Print

Kultura građenja (157472)

Course coordinator


Assist. Prof. Borka Bobovec, PhD

Course description

Kultura građenja i vrsnoća izgrađenog prostora predstavlja opći interes, stoga je važno upoznati se s temom zbog lakšeg pozicioniranja na tržištu rada. Važan pokazatelj je arhitektonska izvrsnost, odnosno njezina uloga u stvaranju kvalitete izgrađenog prostora koji značajno pridonosi uravnoteženom održivom razvoju gradova i drugih naselja. Takovi gradovi i naselja imaju ključnu ulogu u razvitku svake zemlje, budući u sebi sadrže težnju za socijalnim i kulturnim napretkom, razvitkom znanja i gospodarskim rastom. Kvalitetan izgrađeni prostor je, uz očuvanu prirodu, temeljna potreba svakog čovjeka i preduvjet razvoja društva, a stvara se neposrednim, savjesnim i koordiniranim djelovanjem svih projektantskih struka.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 15
Auditory exercises: 15

Grading

Sufficient (2):
Good (3):
Very good (4):
Excellent (5):

Conditions for obtaining signature

redovito pohađanje nastave

General competencies

Studenti (ce) stječu osnovne spoznaje da mogu pripremiti i prezentirati stručni izvještaj, elaborat i/ili prijedlog projektne dokumentacije u domeni kulture građenja.
Također, postižu potrebna znanja na razini europskih standarda za definiranje i unaprjeđenje kulture građenja i krajobraza, zaštite okoliša, stanovanja i kvalitete izvođenja u okviru održivog razvitka u kvalitetnom, sigurnom i zdravom okolišu.
Modul omogućava studentima stjecanje temeljnih teoretskih i praktičkih znanja vezano uz podizanje svijesti o kulturi građenja te prepoznavanje važnosti zbivanja u krajobraznoj arhitekturi na razini zajednice i društva.

Types of instruction

 • Predavanja
  predavanja uz korištenje aktualnih prezentacija, sve dopunjeno relevantnim primjerima
 • Seminari
  aktivno sudjelovanje u izvođenju seminara na odabranu temu, po potrebi i esej

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Analizirati konkretne probleme ove domene u praksi te ih rješavati u novim situacijama na temelju sinteze stečenih znanja i vještina, Pismeni ispit, seminar
koristiti dostignute sposobnosti teoretskog i praktičnog učenja u stjecanju novih spoznaja iz kulture građenja Pismeni ispit
primijeniti stečene sposobnosti samostalnog i timskog rada u organizaciji i upravi institucija u području graditeljstva i održavanja, te u radu u savjetodavnoj službi i vođenju službi u tijelima lokalne uprave u ovoj domeni Pismeni ispit
pokazati sposobnosti za obavljanje poslova stručnog suradnika u tijelima državne uprave i znanstveno - nastavnim i istraživačkim institucijama Pismeni ispit, seminar
prepoznati važna zbivanja u ovoj domeni te ih prezentirati u medijima i publicistici Pismeni ispit, seminar
kritički prosuđivati aktivnosti i materijale u području kulture građenja Pismeni ispit, seminar

Working methods

Teachers' obligations

Uredno održavanje svih oblika nastave.

Students' obligations

Redovito pohađanje nastave i izvršavanje postavljenih zadataka.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Među ispit Pismeni I 40 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,25
Među ispit Pismeni II 40 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
1,25
Seminar usmeni, pismeni 20 % 0 – 65%
66 -75%
76 -85%
86 -93%
94 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0,5
Završni ispit pismeni Seminar usmeni, pismeni 100% 0 – 60%
61 -70%
71 -80%
81 -90%
90 -100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
3,0
UKUPNO 100% 3

Ocjenjivanje se temelji na rezultatima dvaju pismenih ispita tijekom semestra, ili završnom pismenom ispitu pri čemu u zbirnu ocjenu ulazi i ocjena izrade i prezentacije seminara.

