Print

Proizvodnja jagodastog voća (144464)

Course coordinator

Course description

Modul Proizvodnja jagodastog voća obrađuje sve segmente proizvodnje jagodastog voća. Važan je naglasak na trenutačno stanje u proizvodnji, te na mogućnosti unaprjeđenja na području Republike Hrvatske. Modul obuhvaća sve ekonomski značajne vrste jagodastog voća, ali obrađuje i one manje značajne koje imaju potencijal širenja.
Za svaku vrstu jagodastog voća proučavaju se:
- proizvodnja u svijetu i Hrvatskoj
- sistematika i sortiment
- morfološka svojstva (vegetativni i generativni organi)
- fiziološka svojstva (cvatnja, rast i razvitak ploda)
- odnos prema okolini (voda, svjetlost, temperatura i sl.)
- agrotehnika i pomotehnika u proizvodnji jagodastog voća
- sustavi proizvodnje jagodastog voća
- novi trendovi u proizvodnji jagodastog voća
Praktični rad uključuje upoznavanje s procesom podizanja nasada, te provedbom svih potrebnih zahvata u proizvodnji jagodastog voća.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 3 semester, 2 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Ukrasno bilje (Elective course, 3 semester, 2 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 20
Laboratory exercises: 12
Seminar: 12
Field exercises: 16

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava za vođenje procesa planiranja i podizanja nasada te potrebne intervencije u proizvodnji jagodastog voća. Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o vrstama jagodastog voća, njihovoj morfologiji i fiziologiji te odnosu prema okolinskim čimbenicima a što je temelj za razumijevanje i primjenu adekvatnih zahvata u proizvodnji.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Ostalo
  Projektni zadatak – u grupi (minimalno 2 studenta) obrađuje se konkretna problematika iz proizvodnje jagodastog voća.
 • Laboratorijske vježbe
  - u sklopu laboratorijskih vježbi izvode se vježbe iz područja biologije (morfologije i fiziologije) jagodastog voća, upoznavanja s tehnološkim vrijednostima plodova te procesa diferencijacije generativnih organa i arhitekture inflorescence.
 • Terenske vježbe
  u sklopu terenskih vježbi organizira se obilazak suvremenih nasada jagodastog voća u RH i šire, također se vježbe održavaju i na pokušalištima Maksimir, Jazbina i/ili Šašinovec Zavoda za voćarstvo
 • Seminari
  projektni zadatak – u grupi (minimalno 2 studenta) obrađuje se konkretna problematika iz proizvodnje jagodastog voća u pisanoj formi i kao prezentacija.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Sažeti fiziološku i tehnološku osnovu za proizvodnju jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prikazati kako genotip i uvjeti uzgoja utječu na razvoj i kvalitetu ploda Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Prepoznati i opisati vodeće sorte jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Objasniti važnost jagodastog voća u prehrani ljudi i utjecaj na zdravlje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Primijeniti osnovna znanja iz baznih disciplina u proizvodnji jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Analizirati elemente koji utječu na rodnost i kvalitetu ploda jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Obrazložiti zašto se ovisno o ekološkim uvjetima koriste različite tehnologije proizvodnje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Raščlaniti mogućnosti izbora s ciljem postizanja optimalne rodnosti i kvalitete ploda Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Isplanirati što je potrebno za podizanje nasada jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Demonstrirati sposobnost kreativnog i timskog rada u profesionalnom okružju Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Objasniti suvremene trendove u proizvodnji jagodastog voća Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Razviti vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara i projektnog zadatka.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (PN) - predavanja i vježbe) 5% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
48 48 1,6
Parcijalni ispit 1 (P1) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 42 1,4
Seminarski rad (S) 35% <5 bodova
5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 48 1,6
Parcijalni ispit 2 (P1) 30% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 42 1,4
Završni usmeni ispit (UI) -student polaže UI ukoliko nije položio parcijalne ispite tijekom semestra 60% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 84 2,8
UKUPNO 100% (PN+P1+S+P2+UI/5) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Sastoji se od pet pitanja vezanih uz glavne cjeline gradiva. Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Proizvodnja i značaj jagodastog voća u Republici Hrvatskoj i svijetu P – Trenutačni značaj proizvodnje jagodastog voća u RH i svijetu. Načini iskorištavanja jagodastog voća.
 2. Sistematika i sortiment jagodastog voća P i V – Detaljni prikaz sistematike jagodastog voća s naglaskom na nastanak sortimenta. Obradit će se sortiment za svaku pojedinu vrstu jagodastog voća.
 3. Terenska nastava V – Posjeta proizvodnim nasadima jagodastog voća.
 4. Seminarski radovi S – davanje zadataka za pojedinačni seminarski rad i grupni projektni zadatak
 5. Terenska nastava V – Posjeta proizvodnim nasadima jagodastog voća.
 6. Jagoda P i V– Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini.
 7. Terenska nastava V – Odlazak na pokušalište s ciljem prepoznavanja vrsta i upoznavanja s podizanjem nasada jagodastog voća.
 8. Jagoda P i V – Agrotehnički i pomotehnički zahvati u proizvodnji. Sustavi proizvodnje.
 9. Terenska nastava V – Odlazak na pokušalište s ciljem upoznavanja s agrotehničkim i pomotehničkim zahvatima.
 10. Malina i kupina / I Međuispit (kolokvij I) P i V - Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini. Agrotehnički i pomotehnički zahvati u proizvodnji.
 11. Malina i kupina / Borovnica i brusnica P i V - Sustavi proizvodnje. / Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini.
 12. Borovnica i brusnica / Ribiz i ogrozd P i V - Morfološka i fiziološka svojstva. Odnos prema okolini. Agrotehnički i pomotehnički zahvati u proizvodnji. Sustavi proizvodnje.
 13. Trenutačno manje značajne vrste jagodastog voća / Novi trendovi u proizvodnji jagodastog voća P – Osnovne informacije o ostalim vrstama jagodastog voća. Upoznavanje s najnovijim trendovima u proizvodnji jagodastog voća.
 14. Seminarski radovi / II Međuispit (seminar) S – prezentacija pojedinačnih seminarskih radova i grupnih projektnih zadataka, rasprava o problemu koji se rješavao.
 15. III Međuispit (kolokvij II) Ispitni rok Završni ispit (usmeni) S

