Print

Energetska iskoristivost biomase i biogoriva (239369)

Course coordinator

Course description

U modulu Energetska iskoristivost biomase i biogoriva obrađivat će se područje proizvodnje bioenergije iz poljoprivrede i iz prerađivačke industrije. Obuhvatit će se poglavlja prikupljanja, tehnike i tehnologije proizvodnje biomase u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije. Obradit će se mogućnosti skupljanja sirovine, tehnike i tehnologije proizvodnje biodizela i etanola te njihovo korištenje u motorima SUI umjesto goriva mineralnog porijekla. Obradit će se zasebno i proizvodnja biogoriva iz algi, 3 generacije. Sanacija gnoja i gnojevke usmjerit će se prema proizvodnji bioplina, također u svrhu proizvodnje električne i toplinske energije. Kao posebno poglavlje bit će zbrinjavanje organskog otpada iz poljoprivrede i prerađivačke industrije s posebnim naglaskom na zbrinjavanje visoko rizičnog organskog otpada. Sve vrste proizvodnje posebno će se pratiti s aspekta zaštite okoliša i legislativa i regulativa EU i RH.

Type of course

ECTS: 6.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 40
Laboratory exercises: 16
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71%-80%
Very good (4): 81%-90%
Excellent (5): 91%-100%

General competencies

Student će steći znanja iz područja proizvodnje i potrošnje biomase i biogoriva iz poljoprivrede, zbrinjavanje organskog otpada u svrhu proizvodnje toplinske i električne energije, kao i mogućnosti proizvodnje biogoriva
.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Vježbe u praktikumu
 • Seminari
  Seminar - stjecanje vještina – skupine (2-3 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju predavanje vezano za pojedine obnovljive izvore energije i njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Objasniti modele proizvodnje i primjene biogoriva u poljoprivrednoj proizvodnji i sistematizirati biogoriva iz poljoprivredne biomase s obzirom na vrstu sirovine i tehnologiju proizvodnje. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Identificirati mogućnosti korištenja poljoprivredne biomase kao čvrstog biogoriva za proizvodnju energije i opisati mogućnosti korištenja tekućih biogoriva proizvedenih iz poljoprivredne biomase. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Prepoznati mogućnosti proizvodnje bioplina iz poljoprivredne biomase i ostataka poljoprivredne proizvodnje. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Nabrojiti mogućnosti proizvodnje novih generacija biogoriva i usporediti tehnologije zbrinjavanja ostatka poljoprivredne proizvodnje Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Ustanoviti tehnologije zbrinjavanja visokorizičnog i niskorizičnog otpada u poljoprivredi. Radni zadaci tijekom nastave, Seminarski rad
Procijeniti mogućnost primjene koncepta biorafinerija. Sudjelovanje u raspravama, radni zadaci tijekom nastave – seminarski rad, pismeni ispit, usmeni ispit
Argumentirati značaj korištenja biomase, biogoriva i ostataka poljoprivredne proizvodnje na zaštitu okoliša. Seminarski rad

Working methods

Teachers' obligations

Nastavnik predaje gradivo predviđeno sadržajem predmeta, provjerava naučeno gradivo i vrednuje usvojeno znanje i stečene vještine kroz seminarske radove, laboratorijske vježbe, pismeni i usmeni ispit. Svi nastavni materijali su organizirani i prema nastavnim cjelinama dostupni u MOODLE sustavu; forum za komunikaciju sa studentima; kalendar važnijih događanja za kolegij; obavijesti vezane uz kolegij; zadaci za utvrđivanje znanja po pojedinim nastavnim cjelinama; upute za korištenje nastavnih materijala uz zasebne cjeline, predavanja i ocjenivanje studentskih zadaća, pismenih ispita, provođenje usmenih ispita.

