Print

Uvod u krajobrazno oblikovanje 2 (144023)

Course coordinator

Course description

Pojam i tipologija jednoobiteljske kuće u raznim kulturama (Egipta, Grčke, Etrurije, Antike, Kine i Japana, Islama, Seoska kuća, Paladijeva vila, 20 st., Koncept boravišne kulture istoka i zapada). Oblikovanje vrta - nastavak na modul Uvod u krajobrazno oblikovanje 1. Integralni koncept boravišta – odnos vrta i jednoobiteljske kuće. Atrijska kuća i kuća u nizu, tipovi i prostorna orijentacija. Strukture i elementi oblikovanja vrta (terase, staze, zidovi, ograde, nadstrešnice, raslinje i sl), modeliranje i uklapanje struktura u razgibani teren.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 20
Seminar: 10
Design exercises: 30

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za savladavanje metode pristupa projektiranju, određivanje problema kao radnog ishodišta.
Studenti/ce dobivaju neophodna teorijska saznanja o povijesnom razvoju jedno-obiteljske kuće i njihove projekcije na razvoj oblikovanja vrtova, te prepoznavanje osnovnih strukturnih elemenata koje grade vrt u različitim kulturama. Teoretske spoznaje integriraju u projektantsko oblikovni rad iz područja krajobrazne arhitekture koje implementiraju i prezentiraju na projektantskim vježbama i seminarima.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Seminari
  vezani za izradu projektnog zadatka na osnovi programa zadane socijalne jedinice (individualne obitelji) u integralnom postupku oblikovanja boravišta kao cjeline unutrašnjeg i vanjskog prostora (jedan do dva seminara za individualnu jednoobiteljsku kuću s vrtom od kojih je jedna položena u nagibu, dva seminara za različite tipove atrijske kuće jedan seminar za različite tipove kuća u nizu) Stjecanje vještina – samostalno izrađuju i prezentiraju idejno krajobrazno rješenje vrta jednoobiteljske samostojeće kuće u položaju ulaz Istok-Zapad. Te ostalih navedenih tipova jednoobiteljskih kuća integrirajući i prezentirajući teoretske postavke. Konačni produkt je 5 seminara (Mapa zbir svih vještina).
 • Projektantske vježbe
  položaj jednoobiteljske kuće s vrtom na terenu u nagibu, vrt atrijske kuće i kuće u nizu (tipovi) u sklopu projektantskih vježbi planiraju se i prilagođavaju kompozicije, grafičke prezentacije, analize boravišnih kvaliteta u kući i vrtu, analize vanjskih okolišnih utjecaja, prijedlozi konceptnih rješenja uređenja vrta. Projektantske vježbe se provode u skupinama (tri skupine od 10 do15 studenata).

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati prostorne i društvene probleme za definiranje programa oblikovanja kućnog vrta Pismeni ispit, seminar
iskazati ciljeve i izraditi projektni program za uređenje vrta jedno-obiteljske samostojeće kuće Pismeni ispit, seminar
oblikovati različita konceptna rješenja Usmeni ispit, seminar
izdvojiti, opisati i objasniti odabrani koncept Usmeni ispit, seminar
prezentirati oblikovno rješenje osnovnim grafičkim tehnikama Pismeni ispit, usmeni ispit, seminar
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz oblikovanja krajobraza Pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave. Određeno vrijeme za konzultacije izvan nastavne aktivnosti

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među ispit Pismeni I i II ili Završni ispit 30% 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 1.5
Seminari (projekti) 60 0-59%
60-70%
71-80%
81-90%
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
40 120 4
Usmeni ispit 10% 0-59%
60-70%
71-80
81-90
91 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0.5
UKUPNO 100% 60 180 6

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima dvaju pismenih ispita tijekom semestra, te završnoj usmenoj obrani seminarskog rada, pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.
(Ukoliko student položi oba međuispita ocjenom 3 i > ne treba polagati završni ispit)