Obligatory literature

 1. Galeta, G.J., Himerlick, D.G. (1990) Small Fruit Crop Management, Prentice Hall Career &amp; Technology, New Yersey
 2. Jemrić, T. (2007) Bazga (uzgoj, uporaba i značenje), Hrvatska Sveučilišna naklada, Zagreb
 3. Miloš, T. (1997) Jagoda, Hrvatska tiskara, Zagreb
 4. Nikolić, M., Milivojević, J. (2015) Jagodaste voćke, Sveučilište u Beogradu, Beograd voćarsko društvo Srbije, Čačak
 5. Šoškić, M. (2009) Jagoda, Partenon, Beograd

Recommended literature

 1. Ciesielska, J. i Malusa, E. (2000) La coltivazione dei piccoli frutti, Calderini, Bologna
 2. Funt, R.C. i Hall. H.K. (2013) Raspberries, CABI Publishing, University Press, Cambridge
 3. Hancock, J.F. (1999) Strawberries, CABI Publishing, University Press, Cambridge
 4. Šoškić, M. (2008) Suvremeno voćarstvo, Partenon, Beograd,
 5. Trehane, J. (2004) Blueberries, Cranberries and Other Vacciniums, Timber Press, Cambridge

Similar course at related universities

 • HORT 4420 - Berry Crops: Culture and Management, Cornell University
 • NPLK14014U - Fruit and Berry Crop Physiology and Quality – 7,5 ECTS; Faculty of Life Sciences, University of Copenhagen
 • HORT 452/552 Berry and grape physiology and culture, College of Agricultural Sciences, Oregon State University

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.