Print

Maslinarstvo (144476)

Course coordinator

Course description

Uspješan rad u maslinarstvu zahtijeva temeljito poznavanje agro i elaiotehnike u masliniku. Počevši od odabira prikladnog terena za podizanje maslinika, odabira sorte i razmaka sadnje te primjeni glavnih agro i elaiotehničkih mjera prema godišnjem ciklusu rasta i razvoja masline. Odabir tehnologija uzgoja masline s obzirom na cilj proizvodnje bilo stolnih maslina ili djevičanskih maslinovih ulja. Modulom je obuhvaćena građa iz područja ekoloških uvjeta za uzgoj masline (tlo i klima), sortiment masline, godišnjeg i životnog ciklusa masline. Glavni agro i elaio tehnički zahvati u masliniku: rezidba, regeneracija, pomlađivanje, berba, rokovi berbe prema stupnju zrelosti. Posebno se obrađuje gradivo o utjecaju glavnih agro i elaiotehničkih zahvata na kvalitetu maslinovih ulja. Utvrđuje se potrebno znanje iz problematike kvalitete djevičanskih maslinovog ulja na bazi kemijskih i senzorskih analiza. Praktičnim vježbama stječu se vještine iz područja poznavanja i razlikovanja sorata, rezidbe, pomlađivanja i regeneracije masline te vježbe kušanja ekstra djevičanskih maslinovih ulja različite kvalitete
Polaganje ispita se provodi parcijalnim, pismenim, testovima znanja, izradom i izlaganjem seminarskog rada, te završnim usmenim ispitom.

Type of course

 • Diplomski studij / Hortikultura / Vinogradarstvo i vinarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)
 • Diplomski studij / Hortikultura / Voćarstvo (Elective course, 2 semester, 1 year)

ECTS: 6.00

English language: L1

Teaching hours: 60
Lectures: 30
Laboratory exercises: 15
Seminar: 5
Field exercises: 10

Lecturer
Associate teacher for exercises
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

General competencies

Predmet osposobljava studente za primjenu osnovnih tehnologija u maslinarstvu u cilju proizvodnje visokokvalitetnog ekstra djevičanskog maslinovog ulja te ovladavaju osnovama u vještini primjeni reza na mladim i starim maslinama te regeneraciji i obnovama starijih maslinika. Osposobljeni su za primjenu glavnih agro i elaiotehničkih zahvata u maslinicima. Stječu znanja o odabiru prikladnih lokacija za uzgoj masline te osnove znanja iz područja senzorskih i kemijskih karakteristika djevičanskih maslinovih ulja.
Ova znanja ih osposobljavaju za otkrivanje aktualne znanstvene problematike iz područja maslinarstva i djevičanskih maslinovih ulja te nastavak studija na doktorskom ili specijalističkom studiju.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Laboratorijske vježbe
  U sklopu laboratorijskih vježbi izvode se biometričke metode za morfološku karakterizaciju sorata maslina - Kušanje sortnih maslinovih ulja i ulja dobivenih iz plodova različitog stupnja zrelosti iste sorte - prema međunarodnoj metodi IOOC- iz Madrida. Laboratorijske vježbe se provode u skupinama.
 • Terenske vježbe
  U sklopu terenskih vježbi studenti će odraditi vježbe u masliniku fakultetskog pokušališta u Istri ( Vodnjan): rez na rod, razlikovanje sorata, fenologije rasta i razvoja masline.
 • Seminari
  Izradom seminarskog rada se stječu vještine samostalnog prikupljanja literature, pisanja i predstavljanja seminarskog rada pred ostalim studentima, slušačima dotičnog modula, čime se u zajedničkoj raspravi (uz moderiranje nastavnika) upotpunjuju prikupljena znanja zadane tematike. Predviđeno je da u paru ili do petero studenata zajednički sudjeluju u izradi seminarskog rada, a temu seminara studenti predlažu samostalno uvažavajući prijedloge nastavnika.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
studenti stječu znanje o poznavanju sortimenta introduciranih, autohtonih i novootkrivenih sorata u hrvatskom maslinarstvu. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru terena s prikladnim pedološkim i klimatskim uvjetima za uzgoj masline. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o poznavanju tehnologija u maslinarstvu: tradicionalni uzgoj, intenzivni uzgoj i super intenzivni uzgoj. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru i primijeni tehnologija uzgoja masline s ciljem proizvodnje djevičanskih i ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o odabiru i primijeni odgovarajućih rezova na maslini: rez na uzgoj, rez na rodnost, rez na pomlađivanje i regeneraciju. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o određivanju stupanja dozrelosti prema međunarodnoj službenoj metodi te odabiru prikladng roka berbe maslina. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o primijeni najprikladnijeg načina berbe, transporta, čuvanja i prerade maslina s ciljem dobivanja ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje o valorizaciji kvalitete maslinovog ulja na bazi kemijskih i senzorskih analiza u odnosu na sortu, godinu i lokaciju uzgoja. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu potrebno znanje za isplanirati podizanje nasada maslina Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu vještinu za kreativan i timski rad u profesionalnom okružju. Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
studenti stječu znanje za objasniti suvremene trendove u maslinarskoj proizvodnji te njihove prednosti i nedostatke Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.
Studenti razvijaju vještine učenja za cjeloživotno obrazovanje Pismeni ispiti, seminarski rad, sudjelovanje u raspravama tijekom svih oblika nastave.

