Print

Ekologija štetnika i načela prognoze (78535)

Course coordinator

Course description

Ekologija štetnika je grana koja se unutar Entomologije najviše i najbrže razvija. Obuhvaća tri glavna područja - autekologiju, sinekologiju i demekologiju. Unutar autekologije obradit će se biotički, abiotički i trofički čimbenici, unutar demekologije metode praćenja populacije, migracijska kretanja, čimbenike nataliteta i mortaliteta, disperziju, dinamiku populacije…Unutar sinekologije obradit će se uzajamni odnosi koji vladaju između biocenoza i biotopa. Temelj je svih ostalih djelatnosti unutar entomologije jer proučava uvjete pod kojima se događaju promjene u svijetu kukaca, populacije i biocenozu odnosno ekosustave u kojima kukci obitavaju. Studenti će se upoznati s načelima prognoze najvažnijih štetnih kukaca u ratarskoj, voćarskoj i povrtlarskoj proizvodnji. Temeljem prognoza naučit će odrediti potrebu i optimalne rokove tretiranja najvažnijih štetnika.

Type of course

 • Diplomski studij / Fitomedicina (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Auditory exercises: 5
Seminar: 5

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60 % - 70 %
Good (3): 71 % - 80 %
Very good (4): 81 % - 90 %
Excellent (5): 91 % - 100 %

General competencies

Predmet osposobljava za razumijevanje utjecaja ekoloških čimbenika na visinu populacije kukaca.
Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja u razumijevanju značaja izvještajno prognozne službe u suzbijanju štetnika te objavljivanja prognoza i signalizacije temeljem prikupljenih i obrađenih podataka.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  U sklopu vježbi izvode se dvije auditorne vježbe iz dijela ekologije štetnika i tri auditorne vježbe iz dijela prognoziranja pojave štetnika i signalizacije rokova za njihovo suzbijanje.
 • Seminari
  Studenti usmeno izlažu pojedinačne radove prema zadanim temama.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Nabrojiti i objasniti utjecaj klimatskih, biotskih i trofičkih čimbenika na visinu populacije štetnika Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit
Navesti obilježja populacije Sudjelovanje u raspravama, pismeni ispit, usmeni ispit
Opisati organizaciju i značaj izvještajno prognozne službe na regionalnoj i državnoj razini Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Navesti i opisati metode utvrđivanja rasprostranjenosti i brojnosti najvažnijih štetnika u poljoprivrednoj proizvodnji Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave,seminarski radovi, pismeni ispit, usmeni ispit
Integrirati biološka i ekološka istraživanja o štetnicima sa meteorološkim podacima, fenologijom kulturnih biljaka, tipom zemljišta u prognoziranju i signalizaciji rokova tretiranja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Objasniti dugoročnu prognozu, kratkoročnu prognoza i signalizaciju ili upozorenje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Izračunati i odrediti optimalne rokove tretiranja štetnih kukaca temeljem prikupljenih i obrađenih podataka te objaviti preporuke i informacije Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Integrirati znanje iz predmeta ekologija štetnika i načela prognoze s drugim modulima iz zaštite bilja Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit
Razviti vještine učenja za nastavak studija i/ili cijeloživotno obrazovanje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave, pismeni ispit, usmeni ispit

Working methods

Teachers' obligations

Izvođenje nastave prema planu, praćenje rada studenata, ocjenjivanje i vrednovanje rada studenta tijekom semestra i na završnom ispitu, praćenje kvalitete koje osiguravaju izlazne kompetencije, omogućava kontaktiranje sa studentima

