Print

Uzgoj i korištenje ovaca (157052)

Course coordinator

Course description

U Hrvatskoj je uzgoj ovaca za proizvodnju mesa i mlijeka vrlo važna privredna grana. Stoga je važno studente preddiplomskog studija upoznati s važnošću i ulogama ovaca u svijetu i u nas, s namjenama i koristima; s poviješću i pripitomljavanjem ovaca, sa srodnicima i izvornim oblicima ovaca, klasifikacijama pasmina i najvažnijim pasminama u svijetu i u nas te anatomskim i fiziološkim osobitostima. Reprodukcija je od izuzetne važnosti u svakoj ovčarskoj proizvodnji te će biti obrađena teorijski i praktično na terenu zajedno s pasminama i proizvodnjom mesa i mlijeka. U poglavlju selekcije studenti će steći osnovne spoznaje o genetskoj strukturi ovaca, nasljednosti morfoloških i proizvodnih osobina, te metodama selekcije. Obrazložit će im se važnost uzgojno-tehnoloških postupaka s janjadi od partusa do odbića i pripusta. Hranidba ovaca bit će obrađena po pojedinim spolnim, fiziološkim i uzrasnim kategorijama. U proizvodnji mesa studenti će biti upoznati sa sustavima proizvodnje mesa, reprodukcijom, odlikama rasta, klanjem i obradom trupa, kakvoćom trupa i kemijskim sastavom mesa. U proizvodnji mlijeka obradit će se najvažniji čimbenici koji utječu na proizvodnju, kemijski sastav, kakvoću mlijeka i preradbene osobine. Histološka građa vune, rast, vrste i osobine vlakana, poglavlje je s kojim će se studenti nakratko upoznati, kao i s objektima i opremom u ovčarnicima te najvažnijim bolestima ovaca u nas.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Practicum: 8
Seminar: 8
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za stjecanje saznanja bitnih za nastavak diplomskih studija vezanih za animalne znanosti; osposobljenost za voditelja ovčarske farme, i/ili tehnologa na farmi te voditelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Terenske vježbe
  Terenske vježbe izvode se u dvije grupe u cilju stjecanja znanja iz uzgoja i korištenja ovaca.
 • Seminari
  Seminar vezan za uzgoj i korištenje ovaca. Studenti samostalno izrađuju i prezentiraju seminare.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Opisati i prepoznati pasmine za proizvodnju mesa, mlijeka i vune te njihovu važnost u strukturi poljoprivrede. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Identificirati i objasniti tehnološke zahtjeve u uzgoju ovaca. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Protumačiti i razlikovati metode uzgoja u proizvodnji mesa, mlijeka i vune. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Izdvojiti i procijeniti kritična razdoblja u tehnološkom procesu. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Usporediti i klasificirati sustave uzgoja ovaca. Rasprave tijekom nastave, kolokvij, pismeni i usmeni ispit, seminarski rad
Izraditi plan hranidbe ovaca po kategorijama (ovce, ovnovi, janjad). Rasprave tijekom nastave, seminarski rad
Izraziti se jasnim i dobro strukturiranim tekstom obrazlažući svoje stavove. Seminarski rad i rasprave tijekom nastave
Koristiti dostignute sposobnosti teorijskog i praktičnog učenja te kreirati smjernice za učinkovitiju proizvodnju mesa, mlijeka i vune Seminarski rad, rasprave tijekom nastave, usmena izlaganja

Working methods

Teachers' obligations

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Provesti predviđeni program vježbi u praktikumu i terenskih vježbi
Dodijeliti teme seminara i pomoći studentima pri pronalaženju literature i pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do odličan (5))

Students' obligations

Pohađati predviđeni program predavanja i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izvođena vježbi te prilikom izlaganja seminarskih radova
Pripremiti i prezentirati dodijeljene teme seminarskih radova
Pristupiti polaganju parcijalnih ispita ili završnom pismenom ispitu kao uvjetu za polaganje usmenog završnog ispita

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja 40 40 1,3
Aktivno sudjelovanje na vježbama (priprema i rad) 12 30 1
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 16% procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
procjena nastavnika
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
8 20 0,6
Test znanja 1. (Pi1) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Test znanja 2. (Pi2) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Test znanja 3. (Pi3) 19% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 20 0,7
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni parcijalni testovi znanja i seminarski rad (studenti koji ih nisu položili pišu završni pismeni ispit iz cijelog gradiva prije usmenog) 27% <60
60-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
UKUPNO 100% 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Seminarski rad Seminarski radovi vezani su uz programski sadržaj modula, a teme su ponuđene studentima da ih mogu sami birati. Teme se dodjeljuju studentima samostalno ili u skupinama od 2 studenta) na početku semestra. Pisani rad studenti moraju predati tjedan dana prije izlaganja. Svaki student mora pojedinačno izlagati seminarski rad ili dio seminarskog rada ako je član skupine. Ocjenjuje se izgled i struktura samog rada i prezentacije te vještina prezentacije, razumijevanje sadržaja i sposobnost zaključivanja. 5. tjedan 6. tjedan Izlaganje omogućeno u naknadnom terminu
Završni ispit Sastoji se od tri pitanja po jedno iz svakog dijela, testira se znanje usvojenosti pojedinih programskih sadržaja modula te sposobnost identificiranja praktičnih problema ovčarskoj proizvodnji. Na završnom ispitu uvažava se i aktivnost studenata tijekom nastave i vježbi. Ispitni rokovi -

Weekly class schedule

 1. Privredno ekonomska važnost i namjena ovaca
 2. Tipovi i pasmine ovaca u svijetu i RH
 3. Anatomske i fiziološke osobitosti ovaca
 4. Nasljeđivanje i selekcija ovaca
 5. Međuispit: pismeni; Izlaganje seminarskih radova
 6. Izlaganje seminarskih radova
 7. Reprodukcija ovaca, uzgojno tehnološki postupci s janjadi
 8. Terenska nastava
 9. Krmiva za ovce, konzumiranje krme, ponašanje ovaca na pašnjaku i za jaslama
 10. Hranidbene potrebe ovaca, ovnova i hranidba janjadi
 11. Međuispit: pismeni; Proizvodnja mesa 1. dio
 12. Proizvodnja mesa 2. dio
 13. Proizvodnja mlijeka i vune
 14. Objekti i oprema u uzgoju ovaca, najčešće bolesti i zaštita zdravlja
 15. Međuispit: pismeni

Obligatory literature

 1. B. Mioč, Vesna Pavić, V. Sušić (2007): Ovčarstvo, Hrvatska mljekarska udruga, Zagreb.
 2. Boro Mioč (2002): Poglavlje Ovčarstvo u Stočarstvu, urednik Zvonimir Uremović, Agronomski fakultet, Zagreb
 3. B. Mioč, V. Držaić, I. Širić, A. Kasap (2020): Vuna prošlost, sadašnjost i budućnost. Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Zagreb.

Recommended literature

 1. Freer, M., Dove, H. (2002): Sheep nutrition, CABI Publishing, Oxon, UK
 2. Mitić, N. (1987): Ovčarstvo
 3. Jančić, S. (1969): Ovčarstvo Autorizirana skripta, Agronomski fakultet, Zagreb
 4. Fahmy, M. H. (1996): Prolific Sheep, CAB International, Oxon, UK.

Similar course at related universities

 • Reja drobnice, Biotehniška fakulteta Ljubljana
 • Pašna reja živali, Biotehniška fakulteta Ljubljana
 • Ovčarstvo i kozarstvo I, Sveučilište u Osijeku
 • Reprodukcija i odgajivanje ovaca i koza, Univerzitet Beograd

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.