Weekly class schedule

 1. Arhitektura i društvena svijest - Globalna situacija i razvojne strategije. Izgrađeni okoliš plod je interakcije politike, profesije i svakog pojedinca, koji ima svakodnevnu uporabnu vrijednost za sve slojeve društva, a razina kvalitete i unaprjeđenja rezultat je stupnja društvene odgovornosti. (P)
 2. Javni zahvati u prostoru - Kao polazište i okvir unutar kojeg su javni zahvati u prostoru sveprisutni i najvidljiviji za kvalitetu sveukupnog izgrađenog prostora od vitalne je važnosti da javni naručitelji u realizaciji svojih projekata osiguraju visoke standarde kvalitete u oblikovanju krajobraza i arhitekturi, naročito uočavanjem problema degradacije. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 3. Kulturni krajolik i graditeljsko naslijeđe - Graditeljsko naslijeđe čini jezgru nacionalne kulture. Naš izgrađeni prostor rezultat je rada društva kroz stoljeća što ga čini iznimno važnim izvorom za razumijevanje kulture. Oblikovanje u praksi na relaciji zaštita - razvoj u kontekstu izgrađenog kulturnog krajolika. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 4. Razvoj, planiranje i uređenje prostora - Međusobno usklađena, fleksibilna i adaptabilna prostorno planska dokumentacija, kao odgovor na nagle promjene u gospodarstvu ili društvene i prirodne fenomene, pretpostavka je za unaprjeđenje gospodarskih, društvenih, prirodnih, kulturnih i ekoloških polazišta održivog razvoja u procesu prostornog planiranja, procjene utjecaja na okoliš te sektorskog vrednovanja prostora. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 5. Građenje i oblikovanje prostora - Kvaliteta građenja i oblikovanja prostora koji osiguravaju kvalitetne socijalne, ekonomske, kulturološke i ekološke uvjete života, te kao takvi trebaju biti shvaćeni i čvrsto utemeljeni u društvu. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 6. Arhitektonska izvrsnost - Osnova kvalitete svakog izrađenog prostora, bilo da se radi o krajobraznom uređenju, zgradama, inženjerskim građevinama ili urbanim cjelinama, kao posljedica svjesnog multidisciplinarnog planiranja, projektiranja i razrade projekta, te uključivanja potrebnih znanstvenih metoda, umjetničkih vještina i kreativnosti. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 7. Održiva gradnja - Energetska učinkovitost, korištenje ekološki prihvatljivih materijala i tehnologija, kao i obnovljivih izvora energije preduvjet su dugoročnog očuvanja cjelokupnog životnog okoliša, uz istovremeno osiguranje ugodnog i zdravog krajobraznog okruženja i životnog prostora. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 8. Stanovanje i kultura stanovanja - Osiguranje osnovnog standarda i kvalitete stanovanja. Kvaliteta pojedinačnog stana, zgrade ili cijelog naselja, mora se zasnivati na arhitektonskoj izvrsnosti, principima održivosti i kvaliteti. Sustavno podizanje kvalitete stanovanja osnovni je preduvjet za podizanje razine kulture stanovanja. (P) Pismeni ispit (II)
 9. Dostupnost, zdravlje i sigurnost - Kvaliteta užeg i šireg stambenog okruženja podrazumijeva primjenu standarda kvalitete u planiranju stambenih zona i naselja koji osiguravaju potrebne sadržaje i dostupnost cjelokupnoj mreži javne i društvene infrastrukture koju treba planirati u širem urbanom području. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 10. Obrazovanje - Obrazovanje je ključni instrument kojim utječemo na podizanje svijesti o kvaliteti i značaju izgrađenog prostora, te prirodnog i kulturnog krajobraza. Mora uključiti sve pojedince, od najmlađe do odrasle dobi, kao i cjeloživotno profesionalno obrazovanje arhitekata, inženjera i drugih stručnjaka koji sudjeluju u planiranju, projektiranju i gradnji. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 11. Arhitektura kao pokretač gospodarskog razvoja - Visoka kvaliteta arhitekture ima značajnu ulogu u razvoju i napretku društva, jer stvara dobre uvjete za život i osigurava uvjete za rast i razvoj gospodarstva, kako kroz oblikovanje prepoznatljivog nacionalnog identiteta, tako i stvaranjem dobre osnove za razvoj, posebice, graditeljstva i turizma. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 12. Arhitektonsko urbanistički natječaji - Natječaj kao metoda odabira najkvalitetnijeg arhitektonskog i/ili urbanističkog rješenja osigurava transparentnu proceduru kao i participaciju zainteresirane javnosti od faze utvrđivanja natječajnog programa do javne rasprave i izložbe radova, što sve doprinosi podizanju društvene svijesti o značaju kvalitetno izgrađenog prostora. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 13. Kvaliteta izgrađenog prostora - Za osiguranje kvalitete izgrađenog prostora u širim razmjerima primarno je i nužno potrebno osigurati poštivanje i provođenje zakonskih i podzakonskih akata s područja prostornog uređenja i gradnje. Istovremeno, unapređivanje i kontrola cijelog procesa građenja kroz kontinuiranu aktivnost, koordiniranost i odgovornost svih sudionika - planera, projektanata, izvođača, ulagača i korisnika. (P) Odabir teme seminara prema dogovoru sa svakim studentom i izbor literature (S)
 14. Arhitektonska i inženjerska izvrsnost na međunarodnom planu - Kvalitetan i ravnopravan dodir povijesnog i suvremenog arhitektonskog izraza. Bogatstvo graditeljskog naslijeđa kao rezultat povijesne slojevitosti gdje suvremena arhitektura postaje naslijeđe budućnosti kroz implementaciju radova domaćih arhitekata u zemlji i čitavom svijetu. (P) (S)
 15. Pismeni ispit (II) / (Z) Prezentacija seminara (S)