Weekly class schedule

 1. Uvod u modul i područje djelatnosti krajobrazne arhitekture (P); Uvod u zadatak orijentacija ulaza u kuću i vrt s istoka (PV)
 2. Egipatska kuća s vrtom (P); Komentar dijagrami, koncepti, spoj tlocrt prizemlja kuće- vrt, skice (PV)
 3. Grčka i Etrurska kuća s vrtom (P); Komentar prethodnog zadatka , idejno rješenje (PV)
 4. Predaja 1. seminarskog rada prezentacija i obrazlaganje idejnog rješenja s komentarom nastavnika (S); Uvod u zadatak 2 seminarskog rada ulaz u kuću i vrt s juga (PV)
 5. Antičko-rimska kuća s vrtom (P); Komentar presjeka terena, ekspozicije i analize nagiba (PV)
 6. Kineska i Japanska kuća s vrtom (P); Komentar prethodnog zadatka i urbanističke situacije položaja i organizacije naselja jedno-obiteljskih kuća na topografski razgibanom terenu (PV)
 7. Međuispit 1; Komentar prethodnog zadatka, te dijagrama i koncepata odabrane lokacije (PV)
 8. Islamska kuća s vrtom(P); Komentar prethodnih zadataka i idejnog rješenja prije predaje (PV)
 9. Paladijeva vila kao paradigma kuće u renesansi i Seoska kuća s vrtom (P); Predaja seminarskog rada i komentar, novi zadatak – pojam i uloga Prostornog identitet (S+PV)
 10. Individualna kuća s vrtom 20. stoljeća (P); Komentar prethodnog zadatka (fotografije i materijali odabranih lokacija i njihova konceptualizacija i apstrakcija) (PV)
 11. Moderna i refleksija na planiranje vrta, Koncept boravišne kulture istoka i zapada (P); Komentar prethodnog zadatka (koncepti oblikovanja, prezentacije prikaza odabranog prostornog identiteta) (PV)
 12. Predaja seminara, prostorni identitet, komentar i rasprava (S); Uvod u novi zadatak kuća u nizu s vrtom (PV)
 13. Međuispit 2.; Razrada idejnog rješenja, komentar dijagrami, koncepti i odabir konačnog rješenja (S); Uvod u novi zadatak Atrij (PV)
 14. Predaja seminarskog rada kuće u nizu s vrtom, komentar i rasprava (S); Komentar na dijagrame, koncepte i odabir konačnog rješenja za atrijsku kuću s vrtom
 15. Predaja i Prezentacija seminarskog rada atrijske kuće s vrtom, komentar i rasprava (S). Ocjena mape i komentar nakon pregleda seminarskog rada.

Obligatory literature

 1. Aničić, B. (1997.): Korelacija boravišnih kvaliteta vrtnoga prostora i njegovih strukturnih svojstava. Skripta
 2. Hannenbaum, L. (1990): Landscape Design, a Practical Approach, New Jersey
 3. Van Der Zanden, A.M.(2007.): Landscape design Theory and application
 4. Rapopport (l969.): House form and culture, London, str. 46-6o
 5. Booth, N. (1983): Basic Elements of Landscape Architectural Design, Illinois

Recommended literature

 1. Ivanšek F. (1988.): Enodružinska hiša; Ljubljana
 2. Ogrin D. (1983.1988) I vrt je stanovanje. Arhitektura 36-37/186-188,str.22-25
 3. Strižić Z. (1956.):O stanovanju
 4. Stižić Z. (1952.): Arhitektonsko projektiranje
 5. Le Corbusier: Towards a new Arhitecture, str. l9l-l98.

Similar course at related universities

 • Uvod u prostorsko načrtovanje, Biotehniška fakulteta, Univerze v Ljubljani
 • Landschaftsarchitektur I BOKU, Viena
 • Explorations into landscape architecture, Swedish University of Agricultural Sciences
 • Basics of Landscape Architecture, Anhalt University of Applied Science and Practice of Urban Open Space Design

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.