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave je obvezno. Evidenciju pohađanja nastave provodi nositelj predmeta. Za ostvarivanje prava potpisa studenti trebaju nazočiti na 80 % predavanja, 85 % seminara i 85 % vježbi. Ukoliko je student izostao s nastave više od propisanog, a bez opravdanog razloga, potpis će mu biti uskraćen, a predmet treba ponovno upisati u sljedećoj akademskoj godini.
Studenti tijekom vježbi trebaju biti spremni i zainteresirani za timski rad. Tijekom vježbi studenti su dužni nositi posebne bilježnice u koje se evidentiraju i opisuju izvedene vježbe (predmet vježbe, izvođenje i zapažanje). Tijekom vježbi studenti samostalno odrađuju zadatak zadan od strane nastavnika (analiza entomoloških problema, prognoza i signalizacija za određenu županiju za prethodnu vegetacijsku godinu).
Studenti polažu predmet kroz jedan parcijalni ispit u 10 tjednu nastave.
Uvjet za ostvarenje konačne ocjene nakon položenog parcijalnog ispita su odrađeni seminari i samostalni zadaci.
Studenti koji ne polože ispit tijekom semestra, dužni su u vrijeme ispitnih rokova izaći na završni ispit.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje i sudjelovanje na predavanjima i seminarima 5 81 % - 84,9 % dolazaka (2 boda)
81 % - 84,9 % dolazaka (3 boda)
81 % - 84,9 % dolazaka (4 boda)
95 % - 100 % dolazaka (5 bodova)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
25 25 0,84
Pohađanje i sudjelovanje na vježbama 5 Nekontinuirano pohađanje (2 boda)
Kontinuirano pohađanje (5 bodova)
Sufficient (2)
Excellent (5)
5 5 0,16
Parcijalni ispiti PI 75 60-69,9% (45-52,4 bodova)
70-79,9% (52,5-59,9 bodova)
80-89,9% (60-67,4 boda)
80-89,9% (67,5-75 bodova)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
45 1,5
Samostalni rad - analiza entomoloških problema po županijama –prognoza i signalizacija 10 Nepotpuna i netemeljita analiza podataka i loša tehnička izvedba (tiskarske i gramatičke pogreške) (2 boda)
Odgovorna i temeljita analiza podataka, kritički osvrt i dobra tehnička izvedba (10 bodova)
Sufficient (2)
Excellent (5)
0 10 0,34
Seminarski rad 5 Student se ne koristi odgovarajućom terminologijom, pokazuje kako ne vlada materijom (2 boda)
Temeljne ideje, pojmovi i problemi obrađeni su na primjeren način; terminologija je ispravna; student pokazuje kako vlada materijom.( 10 bodova)
Sufficient (2)
Excellent (5)
5 0,16
Završni ispit ZI (PI + UI) (pristupaju studenti koji nisu položili parcijalni ispit tijekom semestra) (bodovna vrijednost ocjena ista kao i kod parcijalnih ispita, udio u ocjeni isti kao i kod parcijalnih ispita 75 %) 45 1,5
Formiranje konačne ocjene: 60-69,9 bodova
70-79,9 bodova
80-89,9 bodova
90-100 bodova
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
UKUPNO 100% 100 bodova 30 90 3
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje i sudjelovanje na predavanjima i seminarima Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!
Pohađanje i sudjelovanje na vježbama Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!
Samostalni rad - analiza entomoloških problema po županijama –prognoza i signalizacija Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!
Seminarski rad Kod formiranja konačne ocjene u obzir se uzimaju bodovi, a ne ocjena!

Weekly class schedule

 1. P – Uvod u ekologiju kukaca i načela prognoze
 2. P – Kukci i klimatski čimbenici, A – Suma efektivnih temperatura u funkciji određivanja optimalnih rokova suzbijanja štetnika
 3. P – Kukci i klimatski čimbenici
 4. P – Kukci i biotski čimbenici
 5. P - Kukci i čimbenici ishrane
 6. P - Kukci i čimbenici ishrane
 7. P – Populacije kukaca
 8. P – Populacije kukaca, A – Određivanje gustoće populacije štetnika
 9. P - Organizacija izvještajno prognozne službe u RH, prognoziranje pojave štetnika i signalizacija rokova za njihovo suzbijanje
 10. . P - Metode utvrđivanja rasprostranjenosti i brojnosti najvažnijih štetnika u ratarskoj i povrtlarskoj proizvodnji, A - Metode utvrđivanja štetnika i prirodnih neprijatelja radi donošenja odluke o potrebi i rokovima suzbijanja
 11. P - Metode utvrđivanja rasprostranjenosti i brojnosti najvažnijih štetnika u voćarskoj proizvodnji i vinogradima, A - Metode utvrđivanja štetnika i prirodnih neprijatelja radi donošenja odluke o potrebi i rokovima suzbijanja
 12. P – prognoza i signalizacija, A - Pragovi odluke za najvažnije štetnike u ratarskoj i voćarskoj proizvodnji, prikupljanje i obrada podataka te objavljivanje preporuka i informacija
 13. P - Analiza izvještajno prognoznih poslova u zaštiti bilja za pojavu štetnika u određenim županijama RH, S – izlaganje studentskih radova
 14. S - izlaganje studentskih radova
 15. S - izlaganje studentskih radova

Obligatory literature

 1. Oštrec, Lj., Gotlin Čuljak, T. (2005): Opća entomologija, Zrinski, Čakovec
 2. Androić, I. (1970): Osnovi zooekologije s posebnim osvrtom na entomofaunu, Zagreb
 3. Materijali koji se nalaze u sustavu Merlin

Recommended literature

 1. Price, W.P. (1997): Insect ecology. Third Edition, USA.
 2. Speight, R.M., Hunter, D.M., Watt, D.A. (1999): Ecology of Insects, Blackwell Science, Oxford
 3. preporučene internet stranice

Similar course at related universities

 • Ecology of insects, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.