Print

Oprašivanje bilja pomoću insekata (144005)

Course coordinator

Course description

U suvremenoj je poljoprivredi oprašivanje kultiviranog nezamislivo bez prirodnih oprašivača (medonosna pčela, bumbari i solitarne pčele). Stoga, u posljednje vrijeme, osim medonosne pčele, raste potražnja za zajednicama bumbara koje se koriste prije svega za oprašivanje bilja u zaštićenim prostorima. Osim oprašivanja kultiviranog bilja navedeni su oprašivači bitni i za oprašivanje samoniklih biljnih vrsta te time doprinose očuvanju ekosustava i bioraznolikosti.
Program predmeta Oprašivanje bilja pomoću insekata omogućit će studentima stjecanje temeljnih teorijskih i praktičnih znanja iz tehnologije oprašivanja koja su primjenjiva na obiteljskim gospodarstvima, posebice onim koji se bave voćarskom, ratarskom i sjemenskom proizvodnjom, kao i onima koji imaju površine u zaštićenim prostorima te dati osnove za daljnju nadogradnju znanja.

Programom su predviđeni sljedeći dijelovi predmeta:
Osnove biologije pčelinje zajednice pružit će studentima osnovna znanja koja su potrebna za razumijevanje anatomsko-fizioloških značajki pčela, zatim njihova ponašanja te funkcioniranja pčelinje zajednice. Također, kroz obaveze koje moraju provesti vlasnici površina na kojima se provodi oprašivanje, kao i obaveze pčelara studentima će se objasniti njihov uzajaman interes. Nadalje, studenti će biti upoznati sa specifičnim zahtjevima biljnih vrsta koje se oprašuju, kako bi mogli izvršiti pravovaljanu procjenu potrebnog broja zajednica za provođenje adekvatnog oprašivanja. Osim primjene medonosne pčele u oprašivanju kultiviranog bilja programom je predviđeno i upoznavanje studenata s biologijom bumbara i solitarnih pčela te njihovom primjenom za navedenu svrhu.
Vježbama u praktikumu (pčelinjak AF) studentima će se omogućiti praktičan i samostalan rad s pripremom pčelinjih zajednica za oprašivanje na otvorenim i zaštićenim prostorima.
Polaganje će se ispita provesti preko parcijalnih testova znanja, seminarskog rada i završnog usmenog ispita.

Type of course

 • Prijediplomski studij / Hortikultura (Elective course, 6 semester, 3 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Practicum: 4
Seminar: 2
Field exercises: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Studenti će tijekom nastavnog procesa poboljšati način interpretiranja činjenica i zaključaka u pisanom obliku, te će unaprijediti vještinu argumentiranog raspravljanja. Također, nakon odslušanog i položenog predmeta moći će samostalno nadograđivati stečeno znanje upotrebom informatičkih tehnologija, primjenjivati znanje u praksi, te raditi samostalno i u timu. Studenti će steći osnovna znanja iz područja oprašivanja bilja pomoću insekata u okvirima teorijske i praktične nastave te će moći obavljati stručne poslove organiziranja oprašivanja biljaka pomoću insekata na otvorenim i zaštićenim prostorima.

