kroz raspravu i kvizove, seminar i pismeni ispit
Konstruirati osnovne kontrolne dijagrame i krivulju operativnih karakteristika. seminar
Procijeniti sposobnost procesa da zadovolji zadanu specifikaciju i utvrditi prosječnu izlaznu kvalitetu u mješaonici hrane za životinje. seminar, pismeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala za kolokvije i završni ispit.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima i seminarima je obavezno. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije predavanja, primjere riješenih zadataka i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja te izrada seminarskog zadatka.

Weekly class schedule

 1. Osnove analitičke kemije. Uvod u analitičku kemiju –P
 2. Kemija hrane za životinje. Fizikalna svojstva hrane za životinje –P
 3. Kemija hrane za životinje. Kemizam aminokiselina i proteina-P
 4. Kemija hrane za životinje. Kemizam aminokiselina i proteina-P
 5. Kemija hrane za životinje. Kemizam aminokiselina i proteina, proteomika-P
 6. .Kemija hrane za životinje. Proteomika, specifične metode određivanja-P
 7. Kemija hrane za životinje. Kemizam ugljikohidrata (jednostavni šećeri, polisaharidi)-P
 8. Kemija hrane za životinje. Kemizam i kvaliteta lipida i masnih kiselina-P
 9. Kemija hrane za životinje. Kemizam minerala-P
 10. Kemija hrane za životinje. Kemizam vitamina-P
 11. Kemija hrane za životinje. Kemizam antinutritivnih i štetnih tvari-P
 12. Kontrola kvalitete hrane za životinje. Kvaliteta, upravljanje kvalitetom, elementi sustava kvalitete-P
 13. Kontrola kvalitete hrane za životinje -P
 14. Sustavi kvalitete u proizvodnji i analizi hrane za životinje (ISO, HACCP, GMP, TQP). Statistička kontrola kvalitete-P
 15. Kontrola kvalitete hrane za životinje. Međunarodne norme-S

Obligatory literature

 1. Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. (1999). Osnove analitičke kemije (izabrana poglavlja). -6.izd., Zagreb: Školska knjiga.
 2. McDonald, P., et al. (2010) Animal Nutrition, 7.izd. Pearson,Velika Britanija
 3. Chesworth, J.M. , Stuchbury, T., Scaife, J.R.(1998). An introduction to agricultural biochemistry (izabrana poglavlja). London: Chapman & Hall.
 4. Kaštelan-Macan, Marija (2003). Kemijska analiza u sustavu kvalitete (izabrana poglavlja). Zagreb: Školska knjiga.
 5. Galyean, M.L. (2005). Laboratory procedures in animal nutrition research, http://www.asft.ttu.edu/home/mgalyean/lab_man.pdf, 22.2.2005.

Recommended literature

 1. Homen, Biserka, Sikirić, Maja. Laboratorijski priručnik za metode analize stočne hrane: interna skripta. Zagreb: Zavod za hranidbu domaćih životinja.
 2. NIST, Engineering statistics handbook, http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/, 26. siječanj 2005. poglavlje 6. Process or product monitoring and control.
 3. Grbeša, D. (2004). Metode procjene i tablice kemijskog sastava i hranjive vrijednosti krepkih krmiva,. Zagreb: Hrvatsko agronomsko društvo.

Similar course at related universities

 • General and Inorganic Chemistry for LW
 • Introduction into General and Analytical Chemistry
 • Kemija
 • Principles of Chemistry (1301-030)
 • BOKU
 • BOKU
 • Sveučilište Josip Juraj Strossmayer, Osijek, Poljoprivredni fakultet
 • University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.