Students' obligations

Prisustvovanje predavanjima, laboratorijskim vježbama i seminarima je obavezno, te studenti moraju sudjelovati u učenju u okviru predmeta posredstvom sustava za e-učenje. Studenti se tijekom prva dva tjedna nastave trebaju obavezno prijaviti u sustav za e-učenje Moodle u okviru kojeg mogu koristiti prezentacije sa predavanja i ostale materijale. Uvjeti za pristupanje ispitu su redovno pohađanje predavanja i vježbi, izrada seminara.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi 5% 56 56 1,7
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) 10% 4 24 1
Parcijalni ispit 1 (PI1) 25% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Parcijalni ispit 2 (PI2) 25% 0-60
61-70
71-80
81-90
91-100
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Parcijalni ispit 3 (PI 3) 25% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 30 1
Usmeni ispit (UI) 10% 60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 10 0,3
UKUPNO 100% (S+PI1+PI2+UI/4) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Pohađanje nastave predavanja+vježbe Aktivno sudjelovanje na nastavi Na nastavi se redovito bilježe nazočni studenti (na početku i kraju bloka) i prati sposobnost discipliniranog i aktivnog praćenja nastave Može se opravdati izostanak do 20% predavanja, 15% vježbi i 15% seminara (čl. 12 Pravilnika o studiranju…. na AFZ-u) Studenti se potiču sudjelovati u raspravama, prezentaciji ideja i problemskih rješenja, argumentiranju mišljenja i stavova. Prati se usvajanje teorijskih i činjeničnih znanja, prezentacijskih i komunikacijskih vještina, kritičkog mišljenja, timskog rada i društvene odgovornosti. Prati se sposobnost samostalnog izvođenja laboratorijskih vježbi. Zapažena aktivnost na satu bilježi se u studentskoj evidenciji (+), što omogućuje korekciju konačne ocjene naviše (++) ili beneficiju na usmenom ispitu (+++). Semestar (60 sati izravne nastave)
Seminarski rad (S) (priprema+prezentacija) Seminarski rad na početku semestra zadužuju svaki student zasebno. Pisani rad se predaje na pregled najmanje tjedan dana prije izlaganja. Korigirani rad predaje se pri izlaganju. Izlaganja seminarskih radova počinju u 14. tjednu nastave u semestru prema dogovorenom rasporedu. Ocjenjuje se sposobnost pronalaska i razumijevanja literature, prezentacijske vještine, analitičnost i sposobnost zaključivanja (sinteze). 1. tjedan 13. tjedan 14. tjedan
Parcijalni ispit 1 (PI1) Obuhvaća prvi programski dio modula: biomasa poljoprivrednog porijekla, priprema biomase za energetsku učinkovitost, biogoriva prve generacije. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 4.tjedan
Parcijalni ispit 2 (PI2) Obuhvaća drugi programski dio modula: proizvodnja biogoriva prve generacije, biodizel i alkoholna biogoriva prve generacije, proizvodnja biogoriva druge generacije, BTL i alkoholna biogoriva druge generacije, biogoriva treće i četvrte generacije. Pitanja iz teorijskog dijela su otvorenog tipa i ispituju poznavanje i razumijevanje činjenica. 10.tjedan
Parcijalni ispit 3 (PI 3) Obuhvaća treći programski dio modula: proizvodnja bioplina, klasifikacija i zbrinjavanje organskog otpada iz poljoprivredne i prehrambene industrije, biorafinerije 15.tjedan
Usmeni ispit (UI) Usmeni ispit se sastoji od pet pitanja. Testira se usvojenost teorije i činjenica, analitičnost, kritičko mišljenje, kreativnost i društvena odgovornost. Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Biomasa poljoprivrednog porijekla P - Klasifikacija biomase u poljoprivredi, energetski potencijal biomase, energetske plantaže
 2. Priprema biomase za energetsku učinkovitost P - Tehničke i tehnološke karakteristike za pripremu biomase u svrhu njezinog energetskog iskorištenja; sustavi za pretvorbu energije biomase ostale oblike energije
 3. Biogoriva prve generacije P - Klasifikacija biogoriva prve generacije; doprinos zaštiti okoliša i ispunjavanje regulativa i legislativa EU
 4. Proizvodnja biodizelskoga goriva P+PK - Tehnološki procesi proizvodnje biodizelskoga goriva, sirovine za proizvodnju biodizela, mogućnosti korištenje biodizelskoga goriva u poljoprivredi i transportu.
 5. Proizvodnja alkoholnih biogoriva prve generacije P+PK - Alkoholna fermentacija, sirovine za proizvodnje alkoholnih biogoriva, tehnologija proizvodnje i korištenja etanola, butanola i metanola u poljoprivredi i transportu.
 6. Proizvodnja bioplina kao biogoriva P+PK - Anaerobna fermentacija; sirovine i mogućnosti proizvodnje bioplina; tehnika i tehnologija proizvodnje bioplina; korištenje bioplina, bioplinska postrojenja. Pojam i definicija kogeneracijskih postrojenja.
 7. Proizvodnja biogoriva druge generacije P - Definiranje proizvodnje i korištenja biogoriva druge generacije
 8. Proizvodnja BtL goriva P+PK - Tehnološki procesi proizvodnje BtL goriva, sirovine za proizvodnju BtL-a, mogućnosti korištenje BtL goriva u poljoprivredi i transportu.
 9. Proizvodnja alkoholnih biogoriva iz lignocelulozne biomase P+PK - Tehnološki postupci proizvodnje etanola, butanola i metanola iz lignocelulozne biomase
 10. Proizovdnja bioplina - P Sirovine za proizvodnju bioplina
 11. Proizvodnja bioplina P+PK - Klasifikacija organskog otpada po kategorijama, anarobna fermentacija hidroliziranog otpada i ostalih nerizičnih organskih otpada
 12. Osnovni principi GO - Uvodno o gospodarenju otadaom, koristi o GO i utjecaj na okoliš
 13. Iskoristive otpadne tvar i vrste otpada - Klasifikacija iskoristivosti tvari, tehnike odvojenog prikupljanja otpada, Klasifikacija otpada prema EU
 14. Tehnike obrade otpada - P Razgradnja biorazgradivog otpada, MBO, Termička obrada i posebne vrsta otpada
 15. Terenske vježbe T - Posjet postrojenjima za proizvodnju biogoriva.