Types of instruction

 • Predavanja
  Obuhvaćaju teorijsko i aplikativno pojašnjavanje relevantnih nastavnih cjelina. Vježbe
 • Vježbe u praktikumu
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Ostvaruju se kroz vježbe u praktikumu (Pčelinjak AF),
 • Terenske vježbe
  Sadržajno se nadovezuju na teme predavanja pri čemu studenti mogu primijeniti i utvrditi teorijsko znanje. Terenske vježbe se ostvaruju posjetom uzgajivača bumbara.
 • Seminari
  Ostvaruje se kroz grupni ili samostalni rad studenata pod vodstvom predmetnog nastavnika uz primjenu do tada naučenih znanja i vještina te obradom dostupnih literaturnih i internetskih podataka.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Definirati izravne i neizravne koristi od medonosne pčele Pisani i usmeni ispit
Identificirati ulogu i značaj prirodnih oprašivača (medonosna pčela, bumbari i solitarne pčele) u poljoprivrednoj proizvodnji i ekosustavu Pisani i usmeni ispit
Objasniti funkcioniranje pčelinje zajednice i zajednice bumbara Pisani i usmeni ispit. Vježbe
Procijeniti snagu pčelinjih zajednica namijenjenih oprašivanju poljoprivrednih kultura Pisani i usmeni ispit. Vježbe
Provesti dresuru pčela Pisani i usmeni ispit. Vježbe
Pripremiti pčelinje zajednice za oprašivanje poljoprivrednih kultura Pisani i usmeni ispit. Vježbe
Isplanirati slijed aktivnosti potrebnih za adekvatno oprašivanje kultiviranih biljnih vrsta Pisani i usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenjivanje studentskih seminara, pisanih ispita, provođenje usmenih ispita; određeno vrijeme za konzultacije izvan nastave.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, vježbama i seminarima je obavezno. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi te izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave 30 15 0,5
I Parcijalni pisani ispit 25% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
II Parcijalni pisani ispit 25% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Seminarski rad 10% <4
5
6-7
8-9
10
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 15 0,5
Usmeni ispit 40% <60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
(Nadoknada) (25%) (15) (0,5)
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Osnove pčelarstva P - Koristi od pčela. Sastav pčelinje zajednice. Pčelinja nastamba.
 2. Anatomija i fiziologija I P - Skelet i lokomotorni sustav. Probavni sustav.
 3. Anatomija i fiziologija II P - Cirkulacijski sustav. Dišni sustav. Živčani sustav i osjetila. Spolni sustav. Parenje i oplodnja. Razvoj legla.
 4. Organizacija oprašivanja P - Koristi od oprašivanja, odnos kukac - biljka. Obaveze agronoma u provedbi oprašivanja. Obaveze pčelara u provedbi oprašivanja. Uloga pčela u sjemenarstvu.
 5. Oprašivanje voćarskih kultura P - Procjena potrebnog minimalnog broja zajednica u oprašivanju voćarskih kultura. Susretno oprašivanje.
 6. Oprašivanje ratarskih kultura - P Procjena potrebnog minimalnog broja zajednica za oprašivanje ratarskih kultura. Dresura pčela.
 7. Oprašivanje na otvorenim prostorima T - Odlazak na voćnjak ili površinu pod uljanom repicom u cvatnji.
 8. Bumbari P - Osnove biologije bumbara. I parcijalni ispit.
 9. Oprašivanje u zaštićenim prostorima P - Pripreme zajednica za oprašivanje u zaštićenim prostorima. Oprašivanje bumbarima.
 10. Solitarne pčele P - Osnove biologije solitarnih pčela.
 11. Priprema zajednica za oprašivanje I PK - Priprema za rad na pčelinjaku, tipovi košnica, pčelarski pribor. Pregled pčelinje zajednice.
 12. Priprema zajednica za oprašivanje II PK - Priprema pčelinjih zajednica za oprašivanje na otvorenim prostorima i zaštićenim prostorima. Kontrola snage zajednice. Pregled nastambe bumbara. Izrada staništa za solitarne pčele.
 13. Terenska nastava T - Obilazak uzgajivača bumbara.
 14. Zdravstveno stanje medonosnih pčela, bumbara i solitarnih pčela P – Bolesti, štetnici i neprijatelji medonosnih pčela, bumbara i solitarnih pčela.
 15. Seminarski rad S - Prezentacija seminarskih radova II parcijalni ispit. Ispitni rok - završni ispit (usmeni).

Obligatory literature

 1. Kezić, N., Bubalo, D., Grgić, Z., Dražić, M., Barisić, D., Filipi, J., Ševar, M., Krakar, D., Tretinjak, V., (2013) Konvencionalno i ekološko pčelarenje Interna skripta, Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet
 2. Čerimagić, H. (1990) Pčelarstvo. NIP &#34;Zadrugar&#34;, Sarajevo

Recommended literature

 1. Delaplane, K.S., Mayer, D.F., (2000) Crop Pollination by Bees. CABI publishing, Wallingford
 2. Graham, M.J., (1993) The hive and hony bee. Dadant &amp; sons Hamilton, Illinois
 3. Časopis „Hrvatska pčela“, Hrvatski pčelarski savez, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.