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje predavanja, vježbi i seminara. Pomoć pri izradi seminara.

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi. Izrada seminarskog rada.

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje nastave (PN) - predavanja i vježbe) <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
60 60 3
Seminarski rad (S) 10% 5 bodova
6-7 bodova
8-9 bodova
10 bodova
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
5 20 2
Pismeni ispit (P1) 10% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 1
Završni usmeni ispit (UI) 80% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
80 2
UKUPNO 100% (PN+P+S+UI/5) 60 180 6
Evaluation elements Description Deadline Recoupment
Nadoknada putem samostalnog zadatka Ukoliko je student iz opravdanih razloga izostao s većeg broja sati od dozvoljenog (čl. 12., Pravilnik o studiranju….na AFZ), omogućuje mu se nadoknada putem samostalnog zadatka. Tijekom ispitnih rokova, a prije usmenog ispita
Završni usmeni ispit (UI) Sastoji se od pet pitanja vezanih uz glavne cjeline gradiva. Ocjenjuje se usvojeno znanje, analitičnost i sposobnost kritičkog razmišljanja Ispitni rokovi

Weekly class schedule

 1. Definicija programa Maslinarstvo. Povijest maslinarstva Sredozemlja i hrvatskog maslinarstva . Stanje maslinarstva u Hrvatskoj i svijetu.P
 2. Povijest kultivacije masline i njeno proširenje na područje današnje Hrvatske. Značaj proizvodnje maslina i maslinovog ulja u sadašnjosti u svijetu i u našoj zemlji.P
 3. Ekološki uvjeti za uzgoj masline.P
 4. Sortiment masline.V
 5. Životni ciklus masline.P
 6. Praktični dio nastave iz reza masline.V
 7. Godišnji ciklus masline.P
 8. Fenologija u maslinarstvu.P
 9. Morfološka i genetska karakterizacija sorata maslina.P
 10. Rez masline.V
 11. Seminari, S
 12. Seminari, S.
 13. Kvaliteta djevičanskih maslinovih ulja.P
 14. Senzorske analize kvalitete sortnih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.V
 15. Praktični dio nastave iz fenologije masline.V

Obligatory literature

 1. Miljković, I. et al. (2011). Maslina i maslinovo ulje, božji dar u Hrvata = Olive and olive oil a gift from God to the Croats. Zagreb: Mavi.
 2. Koprivnjak, Olivera (2005) .Maslinovo ulje od masline do stola. Poreč: MIH.
 3. Gucci ,R., Cantini, C. (2008). Rezidba i uzgojni oblici za suvremeni uzgoj maslina. Rijeka: Uliks .
 4. Škarica, B. … et al. (1997). Maslina i maslinovo ulje visoke kakvoće u Hrvatskoj. Punat: M. Bonifačić

Recommended literature

 1. Bulić, S. (1921). Građa za dalmatinsku elajografiju. Šibenik: pokrajinska uprava za Dalmaciju.
 2. Hugues , C.(1999). Maslinarstvo Istre. Zagreb: Ceres.
 3. Kiritsakis, Apostolos (Paol) K. (1998). Olive oil from the tree to the table. Trumbul: Food &amp; nutrition press, inc.

Similar course at related universities

 • Olive Growing and Oil Technology. Department of Agronomy, University of Córdoba
 • Olive Growing &amp; Olive Oil Technology, University of Perugia (Italy)
 • Zeytinyağı Üretim Teknolojisi, Abant İzzet Baysal University Ankara

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.