Obligatory literature

 1. Iličković, Z. (2012). Biogoriva. Univerzitet Tuzla.
 2. Sinčić, D. (2008). Biodizel: svojstva i tehnologija proizvodnje. Zagreb: Prehrambeno-biotehnološki fakultet.
 3. Šljivac, D.; Šimić, Z. (2008). Obnovljivi izvori energije s osvrtom na gospodarenje. Osijek: vlast. nakl.
 4. Mittelbach M.; Remschmidt, C. (2004). Biodiesel: the compprehensive handbook. Graz: vlast. nakl.
 5. Programi EI Hrvoje Požar: SUNEN; BIOEN; EIND; KOGEN; GEOEN . (2001). Zagreb: EI

Recommended literature

 1. Gupta, V. K. , Tuohy, Maria G. ed. (2013). Biofuels Technologies : recent developments. Springer.
 2. Baskar, C., Baskar, S., Dhillon, R. S. (2012). Biomass conversion: the interface of biotechnology, chemistry and materials science. Springer.
 3. Karagiannidis, A ed. (2012). Waste to energy : opportunities and challenges for developing and transition economies ( Green Energy and Technology). Springer, SAD.
 4. Grammelis, P. (2011). Solid biofuels for energy :a lower greenhouse gas alternative. (Green Energy and Technology). Springer.
 5. Demirbas, A. (2010). Biorefineries (Green Energy and Technology). Springer.

Similar course at related universities

 • University of Wageningen, Nizozemska, diplomski studij Biosystems engineering, predmet Biological Processes in Resource Recovery;
 • University of Ghent, Belgija, diplomski studij Rural Development and Agricultural Economics, predmet Climate and Energy Management
 • Stanford University, SAD, diplomski studij Earth, Energy, and Environmental Sciences, predmet Research in Earth, Energy, and Environmental Science;
 • Humboldt State University, SAD, diplomski studij Environmental Resources Engineering, predmet Renewable Energy Power Systems

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.