Obligatory literature

 1. Zabilješke sa predavanja i Power Point prezentacije
 2. Hrvatska komora arhitekata; Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, (2013.), Arhitektonske politike Republike Hrvatske, ApolitikA 2013 – 2020., Nacionalne smjernice za vrsnoću građenja, [ur. Knifić Schaps, Helena], Zagreb; www.mgipu.hr
 3. Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, (2011.), Smjernice i kriteriji za arhitektonsku vrsnoću građenja, Zagreb; www.mgipu.hr

Recommended literature

 1. Bobovec, Borka; Bajić, Milan, (2015.), Digitalno učenje o kulturi građenja, Zbornik radova Međunarodnog znanstvenog skupa Tiskarstvo&Design 2015., Tehničko veleučilište u Zagrebu, Zagreb
 2. Bobovec, Borka, (2014.), Apolitika i stanovanje, Intervju, „Presjek“, Hiperprostor, 11[2014]:85-92, Zagreb
 3. Bobovec, Borka, (2014.), Apolitika i turizam, Intervju, „Presjek“, Hiperprostor, 10[2014]:119-128, Zagreb
 4. Knifić Schaps, Helena; Bobovec, Borka, (2014.), Apolitika – tijek i rezultati implementacije, [urednik: Lakušić, Stjepan], Hrvatski savez građevinskih inženjera, 2014:445-455, Zagreb
 5. Bobovec, Borka, (2013.), ApolitikA usvojena, što dalje, „Oris“, XV-80-2012:286-287, Zagreb
 6. Bobovec, Borka, (2013.), Apolitika / Održivost, Intervju, „Presjek“, Hiperprostor, 09[2013]:135-142, Zagreb
 7. Bobovec, Borka, (2013.), ApolitikA – Graditeljska baština, Intervju, „Presjek“, Hiperprostor, 08[2013]:137-144, Zagreb
 8. Bobovec, Borka, (2012.), ApolitikA – Platforma za kvalitetu i kulturu građenja, Intervju, „Presjek“, Hiperprostor, 07[2012]:119-124, Zagreb
 9. Bobovec, Borka, (2012.), ApolitikA, jer nama nije svejedno, „Oris“, XIV-77-2012:222-223, Zagreb
 10. Bobovec, Borka, (2012.), Arhitektonske politike Republike Hrvatske 2013 – 2020, ApolitikA, Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja, 71[2012]:5-7, „Cren“, Zagreb

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.